Bred politisk enighet om flerårig Ukraina-program

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Et bredt flertall på Stortinget er enige om det flerårige Nansen-programmet på 75 milliarder kroner for Ukraina. Programmet ble lansert i dag sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Jeg er glad for den brede enigheten til støtteprogrammet til Ukraina. Det skal gå over fem år og dermed inn i neste stortingsperiode. Vi står sammen i fordømmelsen av Russlands krigføring i Ukraina og støtten til det ukrainske folks legitime forsvarskamp, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Zelenskyj deltok digitalt da programmet ble presentert i Stortinget. Programmet til støtte for Ukraina er på 75 milliarder kroner over fem år, det vil si årlige utbetalinger på om lag 15 milliarder kroner.

I tillegg er det enighet om en ekstrabevilgning til utviklingsland på fem milliarder kroner for 2023. Krigen i Ukraina fører til økte priser på mat, kunstgjødsel og energi. Denne ekstrabevilgningen skal gå til land som er særlig rammet av konsekvensene av krigen.

– Den brede enigheten viser at Stortinget står bak en langvarig støtte til Ukraina, både militært og sivilt. Vi ser også de store humanitære konsekvensene Russlands krigføring i Ukraina har for verdens fattigste land, sier statsministeren.

Truer våre nasjonale interesser

Russlands angrep mot Ukraina 24. februar 2022 er et tidsskille for Europa og en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Norges sikkerhet, velferd og handlefrihet er tuftet på respekt for folkeretten.

– For Norge er dette alvorlig. Det angår oss. Folkeretten er vår førstelinje. Vår sikkerhet, velferd og handlefrihet er tuftet på en regelstyrt verden. Suverene stater må bestemme fritt over seg selv og sin egen fremtid. Russlands krig bryter med prinsipper som er så avgjørende for våre nasjonale interesser. Vi ønsker også å bidra til at ukrainerne kan ivareta sitt folkestyre, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det er Ukrainas behov som skal ligge til grunn for den norske støtten. Behovene skal vurderes fortløpende.

– I nåværende fase av krigen er våpenhjelp av avgjørende betydning for Ukrainas mulighet til å vinne tilbake kontroll over sine landområder. I 2023 vil halvparten av midlene gå til militær støtte, sier statsministeren.

I tillegg til militær støtte skal de norske bidragene gå til humanitær innsats i Ukraina og nabolandene, til å opprettholde sivil infrastruktur og til gjenoppbygging når det er mulig.  

– Norge har tradisjon for å stille opp når sivile rammes i krig. Russlands krigføring har påført sivilbefolkningen i Ukraina enorme lidelser. Det er stort behov for humanitær bistand, sier statsministeren.

Norge legger også stor vekt på å sikre kontroll og etterrettelighet.

– Derfor skal støtten som hovedregel kanaliseres gjennom etablerte organisasjoner med dokumentert leveringsevne, god kapasitet og gode kontrollsystemer, sier finansministeren.

Programmet er oppkalt etter fredsprisvinner Fridtjof Nansen som gjorde en stor humanitær innsats i Ukraina for hundre år siden.

Fakta om det flerårige norske Nansen-programmet for Ukraina

 • 75 milliarder kroner over fem år for perioden 2023 til 2027, dvs. 15 milliarder årlig, samt en ettårig ekstrabevilgning i 2023 på 5 milliarder kroner til utviklingsland som er særlig rammet av krigens globale virkninger.
 • Nansen-programmet for Ukraina inkluderer militær støtte, nødhjelp, bidrag til å opprettholde sivil infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, samt bidrag til gjenoppbygging av det ukrainske samfunnet når det er mulig. Midlene kan også brukes til sivil støtte for å avhjelpe krigens konsekvenser for Moldova.
 • I 2023 går 7,5 milliarder kroner til sivil støtte og 7,5 milliarder kroner til militær støtte i Ukraina.
 • Situasjonen i Ukraina vil kunne endre seg over tid. Fordelingen mellom sivil og militær støtte de neste årene besluttes i det enkelte budsjettår. Det skal være fleksibilitet til å gjøre justeringer innenfor budsjettåret.
 • Norsk militær støtte skal hjelpe Ukraina til å forsvare seg militært. Militær støtte inkluderer donasjon av materiell fra det norske forsvaret, donasjon av materiell anskaffet gjennom internasjonalt samarbeid og mekanismer, donasjon av materiell anskaffet direkte fra industrien og trening og opplæring av ukrainsk personell.
 • Det skal i utforming av programmet gjøres et tydelig skille mellom militær og sivil støtte.
 • Den sivile støtten skal i utgangspunktet gis som innskudd, ikke lån.
 • Den sivile støtten skal være ubunden, og uten krav til kjøp av norske varer og tjenester.
 • De humanitære prinsippene skal ligge til grunn for all humanitær innsats.
 • Humanitær innsats skal i hovedsak kanaliseres gjennom etablerte organisasjoner med dokumentert leveringsevne, god kapasitet og gode kontrollsystemer.
 • God koordinering med ukrainske myndigheter og internasjonale partnere om innretningen av støtten vil være viktig, for å sikre at midlene brukes i tråd med ukrainernes behov.
 • Støtten skal bygge opp under demokratiske institusjoner, rettsstaten og et sterkt sivilsamfunn i Ukraina.

 

Nett-tv (NOR) Brei politisk semje om Ukraina-programmet

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv (ENG) Broad political agreement on a programme to support Ukraine

Se sendingen her

Se sendingen her