NOU-er

NOU 2020: 4

Straffelovrådets utredning nr. 1 — Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Det nye Straffelovrådet har i sin første utredning vurdert om, og i hvilken grad, det er adgang til å kriminalisere deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger. Rådet har også utformet forslag til straffebud. Rådet mener det er en snever adgang til kriminalisering av vesentlige bidrag til kriminelle sammenslutninger som begår alvorlig kriminalitet. Rådets flertallet har foreslått et selvstendig straffebud som ny § 199 i straffeloven, mens mindretallet foreslår en straffsanksjonert forbudshjemmel.

Les dokumentet