NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 26-50 av 680 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2020: 3 - Ny lov om universiteter og høyskoler

  13.02.2020 NOU Kunnskapsdepartementet

  Universitets- og høyskolelovutvalgets mandat har vært å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter og høyskoler, og regelverket for studentvelferd. Målet med arbeidet har vært å utforme et regelverk som tydelig

 • NOU 2020: 2 - Fremtidige kompetansebehov III

  Læring og kompetanse i alle ledd

  10.02.2020 NOU Kunnskapsdepartementet

  Kompetansebehovsutvalget (KBU), ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for en periode på tre år for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov. KBU har vært ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet

 • NOU 2020: 1 - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

  06.02.2020 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Touretttes syndrom. Videre skulle

 • NOU 2019: 26 - Rusreform – fra straff til hjelp

  19.12.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Rusreformutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. mars 2018. Utvalget fikk i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk

 • NOU 2019: 25 - Med rett til å mestre

  Struktur og innhold i videregående opplæring

  17.12.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Liedutvalget, ledet av Ragnhild Lied, ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2017. Utvalgets mandat har vært å vurdere styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring, og å komme med forslag til endringer i strukturen,

 • NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

  16.12.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt den 18. mars 2018. Utvalget skulle gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene. Utvalget har foreslått en ny modell for fordeling

 • NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov

  13.12.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Opplæringslovutvalget fikk i oppgave å utrede og vurdere behovet for regulering av grunnopplæringens område. Utredningen viser at dagens opplæringslov med forskrifter på mange måter er et velfungerende regelverk, men at det også er utfordringer med

 • NOU 2019: 22 - Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring

  03.12.2019 NOU Samferdselsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt 5. oktober 2018. Utvalget utreder hvordan globalisering innen luftfart har ført til økt konkurranse, lavere billettpriser og et større rutetilbud. Utvalget vurderer konsekvensene av dette for arbeidsforhold, flysikkerhet og

 • NOU 2019: 21 - Framtidens fiskerikontroll

  29.11.2019 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskerikontrollutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. juni 2018. Utvalget fikk i oppdrag å gi råd om innretningen av den nasjonale kontrollen med fiskerinæringen med vekt på bruk av teknologi, myndighetenes organisering og endringer i

 • NOU 2019: 20 - En styrket familietjeneste

  En gjennomgang av familieverntjenesten

  21.11.2019 NOU Barne- og familiedepartementet

  Familievernutvalget  ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 for å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger som kan styrke tjenesten, slik at flere familier kan få

 • NOU 2019: 19 - Jenterom, gutterom og mulighetsrom

  Likestillingsutfordringer blant barn og unge

  14.11.2019 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  #UngIDag-utvalget ble oppnevnt 18. mai 2018. Utvalget fikk i oppdrag å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter i familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, på forbrukerområdet, på skjerm og i fritiden. Utvalget skulle se særlig

 • NOU 2019: 18 - Skattlegging av havbruksvirksomhet

  04.11.2019 NOU Finansdepartementet

  Regjeringen Solberg oppnevnte 7. september 2018 et partssammensatt utvalg som skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble

 • NOU 2019: 17 - Domstolstruktur

  01.10.2019 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen ble bedt om å avgi en delutredning med skisse til en konkret domstolstruktur for tingrettene, jordskifterettene og

 • NOU 2019: 16 - Skattlegging av vannkraftverk

  30.09.2019 NOU Finansdepartementet

  Ekspertutvalget som har vurdert beskatningen av vannkraftverk ble oppnevnt 22. juni 2018. Ekspertutvalget fikk i mandat å gjøre en helhetlig vurdering av vannkraftbeskatningen. Vannkraftnæringen står overfor flere ulike ordninger som gir inntekter

 • NOU 2019: 15 - Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

  Forslag til opplysningsplikt om skattearrangement

  27.06.2019 NOU Finansdepartementet

  Utvalget ble nedsatt av regjeringen Solberg 21. juni 2017. Utvalget har utredet skatterådgiveres, herunder advokaters, yrkesmessige taushetsplikt og opplysningsplikt til skattemyndighetene ved utøvelse av skatterådgivning, og har vurdert om det bør

 • NOU 2019: 14 - Tvangsbegrensningsloven

  Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

  18.06.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget fikk i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Utredningen viser at det er mulig å etablere en felles lov til erstatning for de fire ulike

 • NOU 2019: 13 - Når krisen inntreffer

  14.06.2019 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Beredskapshjemmelutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 9. februar 2018. Utvalgets mandat var å utrede en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i beredskapslovgivningen. Utredningen ble overlevert til samfunnssikkerhetsminister

 • NOU 2019: 12 - Lærekraftig utvikling

  Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

  04.06.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning overleverte sin utredning til kunnskapsminister Jan Tore Sanner 4. juni 2019. Utvalget har vurdert hvordan endringer i arbeids- og samfunnslivet vil påvirke behovet for å lære hele livet. Utvalget har

 • NOU 2019: 11 - Enklere merverdiavgift med én sats

  15.05.2019 NOU Finansdepartementet

  Ekspertutvalget som har vurdert en enklere merverdiavgift ble oppnevnt 18. januar 2019. Ekspertutvalget fikk i mandat å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser. Videre ble utvalget bedt om å vurdere om det er hensyn

 • NOU 2019: 10 - Åpenhet i grenseland

  Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen

  30.04.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Åpenhetsutvalget overleverte sin utredning til helseminister Bent Høie 30. april 2019. Utredningen redegjør for hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole, og virksomhetenes

 • NOU 2019: 9 - Fra kalveskinn til datasjø

  Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

  02.04.2019 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Arkivlovutvalget overleverte sin utredning til Kulturdepartementet 2. april 2019. Utvalget har utarbeidet utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivlova fra 1999.

 • NOU 2019: 8 - Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

  09.04.2019 NOU Finansdepartementet

  I NOUen foretas en helhetlig vurdering av dagens særavgifter på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, herunder helseeffekten av avgiftene og konsekvensene for bransjen og avgiftsmyndighetene. Det vurderes også om avgiftene kan og bør

 • NOU 2019: 7 - Arbeid og inntektssikring

  Tiltak for økt sysselsetting

  28.03.2019 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe overleverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 28. mars 2019. Rapporten inneholder en beskrivelse og vurdering av utvikling i sysselsetting og bruk av ytelser, og en rekke forslag for å

 • NOU 2019: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

  28.03.2019 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2019: 5 - Ny forvaltningslov

  Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

  14.03.2019 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Forvaltningslovutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967.