NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 76-100 av 671 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2017: 5 - En påtalemyndighet for fremtiden

  Påtaleanalysen

  02.03.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Påtaleanalyseutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016. Utvalgets oppdrag har vært å gjennomføre en analyse som kan danne grunnlag for en videreutvikling og kvalitetsreform i påtalemyndigheten. Perspektivet har vært fremtidsrettet.

 • NOU 2017: 4 - Delingsøkonomien

  – muligheter og utfordringer

  06.02.2017 NOU Finansdepartementet

  Utvalget har vurdert muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Utredningen går gjennom ulike reguleringer som berører delingsøkonomien på områder som arbeidsliv, forbrukervern, drosjeregulering og skatter og avgifter. Det fremmes blant annet

 • NOU 2017: 3 - Folketrygdens ytelser til etterlatte

  Forslag til reform

  02.02.2017 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 for å utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Som en del av pensjonsreformen er det innført nye regler for alderspensjon i folketrygden fra 2011 og ny uføretrygd fra 2015.

 • NOU 2017: 2 - Integrasjon og tillit

  Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

  01.02.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke

 • NOU 2017: 1 - Markeder for finansielle instrumenter

  Gjennomføring av MiFID II og MiFIR

  20.01.2017 NOU Finansdepartementet

  Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs nye direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR). Hovedformålet med reguleringen er å bidra til mer

 • NOU 2016: 27 - Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II

  Andre delutredning

  16.12.2016 NOU Finansdepartementet

  Hvitvaskingslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. februar 2015. Utvalget skal gjennomgå hvitvaskingsregelverket med sikte på å gjennomføre ventede kommende EØS-regler som følge av det fjerde hvitvaskingsdirektivet i EU og for å følge

 • NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

  14.12.2016 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Utredningen gir en beskrivelse av utviklingen i fiskeriene og en vurdering av dagens system for kvotetildeling og strukturkvoteordningen. Videre drøftes ressursrenten i fiskeriene. Utredningen kommer med forslag til hvordan et framtidsrettet

 • NOU 2016: 25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

  Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

  01.12.2016 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget har vurdert alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Det er flertall i utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå. Utvalget har også vurdert inndelingen i helseregioner, og

 • NOU 2016: 24 - Ny straffeprosesslov

  03.11.2016 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Straffeprosessutvalgets forslag til ny straffeprosesslov.

 • NOU 2016: 23 - Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

  Utredning nr. 30 fra Banklovkommisjonen

  26.10.2016 NOU Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte sin utredning nr. 30 til Finansdepartementet, onsdag 26. oktober 2016. I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til ny lovgivning tilpasset de krav til nasjonale lovregler som følger av EUs nye direktiver om

 • NOU 2016: 22 - Aksjelovgivning for økt verdiskaping

  21.10.2016 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Aksjelovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. januar 2016. I NOU 2016: 22 fremmes en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven.

 • NOU 2016: 21 - Stiftelsesloven

  Forslag til ny stiftelseslov

  21.10.2016 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Stiftelseslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. februar 2016. Utvalget fremmer forslag til en ny lov om stiftelser. Loven tar hensyn til at det har vært en betydelig utvikling innenfor stiftelsessektoren siden den gjeldende

 • NOU 2016: 20 - Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

  18.10.2016 NOU Finansdepartementet

  Et utvalg ledet av professor II Knut Anton Mork som har vurdert aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland overleverte sin rapport til finansminister Siv Jensen 18. oktober 2016. Utvalget ble bedt om å analysere

 • NOU 2016: 19 - Samhandling for sikkerhet

  Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

  12.10.2016 NOU Forsvarsdepartementet

  Utvalget har fremmet forslag til en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner mot tilsiktede uønskede hendelser, som terrorhandlinger, spionasje,

 • NOU 2016: 18 - Hjertespråket

  Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

  10.10.2016 NOU Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samisk språkutvalg oppnevnt 19. september 2014, ble bedt om å avgi to utredninger. Delrapport om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til samiske språk ble lagt frem 15. februar 2016. Utvalget la frem sin endelige utredning NOU 2016: 18 -

 • NOU 2016: 17 - På lik linje

  Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

  03.10.2016 NOU Barne- og familiedepartementet

  Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med

 • NOU 2016: 16 - Ny barnevernslov

  Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

  29.09.2016 NOU Barne- og familiedepartementet

  Barnevernslovutvalget ble oppnevnt 28. november 2014, og ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Målet med gjennomgangen av barnevernloven har

 • NOU 2016: 15 - Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

  20.09.2016 NOU Finansdepartementet

  Et offentlig utvalg har vurdert utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013. De nye utviklingstrekkene er først og fremst fallet i oljeprisen og tilstrømmingen

 • NOU 2016: 14 - Mer å hente

  Bedre læring for elever med stort læringspotensial

  15.09.2016 NOU Kunnskapsdepartementet

  Plikten til å gi den enkelte elev tilpasset opplæring gjelder alle elever, også elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talent og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene. Utredningen viser at mange av

 • NOU 2016: 13 - Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

  06.09.2016 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Samvittighetsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. mars 2015 og ble bedt om å utrede forhold rundt arbeidstakeres og yrkesutøveres samvittighetsfrihet ved utførelse av arbeidsoppgaver. I dette arbeidet har utvalget utredet gjeldende rett

 • NOU 2016: 12 - Ideell opprydding

  Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

  15.08.2016 NOU Kulturdepartementet

  Utvalget har utredet grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Kostnadene knytter seg til offentlig tjenestepensjonsordning som ideelle private leverandører av helse- og sosialtjenester har

 • NOU 2016: 11 - Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

  24.06.2016 NOU Finansdepartementet

  Regnskapslovutvalget, oppnevnt 19. september 2014, ble bedt om å avgi to utredninger. Den første delutredningen (NOU 2015: 10) ble avgitt i juni 2015, og den inneholdt forslag til ny regnskapslov som gjennomfører EUs nye regnskapsdirektiv. Den andre

 • NOU 2016: 10 - Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

  27.06.2016 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredningen inneholder en evaluering av reglene om entreprenørens plikt til å stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Reglene ble skjerpet i 2011 for å styrke forbrukerbeskyttelsen. Utvalget har evaluert forbrukerbeskyttelsen som oppnås ved

 • NOU 2016: 9 - Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning

  23.06.2016 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Voldsoffererstatningsutvalget har foretatt en bred gjennomgang av voldsoffererstatningsordningen, og har vurdert ordningen som sådan og organiseringen av saksbehandlingen under ett. Utvalget har sett hen til andre lands ordninger, samt kravene som

 • NOU 2016: 8 - En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014

  06.06.2016 NOU Utenriksdepartementet

  Dette er en helhetlig evaluering av Norges totale sivile og militære engasjement i Afghanistan i perioden 2001-2014. For Norge var engasjementet i Afghanistan krevende og Norge var en liten aktør i det store internasjonale engasjementet.