Høring - NOU 2024: 4 "Voldtekt - et uløst samfunnsproblem"

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette NOU 2024: 4 «Voldtekt – et uløst samfunnsproblem» på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 14.06.2024

Vår ref.: 24/1412

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette NOU 2024: 4 «Voldtekt – et uløst samfunnsproblem» på høring.

Voldtektsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. februar 2023 for å utrede problemstillinger knyttet til voldtekt. Utvalget har vurdert myndighetenes arbeid med å forebygge voldtekt, tilby hjelp og støtte til voldtektsutsatte og å straffeforfølge voldtektssaker. Utredningens del to handler om voldtekt som fenomen, og beskriver omfang, konsekvenser og årsaker. Del tre handler om forebygging av voldtekt, del fire handler om støttetjenester til voldtektsutsatte og del fem handler om straffeforfølgning av voldtektssaker.

På bakgrunn av funnene i utredningen foreslår utvalget 30 tiltak for å styrke arbeidet mot voldtekt. Tiltakene er rettet mot forebygging, helse- og støttetjenester, straffeforfølgning, forskning og en helhetlig og samordnet politikk mot voldtekt. Tiltakene er beskrevet i utredningens del seks.

Departementet ber om høringsinstansenes kommentarer og innspill til utredningen innen 14. juni 2024.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

 

Anders Schiøtz Worren
avdelingsdirektør
                                                                          Line Nersnæs
                                                                          fagdirektør

Utredningen kan leses her: NOU 2024: 4

Advokatforeningen

Alternativ til vold

Amnesty Norge

Barneombudet

Bufdir

Bufetat region nord

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

Dinutvei: nasjonal veiviser ved vold og overgrep

DIXI ressurssenter for overgrepsutsatte

Domstolsadministrasjonen

Evidently Rape, forskningsprosjekt ved UiO

Folkehelseinstituttet

FRI: Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (ffo)

Helsedirektoratet

Juristforbundet

JURK: Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

KRIPOS

Krisesentersekretariatet

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (lnu)

Legeforening

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret KUN

LIM (Likestilling, integrering, mangfold): organisasjon som arbeider for å fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet.

Minotenk: minoritetspolitisk tenketank

MiRA-senteret

Nasjonalt samisk kompetansesenter

NKVTS: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nok. Norge: lavterskel tilbud for overgrepsutsatte

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges Røde Kors

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

NOVA

Overgrepsmottakene

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politihøgskolen

Politijuristene

Prosenteret

Redd barna

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

RVTS: Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Sametinget

Samisk legeforening

Sanitetskvinnene

Sex og samfunn

SIFER: nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Skeiv verden: interesseorganisasjon for LHBTIQ+-personer med minoritetsbakgrunn

SNU: seksualpolitisk nettverk for ungdom

Statens barnehus

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Stine Sofies stiftelse

Støttesenter kriminalitetsutsatte

SUPU: Sametingets ungdomspolitiske utvalg, Aina Nordsletta Aslaksen

Tryggere: stiftelse for forebygging av vold og overgrep

Ungredaksjonen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Unicef Norge

Universitetene

Vi tror deg