NOU 2021: 9

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv — Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Utvalget som har vurdert ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet, ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2019. Utvalget har bestått av representanter fra de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt personer med kompetanse innen juss, samfunnsfag og samfunnsøkonomi. Advokat Jan Fougner har ledet utvalget. Utvalget la fram sin innstilling 23. juni 2021. Innstillingen behandler temaer knyttet til blant annet arbeidstakerbegrepet og grensen mot selvstendige oppdragstakere, arbeidsgiverbegrepet og arbeidsgiveransvar, midlertidig ansettelse, innleie og entreprise, arbeidsmiljø, medvirkning og samarbeid, samt omgåelse og etterlevelse.

Les dokumentet

Digitale vedlegg