NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket.
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

ISSN 0806-2633 (online)
ISSN 0333-2306 (trykt utg.)

 • NOU 2022: 8 - Ny minerallov

  01.07.2022 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Minerallovutvalget ble oppnevnt 23. juni 2020 og fikk et bredt mandat om å vurdere endringer i mineralloven. Formålet er å legge bedre til rette for verdiskaping i mineralnæringen gjennom gode rammebetingelser for leting, undersøkelser utvinning og

 • NOU 2022: 7 - Et forbedret pensjonssystem

  16.06.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 12. juni 2020 for å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen kan nås. Utvalget skulle videre se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets sosiale og økonomiske

 • NOU 2022: 6 - Nett i tide

  – om utvikling av strømnettet

  14.06.2022 NOU Energidepartementet

  Utredningen inneholder vurderinger av tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen, og

 • NOU 2022: 5 - Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2

  Rapport fra Koronakommisjonen

  26.04.2022 NOU Statsministerens kontor

  Koronakommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. april 2020 for å gjennomgå og evaluere sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Ved levering av den første rapporten ble det besluttet at kommisjonen skulle fortsette sitt

 • NOU 2022: 4 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022

  04.04.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 2022: 3 - På trygg grunn

  Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

  28.03.2022 NOU Energidepartementet

  Utvalget ble oppnevnt for å undersøke årsakene til Gjerdrumskredet og vurdere læringspunkter som kan forebygge slike skredulykker. Utvalget leverte en delrapport 29. september 2021 om årsakene til skredet på Gjerdrum. Utvalget la 28. mars 2022 fram

 • NOU 2022: 2 - Akademisk ytringsfrihet

  God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag

  30.03.2022 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget ble satt ned for å utrede problemstillinger knyttet til akademisk ytringsfrihet. Utredningen gjennomgår hva akademisk ytringsfrihet er og hva som kjennetegner den, hvilke utfordringer man ser nasjonalt og internasjonalt, og foreslår tiltak

 • NOU 2022: 1 - Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder

  Sjøsikkerhet, beredskap og redning – utfordringer og anbefalinger

  23.02.2022 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredningen gir en gjennomgang av status og utfordringer i forbindelse med cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder. Utvalget kommer med anbefalinger som reduserer risikoen forbundet med cruisetrafikk.

 • NOU 2021: 11 - Selvstyrt er velstyrt

  Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

  16.12.2021 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  20. september 2019 nedsatte Regjeringen Solberg et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget skulle se på hvordan BPA kunne utformes slik at personer med

 • NOU 2021: 10 - Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

  Gjennomføring av forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen)

  14.12.2021 NOU Finansdepartementet

  Verdipapirlovutvalget fremmer forslag til regler som gjennomfører forventede EØS-regler som svarer til forordning (EU) 2020/1503 om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen).

 • NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

  23.06.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Digitale vedlegg Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid - Arbeidsforskningsinstituttet (PDF) Kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser - Oslo Economics (PDF) Utredning om arbeidstaker- og

 • NOU 2021: 8 - Trygd over landegrensene

  Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

  15.06.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Trygdekoordineringsutvalget har kartlagt de internasjonale avtalene med betydning for trygdekoordinering som Norge er bundet av, og vurdert dem opp mot reglene i norsk trygdelovgivning. Utvalget fremmer forslag om å gjennomføre EUs

 • NOU 2021: 7 - Trygg og enkel eiendomsmegling

  Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering

  04.06.2021 NOU Finansdepartementet

  Espen R. Moen, professor ved Handelshøyskolen BI, overleverte 4. juni utredningen «Trygg og enkel eiendomsmegling - evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering» (NOU 2021: 7) til finansminister Jan Tore Sanner.

 • NOU 2021: 6 - Myndighetenes håndtering av koronapandemien

  Rapport fra Koronakommisjonen

  14.04.2021 NOU Statsministerens kontor

  24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener

 • NOU 2021: 5 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021

  25.03.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 2021: 4 - Norge mot 2025

  Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

  25.03.2021 NOU Finansdepartementet

  Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. mai 2020. Avgitt til Finansdepartementet 25. mars 2021.

 • NOU 2021: 3 - Barneliv foran, bak og i skjermen

  Utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold – med særlig vekt på pornografisk og seksualisert innhold

  15.03.2021 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Medieskadelighetsutvalget kartlegger og sammenstiller kunnskapen om skadevirkningene av eksponering for ulike typer medieinnhold og skisserer alternative muligheter for økt beskyttelse av barn. En hovedkonklusjon er at det er behov for et koordinert

 • NOU 2021: 2 - Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

  Tiltak for økt sysselsetting

  11.02.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sysselsettingsutvalgets arbeid er delt i to faser. Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe ble oppnevnt 12. januar 2018 for å analysere utviklingen i sysselsetting og mottak av inntektssikring og foreslå tiltak for at flere kommer i arbeid.

 • NOU 2021: 1 - Endringer i verdipapirhandelloven

  Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

  20.01.2021 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til enkelte endringer i verdipapirhandelloven og innebærer endringer i reglene om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordninger. Utredningen inneholder forslag om at oppgaven som tilbudsmyndighet overføres

 • NOU 2020: 17 - Varslede drap?

  Partnerdrapsutvalgets utredning

  15.12.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt for å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumenter i

 • NOU 2020: 16 - Levekår i byer

  Gode lokalsamfunn for alle

  16.12.2020 NOU Kunnskapsdepartementet

  By- og levekårsutvalget har utredet levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge. Utvalget foreslår strategier og tiltak for å sikre at alle kan bo og vokse opp i trygge og inkluderende lokalsamfunn med gode

 • NOU 2020: 15 - Det handler om Norge

  Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene

  04.12.2020 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken.

 • NOU 2020: 14 - Ny barnelov

  Til barnets beste

  04.12.2020 NOU Barne- og familiedepartementet

  Barnelovutvalget har utredet forslag til en helhetlig ny barnelov. En gjennomgående problemstilling er lovens forhold til menneskerettighetene, som berører alle lovens temaer. I tillegg er det i mandatet gitt en rekke spesifikke føringer om

 • NOU 2020: 13 - Private aktører i velferdsstaten

  Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester

  01.12.2020 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Velferdstjenesteutvalget er et ekspertutvalg som ble satt ned 28. september 2018. Velferdstjenesteutvalget leverte sin rapport 1. desember 2020. Rapporten består av to delutredninger. Del 1 er en kartlegging av pengestrømmer og lønnsomhet hos

 • NOU 2020: 12 - Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

  28.10.2020 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Distriktsnæringsutvalget har utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet har handlet om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom

 • Side 3 av 30
 • Side 3 av 30