NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 76-100 av 705 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2019: 4 - Organisering av norsk naturskadeforsikring

  Om Norsk Naturskadepool

  06.02.2019 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Naturskadeforsikringsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 6. februar 2019. Utvalget foreslår visse endringer i organiseringen av og oppgavene til Norsk Naturskadepool. Utvalget ble oppnevnt 17. november 2017 og

 • NOU 2019: 3 - Nye sjanser – bedre læring

  Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

  04.02.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) ble oppnevnt 25. august 2017. Ekspertutvalget fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår

 • NOU 2019: 2 - Fremtidige kompetansebehov II

  Utfordringer for kompetansepolitikken

  01.02.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble nedsatt av Kongen i statsråd våren 2017 for en periode på tre år. Formålet med utvalget er å gi den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. I KBUs andre rapport blir

 • NOU 2019: 1 - Overtakelsestilbud (frivillig og pliktig tilbud)

  Endringer i verdipapirhandelloven

  23.01.2019 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til revisjon av reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter. Forslaget omfatter regler om frivillige og pliktige tilbud og tilsynsmyndighet. Utvalget har konsentrert

 • NOU 2018: 18 - Trygge rammer for fosterhjem

  18.12.2018 NOU Barne- og familiedepartementet

  Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og ble gitt i oppgave å utrede rammevilkårene for ordinære fosterhjem. Hensikten er at barna og fosterfamiliene får større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak.  Fosterhjemsutvalget

 • NOU 2018: 17 - Klimarisiko og norsk økonomi

  12.12.2018 NOU Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen mottok i dag utredningen om klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi fra utvalgsleder Martin Skancke i Klimarisikoutvalget. Utvalget fikk i mandat å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres

 • NOU 2018: 16 - Det viktigste først

  Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

  13.12.2018 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. april 2017, fikk i oppdrag å foreslå prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Utredningen inneholder vurderinger av

 • NOU 2018: 15 - Kvalifisert, forberedt og motivert

  Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring

  10.12.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Ragnhild Lied leder et utvalg som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2017. Liedutvalget har med dette overlevert den første av to utredninger. 10. desember 2018 overleverte utvalget utredningen Kvalifisert, forberedt og motivert.

 • NOU 2018: 14 - IKT-sikkerhet i alle ledd

  Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

  03.12.2018 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  IKT-sikkerhetsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018. Utvalget anbefaler ulike regulatoriske og organisatoriske tiltak for å styrke nasjonal IKT-sikkerhet: 1) Ny lov om IKT-sikkerhet for

 • NOU 2018: 13 - Voksne i grunnskole- og videregående opplæring

  Finansiering av livsopphold

  30.11.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Oddbjørn Raaum, seniorforsker ved Frischsenteret, overleverte 30. november 2018 utredningen «Voksne i grunnskole- og videregående opplæring - finansiering av livsopphold» (NOU 2018:13) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Raaum

 • NOU 2018: 12 - Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  24.08.2018 NOU Finansdepartementet

  Øystein Thøgersen, professor og rektor ved NHH, overleverte 24. august utredningen «Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland» (NOU 2018: 12) til finansminister Siv Jensen. Utvalget ble nedsatt av Finansdepartementet 13. februar 2018 og har hatt

 • NOU 2018: 11 - Ny fjellov

  22.06.2018 NOU Landbruks- og matdepartementet

  Statsallmenningslovutvalet vart oppnemnd 4. mars 2016, og overleverte utgreiinga "Ny fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalet legg fram forslag til ei ny fjellov, som skal erstatte dei to lovene som i dag regulerer bruken

 • NOU 2018: 10 - Nye prospektregler

  Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

  19.06.2018 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av kommende regler om EØS-prospekt som svarer til EUs forordning 2017/1129 (prospektforordningen), samt regler for nasjonale prospekt. Hovedformålet er å forenkle prospektregelverket for å

 • NOU 2018: 9 - Regnskapsførerloven

  Forslag til ny lov om regnskapsførere

  01.06.2018 NOU Finansdepartementet

  Revisor- og regnskapsførerlovutvalget avga sin andre delutredning til Finansdepartementet 1. juni 2018. Utvalget fremmer i utredningen forslag til en ny lov om regnskapsførere. Lovforslaget skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og

 • NOU 2018: 8 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018

  26.03.2018 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2018: 7 - Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

  19.03.2018 NOU Finansdepartementet

  Statistikklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. september 2016 for å vurdere statistikkloven i lys av de endringene som har funnet sted siden gjeldende statistikklov ble vedtatt. Utvalget har som en oppfølging av mandatet og

 • NOU 2018: 6 - Varsling – verdier og vern

  Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

  15.03.2018 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Varslingsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016 for å gjennomgå og vurdere varslingsreglene i arbeidsmiljøloven, legger med dette fram sin innstilling. Utredningen inneholder en omfattende utredning av ulike

 • NOU 2018: 5 - Kapital i omstillingens tid

  Næringslivets tilgang til kapital

  01.03.2018 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Kapitaltilgangsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. mars 2017 for å blant annet undersøke om det er en effektiv kobling mellom dem som søker kapital og dem som ønsker å investere sin kapital, legger med dette frem sin utredning.

 • NOU 2018: 4 - Sjøveien videre

  Forslag til ny havne- og farvannslov

  01.03.2018 NOU Samferdselsdepartementet

  Havne- og farvannslovutvalget overleverte sin utredning til Samferdselsdepartementet 1. mars 2018. I utredningen legger utvalget frem forslag til ny havne- og farvannslov. Formålet med lovforslaget er å fremme sjøtransport som transportform og legge

 • NOU 2018: 3 - Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

  Utredning nr. 31 fra Banklovkommisjonen

  29.01.2018 NOU Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte sin utredning nr. 31 til Finansdepartementet, mandag 29. januar 2018. I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til ny lovgivning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren tilpasset dagens

 • NOU 2018: 2 - Fremtidige kompetansebehov I

  Kunnskapsgrunnlaget

  31.01.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Kompetansebehovsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov, legger med dette frem sin første rapport.

 • NOU 2018: 1 - Markeder for finansielle instrumenter

  Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

  11.01.2018 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av utfyllende rettsakter til direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR) etter at disse er tatt inn i EØS-avtalen. Som en del av dette

 • NOU 2017: 17 - På ein søndag?

  Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar

  14.12.2017 NOU Barne- og familiedepartementet

  Utvalget har vurdert gjeldende regulering av åpningstider på søn- og høytidsdager og foreslått endringer i helligdagsloven § 5.

 • NOU 2017: 16 - På liv og død

  Palliasjon til alvorlig syke og døende

  20.12.2017 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget fikk i oppdrag å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget ble bedt om å vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller andre

 • NOU 2017: 15 - Revisorloven

  Forslag til ny lov om revisjon og revisorer

  29.06.2017 NOU Finansdepartementet