NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket.
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 101-125 av 709 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2018: 4 - Sjøveien videre

  Forslag til ny havne- og farvannslov

  01.03.2018 NOU Samferdselsdepartementet

  Havne- og farvannslovutvalget overleverte sin utredning til Samferdselsdepartementet 1. mars 2018. I utredningen legger utvalget frem forslag til ny havne- og farvannslov. Formålet med lovforslaget er å fremme sjøtransport som transportform og legge

 • NOU 2018: 3 - Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

  Utredning nr. 31 fra Banklovkommisjonen

  29.01.2018 NOU Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte sin utredning nr. 31 til Finansdepartementet, mandag 29. januar 2018. I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til ny lovgivning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren tilpasset dagens

 • NOU 2018: 2 - Fremtidige kompetansebehov I

  Kunnskapsgrunnlaget

  31.01.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Kompetansebehovsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov, legger med dette frem sin første rapport.

 • NOU 2018: 1 - Markeder for finansielle instrumenter

  Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

  11.01.2018 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av utfyllende rettsakter til direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR) etter at disse er tatt inn i EØS-avtalen. Som en del av dette

 • NOU 2017: 17 - På ein søndag?

  Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar

  14.12.2017 NOU Barne- og familiedepartementet

  Utvalget har vurdert gjeldende regulering av åpningstider på søn- og høytidsdager og foreslått endringer i helligdagsloven § 5.

 • NOU 2017: 16 - På liv og død

  Palliasjon til alvorlig syke og døende

  20.12.2017 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget fikk i oppdrag å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget ble bedt om å vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller andre

 • NOU 2017: 15 - Revisorloven

  Forslag til ny lov om revisjon og revisorer

  29.06.2017 NOU Finansdepartementet

 • NOU 2017: 14 - Nye regler om markedsmisbruk – sanksjoner og straff

  Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen og gjennomgang av verdipapirhandellovens regler om sanksjoner og straff

  23.06.2017 NOU Finansdepartementet

  Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs forordning (EU) nr. 596/ 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen), samt styrking av tilsyns- og sanksjonsvirkemidler. Hovedformålet med reguleringen er å

 • NOU 2017: 13 - Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

  23.06.2017 NOU Finansdepartementet

  Sentralbanklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. april 2015 for å gjennomgå sentralbankloven i lys av de store endringene som har funnet sted i bankens oppgaver. Utvalget har som en oppfølging av mandatet vurdert styringsstrukturen

 • NOU 2017: 12 - Svikt og svik

  Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

  22.06.2017 NOU Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2015 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt,

 • NOU 2017: 11 - Bedre bistand. Bedre beredskap

  Fremtidig organisering av politiets særorganer

  18.05.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert behov for endringer i oppgaver og organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. I lys av nærpolitireformen anbefaler utvalget at oppgaver og ansvar som utgangspunkt bør legges til politidistriktene og

 • NOU 2017: 10 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017

  31.03.2017 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2017: 9 - Politi og bevæpning

  Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet

  29.03.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert dagens bevæpningsordning for norsk politi og hvorvidt denne bør endres. Utvalget har sett hen til samfunns- og kriminalitetsutviklingen, endringer i trusselbildet, bevæpningsordninger i andre land og til erfaringer fra perioden

 • NOU 2017: 8 - Særdomstoler på nye områder?

  Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

  09.03.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene, er om det bør opprettes egne barne- og familiedomstoler for behandling av slike saker. Utvalget

 • NOU 2017: 7 - Det norske mediemangfoldet

  En styrket mediepolitikk for borgerne

  07.03.2017 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utvalget har vurdert mangfoldet i mediesektoren og konstaterer at det finner sted store, strukturelle endringer som følge av den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd. I lys av disse endringene vurderer

 • NOU 2017: 6 - Offentlig støtte til barnefamiliene

  06.03.2017 NOU Barne- og familiedepartementet

  Utvalget har vurdert offentlige overføringer og tjenester til barnefamiliene. Utredningen analyserer dagens situasjon for familier med barn og legger frem anbefalinger til innretning av ny familiepolitikk.

 • NOU 2017: 5 - En påtalemyndighet for fremtiden

  Påtaleanalysen

  02.03.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Påtaleanalyseutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016. Utvalgets oppdrag har vært å gjennomføre en analyse som kan danne grunnlag for en videreutvikling og kvalitetsreform i påtalemyndigheten. Perspektivet har vært fremtidsrettet.

 • NOU 2017: 4 - Delingsøkonomien

  – muligheter og utfordringer

  06.02.2017 NOU Finansdepartementet

  Utvalget har vurdert muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Utredningen går gjennom ulike reguleringer som berører delingsøkonomien på områder som arbeidsliv, forbrukervern, drosjeregulering og skatter og avgifter. Det fremmes blant annet

 • NOU 2017: 3 - Folketrygdens ytelser til etterlatte

  Forslag til reform

  02.02.2017 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 for å utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Som en del av pensjonsreformen er det innført nye regler for alderspensjon i folketrygden fra 2011 og ny uføretrygd fra 2015.

 • NOU 2017: 2 - Integrasjon og tillit

  Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

  01.02.2017 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke

 • NOU 2017: 1 - Markeder for finansielle instrumenter

  Gjennomføring av MiFID II og MiFIR

  20.01.2017 NOU Finansdepartementet

  Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs nye direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR). Hovedformålet med reguleringen er å bidra til mer

 • NOU 2016: 27 - Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II

  Andre delutredning

  16.12.2016 NOU Finansdepartementet

  Hvitvaskingslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. februar 2015. Utvalget skal gjennomgå hvitvaskingsregelverket med sikte på å gjennomføre ventede kommende EØS-regler som følge av det fjerde hvitvaskingsdirektivet i EU og for å følge

 • NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

  14.12.2016 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Utredningen gir en beskrivelse av utviklingen i fiskeriene og en vurdering av dagens system for kvotetildeling og strukturkvoteordningen. Videre drøftes ressursrenten i fiskeriene. Utredningen kommer med forslag til hvordan et framtidsrettet

 • NOU 2016: 25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

  Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

  01.12.2016 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget har vurdert alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Det er flertall i utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå. Utvalget har også vurdert inndelingen i helseregioner, og

 • NOU 2016: 24 - Ny straffeprosesslov

  03.11.2016 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Straffeprosessutvalgets forslag til ny straffeprosesslov.