Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

Her er en oversikt over Norges støtte til Ukraina og andre land som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Oversikten oppdateres fortløpende.

Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv 1. juli 2022.
Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv 1. juli 2022. Foto: Presidentkontorets pressekontor.

For perioden 2023-2027 er det politisk enighet på Stortinget om en femårig støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner. Det vil si årlige utbetalinger på om lag 15 milliarder kroner i fem år, fra og med 2023.

Noe av pengene går også til andre land som rammes av konsekvensene av krigen, som Moldova.

Totalt gitt og planlagt gitt for perioden 2022-2027:

 • 2022: 10,7 milliarder kroner.
 • 2023 - 2027: 75 milliarder kroner.

Mer om bevilgningene og mottakerne av pengene for hvert enkelt år:

I 2023 ble det gitt om lag 19,9 milliarder kroner i støtte til Ukraina og til enkelte andre nærliggende land som rammes av krigen. 

Pengene er fordelt på 8,9 milliarder kroner i sivil og humanitær støtte og 11 milliarder kroner i militær støtte. 

Sivil støtte, inkludert humanitær støtte, til Ukraina og naboland: 8,7 milliarder

Fra og med 2023 forvaltes norsk bistand gjennom Nansen-programmet for Ukraina av Norad.

 • Sivil støtte gjennom Verdensbanken, den europeiske gjenoppbyggingsbanken med flere: 5,4 milliarder
 • Humanitær støtte gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen, norske og andre internasjonale humanitære organisasjoner, samt varebistand og medisinsk evakuering av ukrainske pasienter (MEDEVAC) gjennom EUs sivile beredskapsmekanisme: 2,8 milliarder
   • Av dette gikk 400 millioner til humanitær støtte til flyktninger i Ukrainas naboland, inkludert 275 millioner til Moldova.
 • Sivil støtte til Moldova: 520 millioner kroner

Totalt forvaltet av Norad: 8,7 milliarder

Sivil støtte som forvaltes av UD, ikke av Norad: 180 millioner    

 • EØS-midler: 180 millioner
  • Det meste av støtten har gått til ukrainske flyktninger i Polen og Romania, men også aktiviteter i øvrige EØS-mottakerland som de baltiske landene, Slovakia, Tsjekkia, og Bulgaria. Støtten omfatter opplæringsaktiviteter for ukrainske barn, mat, utstyr og husly til ukrainske flyktninger, medisinsk utstyr, informasjon om rettigheter med mere. Aktivitetene gjennomføres både av lokale myndigheter og av sivilsamfunnsorganisasjoner. 

Ramme for militær støtte: 11 milliarder kroner.

 • 10 milliarder kroner i militær støtte gjennom Nansen-programmet.
 • 1 milliard kroner i militær støtte utenom Nansen-programmet.

En mer detaljert oversikt vil komme senere i 2024.

Sivil og humanitær støtte 2022 – totalt rundt 6,3 milliarder kroner:

 • Humanitær støtte i 2022: Rundt 2,6 milliarder kroner. Se detaljert fordeling av humanitær støtte lenger ned på siden.
  • FN-systemet: 1,26 milliarder kroner.
  • Røde Kors: 310 millioner kroner.
  • Norske humanitære og internasjonale organisasjoner for humanitær innsats og minerydding i Ukraina og flyktningerespons i nabolandene: 660,5 millioner kroner.
  • EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM): 365 millioner kroner.
Norsk støtte til ukrainere på flukt
Gjennom EØS-midlene har Norge blant annet finansert innkjøp til ukrainske flyktninger i land som mottar EØS-midler. Dette bildet er fra Slovakia. Foto: Terezia Vysocka
 • Annen sivil støtte i 2022: Rundt 3,7 milliarder kroner
  • Innkjøp til gass til Ukraina gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling: 2 milliarder kroner.
  • Støtte til Ukraina gjennom Verdensbanken: 1,3 milliarder kroner.
   • Pengene brukes til å reparere infrastruktur (1 milliard kroner) og utbetaling av lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte, samt til utbetaling av pensjoner og sosialhjelp (300 millioner kroner).
  • Støtte til Moldova gjennom Verdensbanken: 150 millioner kroner. (Pressemelding fra april om 50 millioner til Moldova gjennom Verdensbanken, pressemelding fra oktober om ytterligere 100 millioner).
  • EØS-midler til støtte for ukrainske flyktninger: 130 millioner kroner.
   • Det meste av støtten har gått til ukrainske flyktninger i Polen og Romania, men også aktiviteter i øvrige EØS-mottakerland som de baltiske landene, Slovakia, Tsjekkia, og Bulgaria. Støtten omfatter opplæringsaktiviteter for ukrainske barn, mat, utstyr og husly til ukrainske flyktninger, medisinsk utstyr, informasjon om rettigheter med mere. Aktivitetene gjennomføres både av lokale myndigheter og av sivilsamfunnsorganisasjoner.
  • Støtte til ukrainske bønder gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling: 50 millioner kroner.
  • Støtte til atomsikkerhet i Ukraina: 37,1 millioner kroner.
   • Utstyr til ukrainske grensekontrollmyndigheter, slik at de kan ivareta arbeidet med å hindre at radioaktivt materiale kommer på avveie. Dette inkluderer radiosamband, feltsenger, liggeunderlag, soveposer og strømaggregater.
   • Utstyr til kjernekraftverk for å ivareta sikker drift, beredskap og personalets sikkerhet. 
   • Utstyr til Tsjornobyl-området for å gjenoppbygge området og erstatte utstyr som ble stjålet og ødelagt etter den russiske okkupasjonen i februar-mars 2022.
  • Til Nordic Environment Finance Corporation for bærekraftig gjenoppbygging av infrastruktur i Ukraina: 30 millioner kroner.
  • Til Helsingforskomiteens arbeid med dokumentasjon av krigsforbrytelser: 6,25 millioner kroner.
  • Telt, varmeovner, madrasser osv. i samarbeid med Nord universitet og lokale myndigheter i Ukraina: 5 millioner kroner.

    

Utstyr til Tsjornobyl-området
Deteksjonsutstyr til Tsjornobyl-området for å erstatte utstyr som ble stjålet og ødelagt etter den russiske okkupasjonen i februar-mars 2022. Foto: Nordisk Sikkerhet AS

Militær støtte 2022 - totalt rundt 4,4 milliarder kroner:

  • Militær støtte til Ukraina annonsert tidlig i 2022: 400 millioner kroner.
  • Ytterligere militær støtte til Ukraina i 2022: milliarder kroner
   • Mesteparten av midlene går til fond for militær støtte til Ukraina ledet av Storbritannia, EU og Nato. 250 millioner kroner er satt av til vinterbekledning og utrustning til de ukrainske styrkene.

  • Materiell fra Forsvarets egne lagre til en verdi av om lag 990 millioner kroner er donert til Ukraina.

Detaljert fordeling av humanitær bistand:

 • FN-systemet: 1,26 milliarder kroner.
  • Verdens matvareprogram (WFP): 410 millioner kroner.
  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR): 250 millioner kroner.
  • FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA): 150,75 millioner kroner.
  • Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM): 142 millioner kroner.
  • FNs barnefond (Unicef): 133 millioner kroner.
  • FNs befolkningsfond (UNFPA): 65 millioner kroner.
  • Verdens helseorganisasjon (WHO): 55 millioner kroner.
  • FNs utviklingsprogram (UNDP): 53 millioner kroner.

 • Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen: 310 millioner kroner.
  • Den Internasjonale Røde Kors-komiteen: 210 millioner kroner.
  • Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger: 100 millioner kroner.
Flyktninghjelpens distribusjonssenter i Kharkiv.
Flyktninghjelpens distribusjonssenter i Kharkiv. Foto: Miguel Angel Gomez Candela/Flyktninghjelpen
 • Norske humanitære og internasjonale organisasjoner for humanitær innsats og minerydding i Ukraina og flyktningerespons i nabolandene: 660,5 millioner kroner.
  • Caritas: 60 millioner kroner.
  • Flyktninghjelpen: 245,9 millioner kroner.
  • Geneva Call: 3 millioner kroner.
  • Halo Trust: 24,4 millioner kroner.
  • Kirkens Nødhjelp: 60 millioner kroner.
  • Norcap: 35 millioner kroner.
  • Norges Røde Kors: 111 millioner kroner.
  • Norsk Folkehjelp: 95 millioner kroner.
  • Redd Barna: 26,2 millioner kroner.

 • EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM) til Ukraina og naboland: 365 millioner kroner.
  • Til blant annet helsemateriell, medisiner, smittevernsutstyr, ambulanser, beskyttelsesutstyr og bromateriell.

Donasjoner av militært utstyr og trening av ukrainske soldater:

Lasting av våpen til Ukraina
Norge sendte første donasjon av våpen til Ukraina i begynnelsen av mars. Foto: Forsvaret
hellfire
Bildet er fra øvelsen Joint Viking i Finnmark 2017 hvor Kystjegerkommandoen benytter Hellfire-missiler. Foto: Jonny Karlsen, Forsvaret
  • Regjeringen har vedtatt å anskaffe vinterbekledning og utrustning til de ukrainske styrkene for inntil 250 millioner kroner. Mye av dette er alt sendt til Ukraina.
  • Norge går sammen med Danmark og Tyskland om å kjøpe artilleriskyts til Ukraina.
  • Norge understøtter den amerikanskledede donasjonen av NASAMS-luftvern til Ukraina. Blant annet har Forsvaret donert kjøretøy til formålet.
  • Norge har donert sanitetsmateriell til ukrainske styrker. 

Annen støtte, ikke sortert etter år:

 • Eksperter: Norge har sendt flere eksperter til Brussel i Belgia og Rzeszów-Jasionka i Polen for å bistå med koordinering av medisinsk evakuering.
Medevac Hub i Jasionka, Polen
Medevac Hub i Jasionka, Polen. Foto: Tuva Bogsnes, UD
 • Multinasjonal flykapasitet: Norge har siden august 2022 tilbudt faste ukentlige flyvninger til europeiske land for å evakuere ukrainske pasienter. Regjeringen har besluttet å forlenge tilbudet om medisinsk evakuering av pasienter ut februar 2024.

  Gjennomførte medisinske evakueringer per 31. januar 2024: 
  • Transporter til Norge: 
   • 353 pasienter ankommet Norge.
   • 213 pårørende ankommet Norge.

  • Norske transporter til andre land: 

   • 1171 pasienter transportert av Norge til andre land i UCPM (Danmark, Tyskland, Finland, Belgia, Nederland, Ungarn, Frankrike, Kroatia).
   • 428 pårørende transportert av Norge til andre land i UCPM.

Ambulansebuss til Ukraina
Norge har blant annet donert fem ambulansebusser til Ukraina. Foto: Helsedirektoratet

Bistand fra Norge gitt gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM, Union Civil Protection Mechanism).

Ukraina:

 • Medisinsk forbruksmateriell/utstyr:
  • 22 stk 100-10 enheter, hvorav én enhet er for behandling av 100 pasienter i 10 døgn. 10 tonn materiell. Materiellet ble gitt av helsesektoren.
  • Medisinsk utstyr og materiell, blant annet kjøleskap for oppbevaring av blod. Utstyret ble donert av helsesektoren.
  • Utstyr for vaksinering, ca. 360 kubikkmeter med en total vekt på nærmere 100 tonn har blitt donert av helsesektoren.
  • Sykehuset i Telemark har donert 10 ultralydapparater.
  • Personlig beskyttelsesutstyr (smitteverndrakter, hansker, masker osv.), tilsvarende 239 paller, gitt av helsesektoren.
  • 1 505 000 FFP3-masker og 1 500 000 Covid-19 hurtigtester har blitt donert av helsesektoren.
  • 378 000 hansker er donert av helsesektoren.
  • 300 nødventilatorer (av typen Lærdal Servi Ventilator) er donert av Helse Sør-Øst.
 • Medisiner/legemidler:
  • 53 tonn med ulike medisiner og legemidler fordelt på 175 paller, gitt av helsesektoren.
  • 10 tonn med medisiner, fordelt på 69 paller, gitt av helsesektoren.
  • 28 tonn med medisiner og vaksiner fra helsesektoren.
 • Brannskum: 12 tonn med brannskum gitt av Eidfjord brannvesen og Nordic Fire and Security.
 • CBRN beskyttelsesutstyr:
  • Ca. 1250 vernedrakter og -masker donert fra helsesektoren og Forsvaret.
  • 3000 flasker og 3000 poser med Fullers jord er donert fra Sivilforsvaret.
  • 3500 poser Fullers jord fra Sivilforsvaret sendt uke 28.
 • IKT/PC-utstyr: Donasjon av 12 bærbare PC-er og datautstyr (totalt 112 kg) fra ConocoPhillips.
 • Sandsekker: 40 000 sandsekker ble gitt fra Sivilforsvaret.
 • Broelementer: SD og Statens Vegvesen (SVV) har levert broelementer til Ukraina til en samlet verdi av 30 millioner kroner, inkludert opplæring i Polen for ukrainsk personell.
 • Klær, førstehjelpsutstyr, ulltepper: 29 tonn/230m2 med vintermateriell til en verdi av ca. 4 millioner kroner er donert av Sivilforsvaret.
 • Soveposer, feltspiseutstyr og aggregat: Ca. 8 tonn med diverse utstyr til en verdi på ca. 2 mill. kroner har blitt donert fra Forsvaret sammen med Sivilforsvaret.
 • Ambulanser og ambulansebusser:
  • 4 ambulanser ble donert av Helse Midt-Norge og sendt mars 2022.
  • 8 ambulanser ble donert av Helse Sør-Øst og disse ble sendt desember 2022.
  • 15 ambulanser som er donert fra flere ulike helseforetak våren 2023.
  • Det er donert fem spesiallagde ambulansebusser for transport av flere pasienter samtidig.
  • En ny ambulansebuss ("Victoria") er levert, og opplæring gjennomført.
 • Kraft/el-materiell:  NVE koordinerer, med teknisk og praktisk støtte fra REN AS. Per 31. januar har det blitt sendt EL-materiell fra 50 ulike aktører i Norge. Ytterligere 5 donasjoner er tilbudt, 7 er akseptert og planlegges for transport og flere andre donasjoner er i prosess. Det sendes fortløpende materiell og utstyr til energisektoren (generatorer, transformatorer, kabler, brytere mv.) i Ukraina via UCPM. 
 • Metanol: Norge har donert og levert 2000 tonn metanol for bruk i energiproduksjon i landet. Metanolen er en donasjon fra Equinor.
 • Arbeidsklær: Statkraft har donert diverse arbeidsklær og brannvernutstyr (klær) som ble sendt i februar 2023. Linea har donert arbeidstøy til elektrikere.
 • Kjøretøy:
  • Kraftselskapet Elvia har donert til sammen 13 biler (kassevogn/varebil), 6 tilhengere og 2 ATVer.
  • Statkraft har donert til sammen 14 biler (alle 4x4) som er sendt.
  • Nordre Follo kommune har donert en pickup 4x4 bil som er transportert.
  • Noranett har donert en varebil 4x4 som er sendt
  • 1 lastebil med kran fra Narvik Havn HF
  • ATV fra Lyngdal. Verdi 9000 EUR.
 • Tog: Samferdselsdepartementet har godkjent at Norske Tog kan donere 4 togsett. UD har godkjent finansiering og donasjon. Togene skal på service før de sendes. 
 • Telekom: NKOM koordinerer donasjon av diverse materiell fra norske telekommunikasjonsaktører. 9 donasjoner er tilbudt til Ukraina. 7 av disse er akseptert og transport er under planlegging.
  • 5 paller diverse telekom-materiell er donert av Viken Fiber, donasjonen er transportert til Ukraina. Donasjonen har en verdi på 55 000 EUR.
  • Donasjoner fra fem ulike aktører er under ompakking og skal transporteres.  
  • 130 Huawei-radioer fra Telenor 900mhz er levert til logikkstikkhub i Polen.
  • 3 paller med wifi-utstyr fra Trollfjord Bredbånd AS
 • Soveposer: Forsvarsmateriell (FM) og FD har donert 6201 soveposer.
 • Flomvernutstyr:
  • Tre containere med flomvernutstyr (flomvern/barrierer, vannpumper, slanger, aggregat, forbruksmateriell etc.) til dambruddet i Kakhovka. Utstyret er gitt av brannstasjoner i Vestfold og Telemark.
  • Kystverket har donert 12 vannpumper til Ukraina.
 • Redningsvester: 390 redningsvester fra Sivilforsvaret.
 • Opptenningsved: 1144 40-liters sekker med opptenningsved fra Baltic Trade sendt. Donasjonen har en verdi på 4576 EUR.

Moldova

 • Telt og senger: 40 telt og 330 feltsenger tiltenkt ukrainske flyktninger. Utstyret ble donert av Sivilforsvaret.
 • Hygieneartikler: 5000 hygieneartikler tiltenkt ukrainske flyktninger ble transportert sammen med telt og senger. Utstyret ble donert av UDI.

Slovakia:

 • Medisiner og vaksiner: Medisiner og vaksiner, 600 kg fordelt på 5 paller. Materiellet ble gitt av helsesektoren.

Litauen:

 • Senger og madrasser: 1517 madrasser og 611 køyesenger senger til mottak av ukrainske flyktninger. Utstyret ble donert av UDI.

Kypros

 • Skolepulter og stoler: 95 pulter, 32 lærerstoler og 109 klasseromstoler donert til ukrainske flyktninger. Materiellet er donert av Oslo kommune.
Sandsekker
Sandsekker donert til Ukraina. Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Polen:

 • EUPCT: Norge har sendt 3 medisinske eksperter, og 2 teamledere for å inngå i EUCP-team i Polen. Teamene bistod Polen i mottak og koordinering av innkommende bistand via UCPM til Ukraina.
 • EMTCC: Norge sendte en EMT-koordinator for å bistå i arbeidet med etablering av medisinsk HUB i Polen.
 • Medisinsk Hub: Norge har deployert to EU-eksperter som bistod i arbeidet knyttet til medisinsk HUB i Polen. HUB'en fungerer som en mellomstasjon for pasienter fra Ukraina som skal transporteres til andre EU-land der de kan få døgnkontinuerlig medisinsk hjelp.  
 • Ambulansebuss: Norge ga Polen en ambulansebuss til bruk i MEDEVAC-HUB i Polen. Bussen ble levert i februar 2023.

 

*

Oppdatert 12. april 2022 med informasjon om fordeling av 758 millioner kroner i humanitær bistand.

Oppdatert 20. april 2022 med informasjon om donasjon av luftvernsystem til Ukraina.

Oppdatert 25. april 2022 med informasjon om norsk bidrag til våpenfond for Ukraina.

Oppdatert 3. mai 2022 med informasjon om menneskerettigheter, ytringsfrihet og kulturarv.

Oppdatert 9. mai 2022 med informasjon om nye 100 millioner kroner i budsjettstøtte til Ukraina, totalt 300 millioner kroner. Oppdatert med informasjon om 50 millioner kroner i støtte til bønder i Ukraina.

Oppdatert 13. mai 2022: Medisiner og vaksiner til Slovakia. Oppdatert informasjon om brannskum til Ukraina. Sandsekker til Ukraina.

Oppdatert 25. mai 2022: Oppdaterte tall om humanitær bistand og budsjettstøtte.

Oppdatert 8. juni 2022: Oppdatert med norsk donasjon av artilleriskyts til Ukraina, og donasjon av CBRN-beskyttelsesutstyr.

Oppdatert 29. juni 2022: Oppdatert med donasjon av langtrekkende rakettartilleri av typen MLRS til Ukraina. 

Oppdatert 2. juli 2022: Oppdaterte tall på humanitær bistand og støtte gjennom UCPM.

Oppdatert 5. august 2022: CBRN/Fullers jord.

Oppdatert 8. august 2022: Donasjon av pansrede kjøretøy.

Oppdatert 12. august 2022: Opplæring av ukrainske soldater.

Oppdatert 24. august 2022: Donasjon av droner til Ukraina.

Oppdatert 25. august 2022: Donasjon av ambulansebusser til Ukraina.

Oppdatert 30. august 2022: Regjeringen foreslår å bruke 2 milliarder kroner for å sikre gass til Ukraina.

Oppdatert 8. september 2022: Donasjon av Hellfire-missiler til Ukraina. Via UCPM til Ukraina: Utstyr for overføring av strøm, medisinsk utstyr og vaksinasjonsutstyr.

Oppdatert 14. september 2022: Sju millioner kroner til Norcap.

Oppdatert 16. september 2022: Nye tall om medisinsk evakuering.

Oppdatert 2. oktober 2022: Regjeringen foreslår å gi ytterligere 3 milliarder kroner i militær bistand til Ukraina. Økt støtte til humanitær bistand. Norsk ekspert deployert til medisinsk hub i Polen. Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Kjøper artilleriskyts til Ukraina. 

Oppdatert 10. oktober 2022: Norge starter om kort tid opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia.

Oppdatert 20. oktober 2022: Økt bistand til OCHA.

Oppdatert 4. november 2022: Oppsummering av verdien av norsk støtte øverst på siden.

Oppdatert 21. november 2022: Oppsummering av verdien av norsk støtte øverst på siden.

Oppdatert 25. november 2022: Nye tall på medisinsk evakuering. Oppdatert oversikt over UCPM-bidrag. Informasjon om feltsykehus, militære ambulansebusser og støtte gjennom EU (150 millioner). Antall donerte artilleriskyts oppdatert fra 22 til 23.

Oppdatert 29. november 2022: Medisinsk evakuering: Tre norske eksperter deployert.

Oppdatert 1. desember 2022: Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Fjernet duplisering om støtte til drift av Ukraina og Moldova.

Oppdatert 5. desember 2022: Donasjon av militært utstyr, Norge vil kjøpe inn M72 panservernvåpen og M141 rakettkastere for 280 millioner kroner fra produsent for å donere til Ukraina. 

Oppdatert 14. desember 2022: Verdien av donasjoner av militært utstyr er tallfestet. Tydeligere spesifisert hvor humanitær bistand går. Mer informasjon om sivil bistand, inkludert EØS-midler og atomsikkerhet. Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Fjernet tall om utgifter til flyktninger i Norge.

Oppdatert 21. desember 2022: Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Antallet ambulansebusser levert under UCPM økt fra tre til fire.

Oppdatert 4. januar 2023: Donasjon av 10 000 artillerigranater til Ukraina.

Oppdatert 6. januar 2023: Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Oppdatert informasjon om støtte gjennom UCPM.

Oppdatert 20. februar 2023: Tall for 2023. Sortert i bokser for 2022 og 2023.

Oppdatert 23. februar 2023: Nye tall for medisinsk evakuering.

Oppdatert 27. februar 2023: Oppdaterte bidrag gjennom UCPM: Antallet ambulansebusser donert til Ukraina har økt fra fire til fem. Oppdatert informasjon om donert el-materiell. Lagt til donasjon av metanol, biler, tilhengere, ATV-er, arbeidsklær og ultralydutstyr.

Oppdatert 13. mars 2023: Ytterligere to NASAMS ildenheter doneres til Ukraina.

Oppdatert 23. mars 2023: To milliarder kroner i driftsstøtte til Ukraina gjennom Verdensbanken. Avtale om medisinsk evakuering forlenget.

Oppdatert 29. mars 2023: Oppdaterte tall om medisinsk evakuering og donasjon av el-materiell.

Oppdatert 11. april 2023: Norge og Danmark donerer artilleri-granater.

Oppdatert 24. april 2023: Nye tall om medisinsk evakuering. Nye tall om donasjoner av kjøretøy og el-materiell.

Oppdatert 19. mai 2023: Donasjon av tre artillerilokaliseringsradarer og åtte langtrekkende rakettartilleri. Oppdatert donasjoner av el-materiell. Oppdatert tall om medisinsk evakuering.

Oppdatert 25. mai 2023: Norge støtter trening og opplæring av ukrainsk personell på jagerfly.

Oppdatert 5. juni 2023: 500 millioner NOK til Moldova. Oppdaterte tall om medisinsk evakuering.

Oppdatert 13. juni 2023: 50 millioner kroner til Ukraina gjennom OECD. 150 millioner kroner i støtte etter flomkatastrofen i Ukraina.

Oppdatert 15. juni 2023: 9000 artillerigranater til Ukraina. Britisk-ledet fond gir 1,2 milliarder kroner til luftvern til Ukraina.

Oppdatert 29. juni 2023: UCPM: Flere ambulanser, flere biler fra Statkraft, mer elmateriell, soveposer. Oppdaterte tall om medisinsk eavkuering.

Oppdatert 30. juni 2023: Norge øker støtten til atomsikkerhet i Ukraina med 250 millioner kroner i 2023. Norge støtter krigsforsikring og garantiordninger for privat sektor med 300 millioner kroner.

Oppdatert 2. august 2023: Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Nye donasjoner av redningsvester, én bil, Fullers jord og el-utstyr.

Oppdatert 24. august 2023: Nye donasjoner av mineryddingsutstyr og luftvernmissiler. Norge tar sikte på å donere F-16 til Ukraina. 1,5 milliarder til energiforsyning. Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Donasjoner av hansker, el-materiell, vannpumper og telekom-materiell.

Oppdatert 5. september 2023: Presisert at 400 millioner til FNs nødhjelpsappell og regional flyktningrespons er fordelt mellom OCHA og UNHCR.

Oppdatert 15. september 2023: Norge investerer en milliard kroner i Verdensbankens arbeid for å opprettholde sivil infrastruktur og starte gjenoppbygging i Ukraina.

Oppdatert 23. oktober 2023: Nye tall om medisinsk evakuering. Oppdateringer om donasjoner av kjøretøy, telekom-utstyr, opptenningsved og el-materiell.

Oppdatert 22. november 2023: 350 millioner kr til Røde Kors. En milliard kr til Ukraina via norske organisasjoner. En milliard kr til beskyttelse og bistand før vinteren. 200 millioner kr til minerydding.

Oppdatert 6. desember: Nye tall om medisinsk evakuering. Nye donasjoner under UCPM (wifi-utstyr, el-materiell, medisiner/vaksiner og arbeidsklær).