NOU 2022: 7

Et forbedret pensjonssystem

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 12. juni 2020 for å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen kan nås. Utvalget skulle videre se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets sosiale og økonomiske bærekraft. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottok utvalgets utredning 16. juni 2022. Utvalget beskriver og vurderer blant annet ulike løsninger for aldersgrensene i folketrygden, minste pensjonsnivå og uføres alderspensjon.

Les dokumentet