Nye regler om omvendt voldsalarm trer i kraft 8. april 2024

I statsråd i dag ble det besluttet at endringene i straffeprosessloven som gjør det enklere og raskere å ilegge omvendt voldsalarm, trer i kraft 8. april 2024.

– Omvendt voldsalarm kan redde liv. Politiet er klare til å ta i bruk den nye ordningen, og de har brukt vinteren på å forberede seg, blant annet gjennom kompetanseheving, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Med omvendt voldsalarm er det trusselutøveren, og ikke den voldsutsatte, som må bære byrden og gå med elektronisk fotlenke. Med ikrafttredelsen av lovendringene vil omvendt voldsalarm kunne brukes i flere tilfeller og på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dette vil styrke beskyttelsen av personer som risikerer å bli utsatt for vold og trusler.

– Vinteren 2024 har vært preget av flere drap som gjør sterkt inntrykk. Økt bruk av omvendt voldsalarm er ett av flere viktige beskyttelsestiltak. Rett før jul la jeg frem en opptrappingsplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. I årets statsbudsjett er det satt av 100 millioner kroner for å følge opp tiltak i planen, sier Mehl.