NOU 2023: 7

Trygg barndom, sikker fremtid — Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet

Barnevernsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. mars 2021. Utvalgets mandat ble endret 9. desember 2021, og utvalget ble bedt om å vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen. Dette har omfattet å vurdere tiltak for å sikre riktig myndighetsutøvelse og begrunnede, etterprøvbare avgjørelser når alvorlige inngrep gjøres. Utvalget ble dessuten bedt om å vurdere flere konkrete problemstillinger. Dette omfattet blant annet å gjennomgå roller til ulike aktører på barnevernsfeltet. Utredningen inneholder nærmere 120 tiltak som skal bidra til å styrke barn og foreldres rettssikkerhet og kvaliteten i barnevernets arbeid. Dette omfatter blant annet tiltak for å styrke barnets stilling i barnevernet og bedre beslutningsprosessene i ulike faser av en barnevernssak, samt tiltak for mer forutsigbarhet og kontinuitet for både barn og foreldre når barn må flytte i fosterhjem og institusjon. Utredningen ble overlevert til Barne- og familiedepartementet 20. mars 2023.

Les dokumentet

Digitale vedlegg