NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 76-100 av 680 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2017: 14 - Nye regler om markedsmisbruk – sanksjoner og straff

  Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen og gjennomgang av verdipapirhandellovens regler om sanksjoner og straff

  23.06.2017 NOU Finansdepartementet

  Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs forordning (EU) nr. 596/ 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen), samt styrking av tilsyns- og sanksjonsvirkemidler. Hovedformålet med reguleringen er å

 • NOU 2017: 13 - Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

  23.06.2017 NOU Finansdepartementet

  Sentralbanklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. april 2015 for å gjennomgå sentralbankloven i lys av de store endringene som har funnet sted i bankens oppgaver. Utvalget har som en oppfølging av mandatet vurdert styringsstrukturen

 • NOU 2017: 12 - Svikt og svik

  Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

  22.06.2017 NOU Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2015 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt,

 • NOU 2017: 11 - Bedre bistand. Bedre beredskap

  Fremtidig organisering av politiets særorganer

  18.05.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert behov for endringer i oppgaver og organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. I lys av nærpolitireformen anbefaler utvalget at oppgaver og ansvar som utgangspunkt bør legges til politidistriktene og

 • NOU 2017: 10 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017

  31.03.2017 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2017: 9 - Politi og bevæpning

  Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet

  29.03.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert dagens bevæpningsordning for norsk politi og hvorvidt denne bør endres. Utvalget har sett hen til samfunns- og kriminalitetsutviklingen, endringer i trusselbildet, bevæpningsordninger i andre land og til erfaringer fra perioden

 • NOU 2017: 8 - Særdomstoler på nye områder?

  Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

  09.03.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene, er om det bør opprettes egne barne- og familiedomstoler for behandling av slike saker. Utvalget

 • NOU 2017: 7 - Det norske mediemangfoldet

  En styrket mediepolitikk for borgerne

  07.03.2017 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utvalget har vurdert mangfoldet i mediesektoren og konstaterer at det finner sted store, strukturelle endringer som følge av den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd. I lys av disse endringene vurderer

 • NOU 2017: 6 - Offentlig støtte til barnefamiliene

  06.03.2017 NOU Barne- og familiedepartementet

  Utvalget har vurdert offentlige overføringer og tjenester til barnefamiliene. Utredningen analyserer dagens situasjon for familier med barn og legger frem anbefalinger til innretning av ny familiepolitikk.

 • NOU 2017: 5 - En påtalemyndighet for fremtiden

  Påtaleanalysen

  02.03.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Påtaleanalyseutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016. Utvalgets oppdrag har vært å gjennomføre en analyse som kan danne grunnlag for en videreutvikling og kvalitetsreform i påtalemyndigheten. Perspektivet har vært fremtidsrettet.

 • NOU 2017: 4 - Delingsøkonomien

  – muligheter og utfordringer

  06.02.2017 NOU Finansdepartementet

  Utvalget har vurdert muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Utredningen går gjennom ulike reguleringer som berører delingsøkonomien på områder som arbeidsliv, forbrukervern, drosjeregulering og skatter og avgifter. Det fremmes blant annet

 • NOU 2017: 3 - Folketrygdens ytelser til etterlatte

  Forslag til reform

  02.02.2017 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 for å utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Som en del av pensjonsreformen er det innført nye regler for alderspensjon i folketrygden fra 2011 og ny uføretrygd fra 2015.

 • NOU 2017: 2 - Integrasjon og tillit

  Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

  01.02.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke

 • NOU 2017: 1 - Markeder for finansielle instrumenter

  Gjennomføring av MiFID II og MiFIR

  20.01.2017 NOU Finansdepartementet

  Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs nye direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR). Hovedformålet med reguleringen er å bidra til mer

 • NOU 2016: 27 - Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II

  Andre delutredning

  16.12.2016 NOU Finansdepartementet

  Hvitvaskingslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. februar 2015. Utvalget skal gjennomgå hvitvaskingsregelverket med sikte på å gjennomføre ventede kommende EØS-regler som følge av det fjerde hvitvaskingsdirektivet i EU og for å følge

 • NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

  14.12.2016 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Utredningen gir en beskrivelse av utviklingen i fiskeriene og en vurdering av dagens system for kvotetildeling og strukturkvoteordningen. Videre drøftes ressursrenten i fiskeriene. Utredningen kommer med forslag til hvordan et framtidsrettet

 • NOU 2016: 25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

  Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

  01.12.2016 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget har vurdert alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Det er flertall i utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå. Utvalget har også vurdert inndelingen i helseregioner, og

 • NOU 2016: 24 - Ny straffeprosesslov

  03.11.2016 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Straffeprosessutvalgets forslag til ny straffeprosesslov.

 • NOU 2016: 23 - Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

  Utredning nr. 30 fra Banklovkommisjonen

  26.10.2016 NOU Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte sin utredning nr. 30 til Finansdepartementet, onsdag 26. oktober 2016. I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til ny lovgivning tilpasset de krav til nasjonale lovregler som følger av EUs nye direktiver om

 • NOU 2016: 22 - Aksjelovgivning for økt verdiskaping

  21.10.2016 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Aksjelovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. januar 2016. I NOU 2016: 22 fremmes en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven.

 • NOU 2016: 21 - Stiftelsesloven

  Forslag til ny stiftelseslov

  21.10.2016 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Stiftelseslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. februar 2016. Utvalget fremmer forslag til en ny lov om stiftelser. Loven tar hensyn til at det har vært en betydelig utvikling innenfor stiftelsessektoren siden den gjeldende

 • NOU 2016: 20 - Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

  18.10.2016 NOU Finansdepartementet

  Et utvalg ledet av professor II Knut Anton Mork som har vurdert aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland overleverte sin rapport til finansminister Siv Jensen 18. oktober 2016. Utvalget ble bedt om å analysere

 • NOU 2016: 19 - Samhandling for sikkerhet

  Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

  12.10.2016 NOU Forsvarsdepartementet

  Utvalget har fremmet forslag til en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner mot tilsiktede uønskede hendelser, som terrorhandlinger, spionasje,

 • NOU 2016: 18 - Hjertespråket

  Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

  10.10.2016 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samisk språkutvalg oppnevnt 19. september 2014, ble bedt om å avgi to utredninger. Delrapport om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til samiske språk ble lagt frem 15. februar 2016. Utvalget la frem sin endelige utredning NOU 2016: 18 -

 • NOU 2016: 17 - På lik linje

  Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

  03.10.2016 NOU Barne- og familiedepartementet

  Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med