NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 51-75 av 671 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2018: 13 - Voksne i grunnskole- og videregående opplæring

  Finansiering av livsopphold

  30.11.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Oddbjørn Raaum, seniorforsker ved Frischsenteret, overleverte 30. november 2018 utredningen «Voksne i grunnskole- og videregående opplæring - finansiering av livsopphold» (NOU 2018:13) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Raaum

 • NOU 2018: 12 - Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  24.08.2018 NOU Finansdepartementet

  Øystein Thøgersen, professor og rektor ved NHH, overleverte 24. august utredningen «Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland» (NOU 2018: 12) til finansminister Siv Jensen. Utvalget ble nedsatt av Finansdepartementet 13. februar 2018 og har hatt

 • NOU 2018: 11 - Ny fjellov

  22.06.2018 NOU Landbruks- og matdepartementet

  Statsallmenningslovutvalet vart oppnemnd 4. mars 2016, og overleverte utgreiinga "Ny fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalet legg fram forslag til ei ny fjellov, som skal erstatte dei to lovene som i dag regulerer bruken

 • NOU 2018: 10 - Nye prospektregler

  Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

  19.06.2018 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av kommende regler om EØS-prospekt som svarer til EUs forordning 2017/1129 (prospektforordningen), samt regler for nasjonale prospekt. Hovedformålet er å forenkle prospektregelverket for å

 • NOU 2018: 9 - Regnskapsførerloven

  Forslag til ny lov om regnskapsførere

  01.06.2018 NOU Finansdepartementet

  Revisor- og regnskapsførerlovutvalget avga sin andre delutredning til Finansdepartementet 1. juni 2018. Utvalget fremmer i utredningen forslag til en ny lov om regnskapsførere. Lovforslaget skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og

 • NOU 2018: 8 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018

  26.03.2018 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2018: 7 - Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

  19.03.2018 NOU Finansdepartementet

  Statistikklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. september 2016 for å vurdere statistikkloven i lys av de endringene som har funnet sted siden gjeldende statistikklov ble vedtatt. Utvalget har som en oppfølging av mandatet og

 • NOU 2018: 6 - Varsling – verdier og vern

  Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

  15.03.2018 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Varslingsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016 for å gjennomgå og vurdere varslingsreglene i arbeidsmiljøloven, legger med dette fram sin innstilling. Utredningen inneholder en omfattende utredning av ulike

 • NOU 2018: 5 - Kapital i omstillingens tid

  Næringslivets tilgang til kapital

  01.03.2018 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Kapitaltilgangsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. mars 2017 for å blant annet undersøke om det er en effektiv kobling mellom dem som søker kapital og dem som ønsker å investere sin kapital, legger med dette frem sin utredning.

 • NOU 2018: 4 - Sjøveien videre

  Forslag til ny havne- og farvannslov

  01.03.2018 NOU Samferdselsdepartementet

  Havne- og farvannslovutvalget overleverte sin utredning til Samferdselsdepartementet 1. mars 2018. I utredningen legger utvalget frem forslag til ny havne- og farvannslov. Formålet med lovforslaget er å fremme sjøtransport som transportform og legge

 • NOU 2018: 3 - Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

  Utredning nr. 31 fra Banklovkommisjonen

  29.01.2018 NOU Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte sin utredning nr. 31 til Finansdepartementet, mandag 29. januar 2018. I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til ny lovgivning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren tilpasset dagens

 • NOU 2018: 2 - Fremtidige kompetansebehov I

  Kunnskapsgrunnlaget

  31.01.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Kompetansebehovsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov, legger med dette frem sin første rapport.

 • NOU 2018: 1 - Markeder for finansielle instrumenter

  Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

  11.01.2018 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av utfyllende rettsakter til direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR) etter at disse er tatt inn i EØS-avtalen. Som en del av dette

 • NOU 2017: 17 - På ein søndag?

  Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar

  14.12.2017 NOU Barne- og familiedepartementet

  Utvalget har vurdert gjeldende regulering av åpningstider på søn- og høytidsdager og foreslått endringer i helligdagsloven § 5.

 • NOU 2017: 16 - På liv og død

  Palliasjon til alvorlig syke og døende

  20.12.2017 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget fikk i oppdrag å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget ble bedt om å vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller andre

 • NOU 2017: 15 - Revisorloven

  Forslag til ny lov om revisjon og revisorer

  29.06.2017 NOU Finansdepartementet

 • NOU 2017: 14 - Nye regler om markedsmisbruk – sanksjoner og straff

  Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen og gjennomgang av verdipapirhandellovens regler om sanksjoner og straff

  23.06.2017 NOU Finansdepartementet

  Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs forordning (EU) nr. 596/ 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen), samt styrking av tilsyns- og sanksjonsvirkemidler. Hovedformålet med reguleringen er å

 • NOU 2017: 13 - Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

  23.06.2017 NOU Finansdepartementet

  Sentralbanklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. april 2015 for å gjennomgå sentralbankloven i lys av de store endringene som har funnet sted i bankens oppgaver. Utvalget har som en oppfølging av mandatet vurdert styringsstrukturen

 • NOU 2017: 12 - Svikt og svik

  Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

  22.06.2017 NOU Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2015 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt,

 • NOU 2017: 11 - Bedre bistand. Bedre beredskap

  Fremtidig organisering av politiets særorganer

  18.05.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert behov for endringer i oppgaver og organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. I lys av nærpolitireformen anbefaler utvalget at oppgaver og ansvar som utgangspunkt bør legges til politidistriktene og

 • NOU 2017: 10 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017

  31.03.2017 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2017: 9 - Politi og bevæpning

  Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet

  29.03.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert dagens bevæpningsordning for norsk politi og hvorvidt denne bør endres. Utvalget har sett hen til samfunns- og kriminalitetsutviklingen, endringer i trusselbildet, bevæpningsordninger i andre land og til erfaringer fra perioden

 • NOU 2017: 8 - Særdomstoler på nye områder?

  Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

  09.03.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene, er om det bør opprettes egne barne- og familiedomstoler for behandling av slike saker. Utvalget

 • NOU 2017: 7 - Det norske mediemangfoldet

  En styrket mediepolitikk for borgerne

  07.03.2017 NOU Kulturdepartementet

  Utvalget har vurdert mangfoldet i mediesektoren og konstaterer at det finner sted store, strukturelle endringer som følge av den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd. I lys av disse endringene vurderer

 • NOU 2017: 6 - Offentlig støtte til barnefamiliene

  06.03.2017 NOU Barne- og familiedepartementet

  Utvalget har vurdert offentlige overføringer og tjenester til barnefamiliene. Utredningen analyserer dagens situasjon for familier med barn og legger frem anbefalinger til innretning av ny familiepolitikk.