NOU 2021: 8

Trygd over landegrensene — Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Trygdekoordineringsutvalget har kartlagt de internasjonale avtalene med betydning for trygdekoordinering som Norge er bundet av, og vurdert dem opp mot reglene i norsk trygdelovgivning. Utvalget fremmer forslag om å gjennomføre EUs trygdeforordninger i en egen bestemmelse i folketrygdloven, om å endre oppholdskravene i folketrygdloven §§ 8-9, 9-4 og 11-3 og om å lovfeste en rekke folkerettsmarkører som synliggjør de ulike forpliktelsene.

Les dokumentet