Foreslår endringer i pensjonssystemet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utvalget som har evaluert pensjonsreformen overleverer utredningen NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mottok torsdag utredningen fra utvalget som har evaluert pensjonsreformen. Pensjonsutvalget har vurdert om det var behov for reformen, om reformen ser ut til å virke etter hensikten og om det er behov for justeringer.

Utvalget kommer med en rekke forslag til endringer av pensjonssystemet. Blant annet foreslår det økte aldersgrenser i pensjonssystemet for personer født 1964 og senere, lønnsregulering av minsteytelsene i pensjonssystemet og en forbedret alderspensjon til uføre.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og leder for utvalget Kristin Skogen Lund
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mottok torsdag utredningen fra utvalget som har evaluert pensjonsreformen. Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Utvalget har levert en innstilling med stor grad av enighet på tvers av partipolitiske skillelinjer. Dette lover godt for videre arbeid med utvalgets forslag. Nå skal rapporten på høring, og jeg ser fram til å gå gjennom både rapporten og høringsinnspillene som kommer, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Utvalget som har evaluert pensjonsreformen ble nedsatt i juni 2020, og har vært ledet av Kristin Skogen Lund. Det har bestått av medlemmer pekt ut fra Arbeiderpartiet, FrP, Høyre, KrF, SV, Senterpartiet og Venstre, i tillegg til fageksperter. Partene i arbeidslivet, pensjonistorganisasjonene og partienes ungdomsorganisasjoner har bidratt med innspill til utvalget underveis.

Noen sentrale anbefalinger/forslag:

  • Utvalget foreslår at aldersgrensene i pensjonssystemet økes gradvis fra og med 1964-kullet, i takt med økningen i levealderen. Utvalget foreslår at dette gjennomføres ved å knytte aldersgrensene i pensjonssystemet til det utvalget kaller normert pensjoneringsalder.
  • Utvalget foreslår at aldersgrensene for de øvrige inntektssikringsordningene i folketrygden økes i takt med aldersgrensene i pensjonssystemet. Det gjelder for eksempel grensene for å kunne motta dagpenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger.
  • Utvalget foreslår at minstenivåene skal reguleres med lønnsveksten. For et gitt nivå på minsteytelsene, vil dette sikre at de opprettholder sin verdi sammenliknet med en gjennomsnittslønn over tid.
  • Utvalgets flertall tilrår at alderspensjon under utbetaling reguleres med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten, også for de som mottar minste pensjonsnivå og garantipensjon. Utvalget tilrår ikke en generell økning av minsteytelsene i pensjonssystemet.
  • Utvalget mener at uføre bør sikres en rimelig alderspensjon, gjennom høyere opptjening og ved å øke alderen for overgang til alderspensjon, slik at de skjermes for deler av effekten av levealdersjusteringen. Utvalgets flertall foreslår at uføre får opptjening til 65 år i ny opptjeningsmodell og fra 1964-kullet skjermes for mellom halvparten og to tredeler av virkningen av levealdersjustering.