NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 126-150 av 680 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2015: 8 - Fremtidens skole

  Fornyelse av fag og kompetanser

  15.06.2015 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utredningen presenterer utvalgets vurderinger av hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene fremover, hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene og hva som kreves av ulike aktører i

 • NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

  01.06.2015 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalget har sett på norsk politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Utredningen viser at folkegruppen på 1900-tallet ble utsatt for en hardhendt assimileringspolitikk fra norske myndigheter. De viktigste tiltakene var

 • NOU 2015: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015

  30.03.2015 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så

 • NOU 2015: 5 - Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

  Utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen

  28.04.2015 NOU Finansdepartementet

  Utredningen vurderer  om det er mulig å etablere en form for ytelsesbasert alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny alderspensjonsordning i folketrygden og om dette er ønskelig. Lovutkastet i utredningen viser at det er mulig å lage en ny

 • NOU 2015: 4 - Tap av norsk statsborgerskap

  24.03.2015 NOU Barne- og familiedepartementet

  I utredningen vurderes om det bør innføres en hjemmel for tap av statsborgerskap, der en norsk statsborger har frivillig tjenestegjort i en fremmed militær styrke eller opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser. Utredningen går

 • NOU 2015: 3 - Advokaten i samfunnet

  Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

  19.03.2015 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredning og forslag til lov om advokater og andre som yter rettslig bistand, fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2013.   Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 19. mars 2015.

 • NOU 2015: 2 - Å høre til

  Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

  18.03.2015 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget foreslår i utredningen en rekke tiltak for å redusere antallet

 • NOU 2015: 1 - Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

  Produktivitetskommisjonens første rapport

  10.02.2015 NOU Finansdepartementet

  Produktivitetskommisjonens første rapport er overlevert til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen, og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene.

 • NOU 2014: 17 - Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

  17.12.2014 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pensjonstrygden for sjømenn ble opprettet i 1948. Utvalget foreslår en ny pensjonsmodell for sjømenn, tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Den foreslåtte modellen er basert på alleårsopptjening, med en

 • NOU 2014: 16 - Sjømatindustrien

  Utredning av sjømatindustriens rammevilkår

  16.12.2014 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten inneholder en utredning av sjømatindustriens rammevilkår, herunder sentrale rammebetingelser i Norge og i det globale sjømatmarkedet. Videre peker den på tiltak som møter fremtidens utfordringer og som skal bidra til at fiskeressursene

 • NOU 2014: 15 - Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

  Gjennomgang av pelsdyrnæringen

  15.12.2014 NOU Landbruks- og matdepartementet

 • NOU 2014: 14 - Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg

  15.12.2014 NOU Kunnskapsdepartementet

 • NOU 2014: 13 - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

  02.12.2014 NOU Finansdepartementet

  I utredningen foreslår skatteutvalget at selskapsskatten tilpasses den internasjonale utviklingen med mer mobile skattegrunnlag og lavere selskapsskattesatser. Utvalget foreslår lettelser i selskapsbeskatningen ved at skattesatsen reduseres fra 27

 • NOU 2014: 12 - Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

  12.11.2014 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

 • NOU 2014: 11 - Konkurranseklagenemnda

  Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker

  11.11.2014 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

 • NOU 2014: 10 - Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

  28.10.2014 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredning fra Tilregnelighetsutvalget, ledet av Georg Fr. Rieber-Mohn. Utvalget ble oppnevnt i kjølvannet av 22. juli-rettssaken. Hovedspørsmålene i utredningen er om vi skal ha regler om strafferettslig utilregnelighet, og eventuelt hvordan de bør

 • NOU 2014: 9 - Ny adopsjonslov

  14.10.2014 NOU Barne- og familiedepartementet

 • NOU 2014: 8 - Tolking i offentlig sektor

  – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

  24.09.2014 NOU Barne- og familiedepartementet

  Utrykte vedlegg Engelsk sammendrag (767,8 kB) Samisk sammendrag (695,2 kB)

 • NOU 2014: 7 - Elevenes læring i fremtidens skole

  Et kunnskapsgrunnlag

  03.09.2014 NOU Kunnskapsdepartementet

 • NOU 2014: 6 - Revisjon av eierseksjonsloven

  Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

  18.08.2014 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

 • NOU 2014: 5 - MOOC til Norge

  Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

  16.06.2014 NOU Kunnskapsdepartementet

 • NOU 2014: 4 - Enklere regler – bedre anskaffelser

  Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

  10.06.2014 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

 • NOU 2014: 3 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014

  30.04.2014 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

   

 • NOU 2014: 2 - Lik og likskap

  Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

  03.03.2014 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

 • NOU 2014: 1 - Ny arvelov

  10.02.2014 NOU Justis- og beredskapsdepartementet