NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 26-50 av 665 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2019: 14 - Tvangsbegrensningsloven

  Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

  18.06.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget fikk i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Utredningen viser at det er mulig å etablere en felles lov til erstatning for de fire ulike

 • NOU 2019: 13 - Når krisen inntreffer

  14.06.2019 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Beredskapshjemmelutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 9. februar 2018. Utvalgets mandat var å utrede en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i beredskapslovgivningen. Utredningen ble overlevert til samfunnssikkerhetsminister

 • NOU 2019: 12 - Lærekraftig utvikling

  Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

  04.06.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning overleverte sin utredning til kunnskapsminister Jan Tore Sanner 4. juni 2019. Utvalget har vurdert hvordan endringer i arbeids- og samfunnslivet vil påvirke behovet for å lære hele livet. Utvalget har

 • NOU 2019: 11 - Enklere merverdiavgift med én sats

  15.05.2019 NOU Finansdepartementet

  Ekspertutvalget som har vurdert en enklere merverdiavgift ble oppnevnt 18. januar 2019. Ekspertutvalget fikk i mandat å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser. Videre ble utvalget bedt om å vurdere om det er hensyn

 • NOU 2019: 10 - Åpenhet i grenseland

  Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen

  30.04.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Åpenhetsutvalget overleverte sin utredning til helseminister Bent Høie 30. april 2019. Utredningen redegjør for hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole, og virksomhetenes

 • NOU 2019: 9 - Fra kalveskinn til datasjø

  Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

  02.04.2019 NOU Kulturdepartementet

  Arkivlovutvalget overleverte sin utredning til Kulturdepartementet 2. april 2019. Utvalget har utarbeidet utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivlova fra 1999.

 • NOU 2019: 8 - Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

  09.04.2019 NOU Finansdepartementet

  I NOUen foretas en helhetlig vurdering av dagens særavgifter på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, herunder helseeffekten av avgiftene og konsekvensene for bransjen og avgiftsmyndighetene. Det vurderes også om avgiftene kan og bør

 • NOU 2019: 7 - Arbeid og inntektssikring

  Tiltak for økt sysselsetting

  28.03.2019 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe overleverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 28. mars 2019. Rapporten inneholder en beskrivelse og vurdering av utvikling i sysselsetting og bruk av ytelser, og en rekke forslag for å

 • NOU 2019: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

  28.03.2019 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2019: 5 - Ny forvaltningslov

  Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

  14.03.2019 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Forvaltningslovutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967.

 • NOU 2019: 4 - Organisering av norsk naturskadeforsikring

  Om Norsk Naturskadepool

  06.02.2019 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Naturskadeforsikringsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 6. februar 2019. Utvalget foreslår visse endringer i organiseringen av og oppgavene til Norsk Naturskadepool. Utvalget ble oppnevnt 17. november 2017 og

 • NOU 2019: 3 - Nye sjanser – bedre læring

  Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

  04.02.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) ble oppnevnt 25. august 2017. Ekspertutvalget fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår

 • NOU 2019: 2 - Fremtidige kompetansebehov II

  Utfordringer for kompetansepolitikken

  01.02.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble nedsatt av Kongen i statsråd våren 2017 for en periode på tre år. Formålet med utvalget er å gi den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. I KBUs andre rapport blir

 • NOU 2019: 1 - Overtakelsestilbud (frivillig og pliktig tilbud)

  Endringer i verdipapirhandelloven

  23.01.2019 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til revisjon av reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter. Forslaget omfatter regler om frivillige og pliktige tilbud og tilsynsmyndighet. Utvalget har konsentrert

 • NOU 2018: 18 - Trygge rammer for fosterhjem

  18.12.2018 NOU Barne- og familiedepartementet

  Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og ble gitt i oppgave å utrede rammevilkårene for ordinære fosterhjem. Hensikten er at barna og fosterfamiliene får større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak.  Fosterhjemsutvalget

 • NOU 2018: 17 - Klimarisiko og norsk økonomi

  12.12.2018 NOU Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen mottok i dag utredningen om klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi fra utvalgsleder Martin Skancke i Klimarisikoutvalget. Utvalget fikk i mandat å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres

 • NOU 2018: 16 - Det viktigste først

  Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

  13.12.2018 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. april 2017, fikk i oppdrag å foreslå prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Utredningen inneholder vurderinger av

 • NOU 2018: 15 - Kvalifisert, forberedt og motivert

  Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring

  10.12.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Ragnhild Lied leder et utvalg som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2017. Liedutvalget har med dette overlevert den første av to utredninger. 10. desember 2018 overleverte utvalget utredningen Kvalifisert, forberedt og motivert.

 • NOU 2018: 14 - IKT-sikkerhet i alle ledd

  Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

  03.12.2018 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  IKT-sikkerhetsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018. Utvalget anbefaler ulike regulatoriske og organisatoriske tiltak for å styrke nasjonal IKT-sikkerhet: 1) Ny lov om IKT-sikkerhet for

 • NOU 2018: 13 - Voksne i grunnskole- og videregående opplæring

  Finansiering av livsopphold

  30.11.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Oddbjørn Raaum, seniorforsker ved Frischsenteret, overleverte 30. november 2018 utredningen «Voksne i grunnskole- og videregående opplæring - finansiering av livsopphold» (NOU 2018:13) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Raaum

 • NOU 2018: 12 - Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  24.08.2018 NOU Finansdepartementet

  Øystein Thøgersen, professor og rektor ved NHH, overleverte 24. august utredningen «Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland» (NOU 2018: 12) til finansminister Siv Jensen. Utvalget ble nedsatt av Finansdepartementet 13. februar 2018 og har hatt

 • NOU 2018: 11 - Ny fjellov

  22.06.2018 NOU Landbruks- og matdepartementet

  Statsallmenningslovutvalet vart oppnemnd 4. mars 2016, og overleverte utgreiinga "Ny fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalet legg fram forslag til ei ny fjellov, som skal erstatte dei to lovene som i dag regulerer bruken

 • NOU 2018: 10 - Nye prospektregler

  Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

  19.06.2018 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av kommende regler om EØS-prospekt som svarer til EUs forordning 2017/1129 (prospektforordningen), samt regler for nasjonale prospekt. Hovedformålet er å forenkle prospektregelverket for å

 • NOU 2018: 9 - Regnskapsførerloven

  Forslag til ny lov om regnskapsførere

  01.06.2018 NOU Finansdepartementet

  Revisor- og regnskapsførerlovutvalget avga sin andre delutredning til Finansdepartementet 1. juni 2018. Utvalget fremmer i utredningen forslag til en ny lov om regnskapsførere. Lovforslaget skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og

 • NOU 2018: 8 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018

  26.03.2018 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt