Høring – NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2020

Vår ref.: 20/3159

Høring – NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper.

Straffelovrådet ble oppnevnt 14. juni 2019 for å erstatte Straffelovrådet som ble etablert 11. juli 1947. Rådet skal utrede og legge frem forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rådets to første oppdrag er knyttet til såkalt gjengkriminalitet. Det første oppdraget, som utredning nr. 1 omhandler, gjelder forslag til et straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper.

Et enstemmig straffelovråd har kommet til at et snevert straffebud som rammer vesentlige bidrag til de ulovlige aktivitetene i kriminelle organisasjoner som driver alvorlig kriminalitet, kan forsvares. Rådets medlemmer har imidlertid delt seg når det gjelder den konkrete utformingen av straffebudet. Flertallet foreslår et selvstendig straffebud i straffeloven. Straffebudet er utformet etter samme modell som straffebudet som rammer deltakelse i og rekruttering til terrororganisasjoner, men inneholder flere kvalifiserende vilkår. Det foreslåtte straffebudet er ment å ramme kun aktiv og vesentlig deltakelse i kriminelle sammenslutninger som omfatter alvorlig kriminalitet som krenker individers liv, helse og frihet.

Mindretallet foreslår en noe annen tilnærming. Dette forslaget omfatter en straffeprosessuell hjemmel til å forby og oppløse kriminelle sammenslutninger, i tillegg til en ny straffebestemmelse som rammer deltakelse i og videreføring av aktivitetene i en sammenslutning som på forhånd er oppløst. Dette alternativet omfatter også utvidet hjemmel til bruk av oppholdsforbud.

Et sammendrag finnes i utredningen på side 6. Utvalgets lovutkast fremgår av utredningen side 137–139.

Straffelovrådets flertall har påpekt at flertallets forslag om et selvstendig straffebud kan suppleres med en straffeprosessuell hjemmel til å nedlegge forbud mot en kriminell organisasjon, samt mulighet til blant annet å oppstille oppholdsforbud for medlemmer av en slik sammenslutning. Rådet anså det imidlertid å ligge utenfor sitt mandat å utrede og utforme et konkret forslag til en slik hjemmel. Det bes likevel om høringsinstansenes syn på behovet for en slik hjemmel og innspill til hvordan en slik hjemmel bør utformes.

Det nevnes at Justis- og beredskapsdepartementet for tiden også vurderer endringer i reglene om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, samt utvidet adgang til bruk av enkelte tvangsmidler overfor ungdom. Hovedformålet vil være å innføre mer effektive virkemidler for å forebygge ny kriminalitet, herunder å redusere tiden mellom lovbrudd og reaksjon samt å sikre god rehabilitering av den enkelte.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på Straffelovrådets forslag. Høringsfristen er 15. oktober 2020.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan en registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser.

Med hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg e.f.
avdelingsdirektør

Anette Ødelien
fung. lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
   miljøkriminalitet (ØKOKRIM)
Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST)

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Digitaliseringsdirektoratet
Erstatningsnemda for voldsofre
Fylkesmennene
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Statens barnehus
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester    (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Advokatforeningen
Akademikerne
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforeningen
Den norske Helsingforskomité
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
ICJ-Norge
IKT-Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
JussBuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Krisesentersekretariatet
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Institsujon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Offisersforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk rikskringkasting - NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon
Politiets fellesforbund
Politijuristene
PRO-senteret
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen