Høring - Rusreform fra straff til hjelp

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2020

Vår ref.: 19/5298

Høringsbrev -Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring rusreformutvalgets innstilling

NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp.

Departementet ber om merknader innen 2. april 2020.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:                                              

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

 

Med hilsen

 

 

Øystein Gjeset Ellingsen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Per Gunnar Dahl

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Actis
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne

AKAN
Alliansen for en Rettighetsorientert Ruspolitikk (AROD)

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Aleris Helse AS
Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere

Arbeid- og velferdsdirektoratet
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Barn av rusmisbrukere - BAR
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barneombudet
Barns beste. Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Bipolarforeningen
Biskopene
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken

Brukerforeningen LAR-Nett Norge

Center for African Mental Health Promotion and Cultural Competence

Datatilsynet
Delta

Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene

Det nasjonale statsadvokatembetet
Det norske Diakonforbund
Direktoratet for e-helse
DNT – edru livsstil
Domstolsadministrasjonen
EmmaSofia

Erfaringssentrum
Fagforbundet
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Familieklubbene i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Folkehelseinstituttet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen tryggere ruspolitikk
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeen

Fri-Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Frilynt Norge

Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Gatejuristen
Helsedirektoratet
Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget for bedre homohelse
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
HIV-Norge
Hjernerådet
Human-Etisk Forbund
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Høyesterett
Informasjonssenteret Hieronimus
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for mentalisering
Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IOGT Norge
Islamsk Råd Norge
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Ja, det nytter
Junior- og barneorganisasjonen JUBA
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Juvente
Kirkens bymisjon
KirkerådetKompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos
KS

Lagmannsrettene
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landslaget for rusfri oppvekst
Law Enforcement Action Partnership (LEAP) Scandinavia

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legestudentenes rusopplysning
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
LISA-gruppene
MA –rusfri trafikk og livsstil
Marborg

Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt

NA – Anonyme Narkomane

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
Nasjonalt senter for erfaritngskompetanse innen psykisk hels

Norges automobilforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund

Norges Idrettsforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges kvinne- og familieforbund
Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmaceutisk Selskap
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk karakteranalytisk institutt

Norsk Narkotikapolitiforening
Norsk Pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Omsorgsjuss
Organisasjonen Voksne for Barn

Parat
Parat Helse
Pasientskadenemnda
Personskadeforbundet
Pion prostituertes Int.org. i Norge
Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
ProLAR
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten

Retretten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
ROM – Råd og muligheter
Rustelefonen
Røde Kors
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsforumet for norske kollektiver
Sametinget

Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus (SANKS)

Sekretariatet for konfliktrådene
Selvhjelpsstiftelsen
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)

Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF)
Sentralenheten for fylkesnemndene
SINTEF Helse
Sivilombudsmannen

Skyggeutvalget
Spekter
Spillavhengighet Norge
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)

Stiftelsen KRAFT

Stiftelsen CRUX
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Golden Colombia

Stiftelsen Livet etter soning
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Wayback

Sysselmannen på Svalbard
Tekna

Trygg Trafikk
Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse
Ung i trafikken – ingen venner å miste

Ungdom mot narkotika – UMN
Unio
Universitets- og høyskolerådet
USHT Akershus
USHT Aust-Agder
USHT Buskerud
USHT Finnmark
USHT Hedmark
USHT Møre og Romsdal
USHT Nordland
USHT Nord-Trøndelag
USHT Oppland
USHT Oslo
USHT Sør-Trøndelag
USHT Telemark
USHT Troms
USHT Vest-Agder
USHT Østfold
Utdanningsforbundet
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Verdighetssenteret
Veien Tilbake AS
Virke

Voksne for barn
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)