NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket.
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

ISSN 0806-2633 (online)
ISSN 0333-2306 (trykt utg.)

 • NOU 2023: 17 - Nå er det alvor

  Rustet for en usikker fremtid

  05.06.2023 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. januar 2022 for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Hele krisespektret ligger til grunn for kommisjonens mandat. Kommisjonens drøfting av det

 • NOU 2023: 16 - Evaluering av pandemihåndteringen

  Rapport fra Koronautvalget

  02.06.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Koronautvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. april 2022 for å gjennomgå og trekke lærdom fra koronapandemien i Norge. Utvalget skulle gi en overordnet vurdering av norske myndigheters samlede håndtering av pandemien fra februar/mars 2020

 • NOU 2023: 15 - Bærekraftsrapportering

  Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)

  22.05.2023 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til regler som gjennomfører direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD). Forslaget innebærer endringer i regnskapsloven, revisorloven og verdipapirhandelloven, samt enkelte andre lover. Utvalget foreslår at attestasjon

 • NOU 2023: 14 - Forsvarskommisjonen av 2021

  Forsvar for fred og frihet

  03.05.2023 NOU Forsvarsdepartementet

  Bakgrunnen er Stortingets vedtak i innstillingen til Langtidsplanen for forsvarssektoren (2020 - 2021) der regjeringen ble bedt om å sette ned en forsvarskommisjon «med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske

 • NOU 2023: 13 - På høy tid

  Realisering av funksjonshindredes rettigheter

  02.05.2023 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Likestillings- og  mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge. Utvalget har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil fremme likestilling, hindre diskriminering, og bidra til at også 

 • NOU 2023: 12 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023

  31.03.2023 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger her fram den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2023. Utvalget avsluttet arbeidet med rapporten 28. mars. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i

 • NOU 2023: 11 - Raskt og riktig

  En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten

  30.03.2023 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet for Nav og Trygderetten. Gjennomgangen har vært begrenset til systemet på statlig side.

 • NOU 2023: 10 - Leve og oppleve

  Reisemål for en bærekraftig fremtid

  30.03.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen 26. august 2021 for å utrede handlingsrommet for besøksforvaltning og reisemålsutvikling i norske kommuner. Utvalget ble videreført med uendret mandat og sammensetning etter regjeringsskiftet høsten 2021.

 • NOU 2023: 9 - Generalistkommunesystemet

  Likt ansvar – ulike forutsetninger

  29.03.2023 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt i november 2020. Utvalget har foretatt en helhetlig kartlegging og analyse av generalistkommunesystemet, dets utvikling og virkemåte. Utvalget har vurdert forutsetninger og rammer for å opprettholde et

 • NOU 2023: 8 - Fellesskapets sykehus

  Styring, finansiering, samhandling og ledelse

  27.03.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Sykehusutvalgets utredning er forankret i Hurdalsplattformen. Utvalget ble bedt om å vurdere erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen og foreslå tiltak som kan bidra til effektiv ressursutnyttelse og

 • NOU 2023: 7 - Trygg barndom, sikker fremtid

  Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet

  20.03.2023 NOU Barne- og familiedepartementet

  Barnevernsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. mars 2021. Utvalgets mandat ble endret 9. desember 2021, og utvalget ble bedt om å vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen

 • NOU 2023: 6 - Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet

  02.03.2023 NOU Finansdepartementet

  Utredningen gjelder utkast til ny finanstilsynslov. I utkast til ny lov forslås det å begrense departementets adgang til å instruere Finanstilsynet i behandling av enkeltsaker, og at klager på Finanstilsyents vedtak som en hovedregel skal behandles

 • NOU 2023: 5 - Den store forskjellen

  Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

  02.03.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 for å lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget er bedt om å gi en oppdatert kunnskapsoversikt over kvinners helse kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse.

 • NOU 2023: 4 - Tid for handling

  Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

  02.02.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsepersonellkommisjonen er forankret i Hurdalsplattformen og ble etablert i desember 2021. Kommisjonen er bedt om å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040 i lys av sentrale

 • NOU 2023: 3 - Mer av alt – raskere

  Energikommisjonens rapport

  01.02.2023 NOU Energidepartementet

  Utredningen inneholder en kartlegging av energibehovene og forslag til økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for

 • NOU 2023: 2 - Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig

  31.01.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Apoteklovutvalget ble oppnevnt 3. september 2021 for å vurdere hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes. Utvalget har blant annet utredet dagens markeds- og konkurransesituasjon i markedet for legemiddelforsyning, apotekenes roller

 • NOU 2023: 1 - Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen

  Et kunnskapsgrunnlag

  31.01.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen ble oppnevnt 1. april 2022 for å gå gjennom og videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Tirsdag 31. januar legger utvalget frem sin delinnstilling "Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Et

 • NOU 2022: 21 - Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

  Forslag til reform av straffeloven kapittel 26

  19.12.2022 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Straffelovrådet ble bedt om å foreta en samlet gjennomgang av straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, herunder bestemmelsen om voldtekt, med sikte på å utforme en regulering som samlet sett ivaretar den enkeltes rett til seksuell

 • NOU 2022: 20 - Et helhetlig skattesystem

  19.12.2022 NOU Finansdepartementet

 • NOU 2022: 19 - Oljepionerene – en kompensasjonsordning

  15.12.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  NOU 2022: 19 er rapport fra en kommisjon  som har vurdert en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene».  Kommisjonen ble nedsatt 3. september 2021 etter anmodning fra Stortinget og med mandat fra daværende Arbeids- og sosialdepartementet.

 • NOU 2022: 18 - Mellom mobilitet og migrasjon

  Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv

  13.12.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget har kartlagt situasjonen for folkeregistrerte arbeidsinnvandrere, både fra EØS-området og tredjeland, som har kommet til Norge etter 2004. Utredningen er et ledd i videreutviklingen av den norske integreringspolitikken. Utredningen tegner

 • NOU 2022: 17 - Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

  01.12.2022 NOU Kunnskapsdepartementet

  Opptaksutvalget ble oppnevnt 23. april 2021 for å gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for opptak til universiteter og høyskoler. Utvalget foreslår en ny modell for opptak til høyere utdanning. Modellen er basert prinsipper om at

 • NOU 2022: 16 - En folkehøgskole for alle

  – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene

  31.10.2022 NOU Kunnskapsdepartementet

  Folkehøgskoleutvalget ble oppnevnt 18. juni 2021 for å utrede folkehøgskolenes rolle i utdanningssystemet og vurdere hvilke rammebetingelser som kan bidra til at folkehøgskolene fyller denne rollen. Utvalget har blant annet utredet hva som

 • NOU 2022: 15 - Utleverings- og arrestordreloven

  28.10.2022 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utleverings- og arrestordreutvalget foreslår en ny lov om utlevering og overlevering til og fra Norge (utleverings- og arrestordreloven). Loven er ment å erstatte reglene i utleveringsloven fra 1975 om utlevering av lovbrytere og arrestordreloven

 • NOU 2022: 14 - Inntektsmåling i jordbruket

  03.10.2022 NOU Landbruks- og matdepartementet

  Inntektsberegningsutvalget ble oppnevnt 13. august 2021 for å vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Utvalgets arbeid har gitt omfattende ny dokumentasjon av bønders

 • Side 2 av 30
 • Side 2 av 30