NOU 2019: 26

Rusreform – fra straff til hjelp

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Rusreformutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. mars 2018 for å «forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten». Utvalget avgir med dette sin utredning med utkast til lovendringer. Utredningen er ikke enstemmig idet utvalgsmedlem Rune Solberg Swahn prinsipalt dissenterer, men han slutter seg subsidiært i det vesentlige til flertallets forslag. Dessuten dissenterer utvalgsmedlemmene Swahn og Trine Funder Amundal hva gjelder hvilken øvre mengdegrense for straffrihet som skal gjelde for enkelte typer narkotika.

Oslo, 19. desember 2019

Runar Torgersen (leder)

Henriette Sinding Aasen

Trine Funder Amundal

Kenneth Arctander Johansen

Moses Deyegbe Kuvoame

Mona Michalsen

Sverre Martin Nesvåg

Rune Solberg Swahn

Anne Helene Fraas Tveit

Wibecke Årst

Tore Sørensen (sekretariatsleder)

Ingrid Rindal Lundeberg

Alf Butenschøn Skre

Til forsiden