NOU 2022: 16

En folkehøgskole for alle — – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene

Folkehøgskoleutvalget ble oppnevnt 18. juni 2021 for å utrede folkehøgskolenes rolle i utdanningssystemet og vurdere hvilke rammebetingelser som kan bidra til at folkehøgskolene fyller denne rollen. Utvalget har blant annet utredet hva som kjennetegner dagens folkehøgskoler, hva som bør være folkehøgskolens samfunnsmandat, hvordan folkehøgskolene kan bli mer mangfoldige og et reelt tilbud til alle, samt hva som kjennetegner god faglig kvalitet i folkehøgskolene. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å redusere barrierer for underrepresenterte grupper i folkehøgskolen, et helhetlig kvalitetssystem og prinsipper for vekst i folkehøgskolesektoren.

Les dokumentet

Digitale vedlegg