NOU 2019: 26

Rusreform – fra straff til hjelp

Rusreformutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. mars 2018. Utvalget fikk i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Utredningen ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2019.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: Rapporter og delutredninger bestilt fra eksterne aktører:

Innspill om terskelverdier innhentet fra eksterne aktører:

Skriftlige innspill til utvalget:

Fra utvalgets øvrige arbeid: