NOU 2019: 26

Rusreform – fra straff til hjelp

Til innholdsfortegnelse

Kilder og litteratur

Lover

Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 (Grunnloven)

Lov 31. mai 1900 nr. 5 om løsgjængeri, betleri og drukkenskab (løsgjengerloven)

Lov 21. juni 1913 om ind- og utførsel av opium m.m.

Lov 1. juni 1928 om opium m.v.

Lov 26. februar 1932 nr. 1 med endringslov av 26. mai 1939 om edruelighetsnevnder og behandling av drikkfeldige

Lov 6. juli 1957 om endringer i lov om edruelighetsnevnder og behandling av drikkfeldige av 26. februar 1932

Midlertidig lov 21. juni 1963 om adgang til å kreve avgift for parkering av kjøretøy

Lov 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg

Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Lov 10. februar 1967 nr. 10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov 14. juni 1968 om endrede straffebestemmelser for overtredelser av regler i lovgivningen om narkotika m.m.

Lov 21. april 1972 nr. 18 om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov 22. mai 1902 nr. 10.

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Lov 12. juni 1981 nr. 62 om endringer i straffeloven m.m. (reglene om betinget dømte, prøveløslatte m.m., heving av strafferammen for grove narkotikalovbrudd, oppheving av livstidsstraffen)

Lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)

Lov 30. mars 1984 nr. 13 om lov om fylkeskommunalt ansvar for alkoholinstitusjonene m.v.

Lov 20. mai 1988 nr. 33 om politimyndighet i forsvaret

Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven)

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven)

Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)

Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)

Lov 12. januar 1995 nr. 4 om endringer i forvaltningsloven m.v.

Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven)

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov 2. juli 1999. nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)

Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven)

Lov 2. juni 2004 nr. 64 om ordning med brukerrom for inntak av narkotika (brukerromsloven)

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov 19. juni 2009 nr. 69 om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) m.m. (endringslov sprøyteromsloven mv.)

Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven)

Lov 24. juni. 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov 11. januar 2013 nr. 3 om statens innkrevingssentral (SI-loven)

Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Lov 20. desember 2018 nr. 113 om endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)

Forskrifter

Forskrift 22. juni 1990 nr. 3963 alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen)

Forskrift 1. desember 2001 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)

Forskrift 22. februar 2002 nr. 183 om straffegjennomføring

Forskrift 12. desember 2003 nr. 1938 om reglement for økonomistyring i staten

Forskrift 17. desember 2004 nr. 1661 om ordning med brukerrom for inntak av narkotika (brukerromsforskriften)

Forskrift 19. desember 2007 nr. 1761 om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)

Forskrift 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon

Forskrift 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene

Forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika (narkotikaforskriften)

Forskrift 5. mars 2013 nr. 1461 om delegering av departementets myndighet til Statens legemiddelverk etter narkotikaforskriften

Forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften)

Forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og forskrifter for Svalbard og Jan Mayen

Forskrift 26. august 2016 nr. 1003 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer

Forskrift 20. desember 2016 nr. 1848 om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Forskrift 16. juni 2017 nr. 779 om verneplikt og heimverstjeneste (vernepliktsforskriften)

Forskrift 20. oktober 2017 nr. 1650 om narkotikaprogram med domstolskontroll

Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forarbeider og stortingsdokumenter

NOU-er

NOU 1982: 25 Narkotikalovbrudd, ran og heleri

NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester mv.

NOU 1988: 25 Ny militær straffeprosesslov mv.

NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket

NOU 1995: 24 Alkoholpolitikken i endring? – Hvordan norske myndigheter kan møte de nye utfordringer nasjonalt og internasjonalt

NOU 2002: 4 Ny straffelov – Straffelovkommisjonens delutredning VII

NOU 2003: 4 Forskning på rusmiddelfeltet – En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak

NOU 2003: 15 Fra bot til bedring – Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff

NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning – Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi – Åpenhet, kontroll og læring

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Straffelovrådet (1967): Innstilling fra straffelovrådet (Det sakkyndige råd for strafferettslige spørsmål) om endringer i straffebestemmelsene for overtredelser av regler i lovgivningen om narkotika m.v.

Proposisjoner

Ot.prp. nr. 19 (1913) Om utfærdigelse av en lov om ind- og utførsel av opium m.m.

Ot.prp. nr. 38 (1928) Om utferdigelse av en lov om opium m.v.

Ot.prp. nr. 54 (1957) Lov om endringer i lov om edruelighetsnevnder og behandling av drikkfeldige av 26. februar 1932

Ot.prp. nr. 71 (1961–63) Om midlertidig lov om adgang til å kreve avgift for parkering av kjøretøyer

Ot.prp. nr. 28 (1963–64) Om lov om legemidler og gifter m.v.

Ot.prp. nr. 46 (1967–68) Om lov om endrede straffebestemmelser for overtredelser av regler i lovgivningen om narkotika m.m.

Ot.prp. nr. 5 (1971–72) Om lov om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov 22. mai 1902 nr. 10

Ot.prp. nr. 62 (1980–81) Om lov om endring i straffeloven m.m (reglene om betinget dømte, prøveløslatte m.m., heving av strafferammen for grove narkotikabrudd, oppheving av livstidsstraffen)

Ot.prp. nr. 23 (1983–84) Om lov om endringer i straffeloven m.v. (narkotikalovbrudd, ran og heleri)

Ot.prp. nr. 29 (1990–91) Om lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven)

Ot.prp. nr. 43 (1993–94) Om lov om endringer i straffeprosessloven m.v (rettergangsmåten i militære straffesaker)

Ot.prp. nr. 79 (1998–99) Om lov om midlertidig endring i politiloven (utvidet adgang til visitasjon)

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m.

Ot.prp. nr. 58 (2001–2002) Om lov om endringer i straffeloven og politiloven (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen)

Ot.prp. nr. 106 (2001–2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet)

Ot.prp. nr. 3 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte andre lover (statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for rusmiddelmisbrukere)

Ot.prp. nr. 54 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (Rusreform II og rett til individuell plan)

Ot.prp. nr. 56 (2003–2004) Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Ot.prp. nr. 86 (2003–2004) Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven)

Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) Om lov om oppheving av løsgjengerloven og om endringer i straffeloven mv. (eget straffebud mot vold i nære relasjoner mv.)

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

Ot.prp. nr. 59 (2008–2009) Om lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) m.m.

Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Prop. 9 L (2010–2011) Endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.)

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Prop. 135 L (2010–2011) Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff)

Prop. 138 L (2010–2011) Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)

Prop. 1 S (2014–2015) Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)

Prop. 68 L (2015–2016) Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler)

Prop. 102 L (2015–2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Prop. 71 L (2016–2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Prop. 1 S (2018–2019) For budsjettåret 2019, Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 13 L (2018–2019) Endringer i sprøyteromsloven m.m (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)

Prop. 1 S (2019–2020) For budsjettåret 2020, Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 138 (1978–79) Om plan for økt innsats mot narkotikaproblemer

St.prp. nr. 63 (1997–98) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2006 Endringer i statsbudsjettet for 1998

St.prp. nr. 46 (2004–2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning

Innstillinger

Innst. O. X (1969–70)

Innst. O. XI (1971–72) Om lov om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov 22. mai 1902 nr. 10

Innst. S. nr. 184 (1996–1997) Innstilling fra sosialkomiteen om 1) narkotikapolitikken og 2) forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr Christiansen om å legalisere narkotika og å avkriminalisere brukerne

Innst. 207 S (2012–2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk: alkohol – narkotika – doping

Innst. 378 L (2016–2017) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)

Innst. 345 S (2017–2018) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe, Nicholas Wilkinson, Olaug V. Bollestad, Per Espen Stoknes og Bjørnar Moxnes om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling – BERIKTIGET

Stortingsmeldinger

Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk: alkohol – narkotika – doping

Meld. St. 12 (2014–2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

St.meld. nr. 66 (1975–76) Om narkotikaproblemer

St.meld. nr. 13 (1985–86) Om narkotikaproblemene og narkotikapolitikken

St.meld. nr. 17 (1987–88) Alkohol og folkehelse

St.meld. nr. 47 (1989–90) Om gjennomføring av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming

St.meld. nr. 16 (1996–97) Narkotikapolitikken

St.meld. nr. 14 (2002–2003) Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten

St.meld. nr. 42 (2004–2005) Politiets rolle og oppgaver

St.meld. nr. 37 (2007–2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn

St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid

Dokumenter

Dokument 8:179 S (2017–2018) Representantforslag 179 S (2017–2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe, Nicholas Wilkinson, Olaug V. Bollestad, Per Espen Stoknes og Bjørnar Moxnes om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling

Stortings forhandlinger (1969–70) Stortingstidende inneholdende 114. ordentlige Stortings forhandlinger 1969–70, forhandlinger i Odelstinget 20. mai 1970.

Rundskriv, retningslinjer mv.

AVdir (35-2012): Rundskriv Hovednr. 35 – til lov om sosiale tjenester i NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2012.

Departementene (Q-16/2013): Rundskriv Q–16/2013, Forebyggende innsats for barn og unge, Departementene, 2013.

Departementene (2017): Redusert tilbakefall til ny kriminalitet. Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017–2021, Departementene, 2017.

Finansdepartementet (2005): Veileder til gjennomføring av evalueringer, Finansdepartementet, 2005.

Forsvarssjefen (09.09.2009): Diesen, S. (Forsvarssjef), Direktiv for Forsvarets rusforebyggende arbeid, datert 9. september 2009.

Fylkesmannen i Oslo og Viken (2019): Informasjonsskriv nr. 2/2019 – Om bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad, Fylkesmannen i Oslo og Viken, 2019.

Generaladvokaten (29.03.2008): Generaladvokaten, Veiledning for militær inspeksjon og ransaking, datert 29. mars 2008.

Helsedirektoratet (2011): Utkast til forslag til endringer i forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal (utdyper journalføringsplikten for apotektilsatte etter helsepersonelloven §§ 39 og 40), Brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 31. mars 2011.

Helsedirektoratet (2013): Helse- omsorgstjenester til innsatte i fengsel, Veileder IS-1971, Helsedirektoratet, 2013.

Helsedirektoratet (2014d): Prosedyrer for rusmiddeltesting, Veileder IS-2231, Helsedirektoratet, 2014.

Helsedirektoratet (2014e): Sammen om mestring – lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, Veileder IS-2076, Helsedirektoratet, 2014.

Helsedirektoratet (2015d): Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Prioriteringsveileder, Helsedirektoratet 2015.

Helsedirektoratet (2018b): Brev til landets fylkesmenn om kommuners plikt til å forebygge smitte med blodbårne sykdommer, Ref. 18/9390-1, datert 17. april 2018.

Helsedirektoratet (2018c): Fortolkninger – forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i rusinstitusjon og helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10, Brev til alle landets rusinstitusjoner og fylkesmenn, datert 13. juni 2018.

Helsedirektoratet (2018d): Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 20182020, Helsedirektoratet, 2018.

Helsedirektoratet (2018h): Helsepersonelloven med kommentarer, Helsedirektoratet, 2018.

Helsedirektoratet og KDI (2016): Veileder rusmestringsenhetene, Veileder IS-2472, Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet, 2016.

Helse og omsorgsdepartementet (2007): Opptrappingsplan for rusfeltet (2007–2010), Helse og omsorgsdepartementet, 2007.

Justis- og beredskapsdepartementet (2018): Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Stortingets presidentskap, datert 19. november 2018.

Justis- og beredskapsdepartementet (2019): Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet (14/7808 – CFH), datert 10. april 2019.

Justisdepartementets lovavdeling (2000): Lovteknikk og lovforberedelse, Veiledning om lov- og forskriftsarbeid, Justisdepartementets lovavdeling, 2000.

Justisdepartementets lovavdeling (2004): Konsekvenser for innkreving av bøter som følge av endringer i gjeldsordningsloven, Justisdepartementets lovavdeling, 2004/03093, datert 18. februar 2004.

Justisdepartementets lovavdeling (2009): Dødsstedsundersøkelser ved plutselig og uventet barnedød, Justisdepartementets lovavdeling, 2008/07477, datert 4. mars 2019.

KDI (12/2014): Retningslinjer for bruk av russamtalen som alternativ til reaksjon etter straffegjennomføringsloven, Kriminalomsorgsdirektoratet, Rundskriv KDI 12/2014.

KDI (8/2017): Straffegjennomføring i institusjon i medhold av §12-overføring av ansvar for oppfølgningen fra fengsel til friomsorgskontor, Kriminalomsorgsdirektoratet, Rundskriv KDI 8/2017.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (2008): Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, 2008.

POD (2007): Formalisert samarbeid mellom kommunale myndigheter og politiet, Politidirektoratet, RPOD-2007-5.

POD (2011): Veileder for politiets bekymringssamtale. Dialog for ansvar og positiv endring, Politidirektoratet, POD-publikasjon nr. 2011/08.

POD (2012): Brev fra Politidirektoratet til politidistriktene, datert 6. september 2012.

Regjeringen (2016): Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv., Regjeringen, 2016.

Riksadvokaten (30.09.1998): Brev fra Riksadvokaten til samtlige statsadvokatembeter, datert 30. september 1998 (R 97-1115 HPJ/ABS).

Riksadvokaten (1/1998): Narkotikasaker – kvantumets betydning for den rettslige bedømmelse og bruk av forelegg, Riksadvokatens rundskriv nr. 1/1998.

Riksadvokaten (2004): Riksadvokaten, Sprøyterom, retningslinje, Ra 03-591 KHK/mw 422.6, publisert 22. desember 2004.

Riksadvokaten (2/2014): Narkotikasaker, Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014.

Senter for statlig økonomistyring (2008): Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer, Senter for statlig økonomistyring, SSØ 10/2008.

Sosial- og helsedirektoratet (2008): Håndbok i alkoholloven, Sosial- og helsedirektoratet, Rundskriv IS-5/2008.

St. Olavs hospital HF (2019): Henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved St. Olavs hospital HF, St. Olavs hospital HF, 2019.

Ungdomstjenesten, Kristiansand kommune (2019): M. Skårdal og H. Berge, Manual Hasjavvenning – tiltaksbeskrivelse, Ungdomstjenesten, Kristiansand kommune, 2019.

Udir (2014): Ordensreglement Udir-8-2014, Utdanningsdirektoratet, 2014.

Litteratur

A

Aas mfl. (2010): Aas, G. mfl., Trygghet i det offentlige rom – i åtte norske kommuner og bydeler, PHS Forskning 2010: 7, 2010.

Adda, McConnell og Rasul (2014): Adda, J, B. McConnell og I. Rasul, «Crime and the Depenalization of Cannabis Possession: Evidence from a Policing Experiment», Journal of Political Economy, vol. 122 nr. 5 (2014), s. 113–202.

Ahern, Stuber og Galea (2007): Ahern, J., J. Stuber og S. Galea, «Stigma, discrimination and the health of illicit drug users», Drug and Alcohol Dependence, vol. 88 nr. 2–3 (2007), s. 188–196.

Akershus fylkeskommune (2018): Handlingsplan for rusforebyggende arbeid i de videregående skolene, Akershus fylkeskommune, 2018.

Andenæs (1994a): Andenæs, J., «Liberalisering av narkotikalovgivningen», Lov og Rett, nr. 10 (1994), s. 625–628.

Andenæs (1994b): Andenæs, J., Straffen som problem, 1994.

Andenæs (2002): Andenæs, J., «Straffelovkommisjonens innstilling om ny straffelov», Tidsskrift for strafferett, vol. 2 nr. 2 (2002), s. 162–166.

Andenæs (2009): Andenæs, J., Norsk straffeprosess, 4. utgave ved T.-G. Myhrer, 2009.

Andenæs (2016): Andenæs, J., Alminnelig strafferett, 6. utgave, ved G. F. Rieber-Mohn og K. E. Sæther, 2016.

Andersen og Skarðhamar (2013): Andersen, S. N. og T. Skarðhamar, «Å måle gjentatt kriminalitet – hvem, hva og når?», Samfunnsspeilet, 3/2013.

Andorsen (2009): Andorsen, K. V., «Sprøyteromsbruk av narkotika som straffrihetsgrunn», Arbeid og rett: Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (2009), H. Aune (red.), s. 17–30.

Andresen mfl. (2014): Andresen, N. E. mfl., Kjentmann. Å møte elever med rusproblemer, Kompetansesenter rus – region vest Bergen og Stiftelsen Bergensklinikkene, 2014.

Andrews og Eide (2019): Andrews, T. og A. K. Eide, Mellom hjelp og straff – fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?, Norlandsforskning, NF rapport nr: 2/19, 2019.

Arana (2019): Arana, X., «Cannabis Regulation in Europe: Country Report Spain», Transnational Institute, 2019.

Arbeids- og sosialdepartementet (2005): Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006–2008, Arbeids- og sosialdepartementet, 2005.

Askew og Salinas (2019): Askew, R. og M. Salinas, «Status, stigma and stereotype: How drug takers and drug suppliers avoid negative labelling by virtue of their `conventional’ and `law-abiding’ lives», Criminology & Criminal Justice, vol. 19 nr. 3 (2019), s. 311–327.

AIHW (2017): National Drug Strategy Household Survey 2016: detailed findings, Australian Institute of Health and Welfare, Drug Statistics series no. 31, 2017.

B

Babor mfl. (2018): Babor, T. F. mfl., «Drug Policy and the Public Good», Oxford University Press, 2. utgave, 2018.

Bakken (2018a): Bakken, A., Ung i Oslo-undersøkelsen, NOVA Rapport 6/18, Velferdsforskningsinstituttet NOVA – Oslo Met, 2018.

Bakken (2018b): Bakken, A., Ungdata 2018. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 8/2018, Velferdsforskningsinstituttet NOVA – Oslo Met, 2018.

Bakken (2019): Bakken, A., Ungdata 2018. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 9/2019, Velferdsforskningsinstituttet NOVA – Oslo Met, 2019.

Bakken og Bosnes (2015): Bakken, A. og H. Bosnes, Narkotikamarkeder på det mørke nettet. En kvalitativ studie av Silk Road 2.0. SIRUS Rapport 7/2015, 2015.

Baklien og Bye (2017): Baklien, B. og M. Bye, Tiurmodellen i Ringsaker – en forskningsbasert evaluering, Kompetansesenter rus – region øst, Sykehuset Innlandet HF. Rapport 2017.

Balsa, Vital og Urbano (2018): Balsa, C., C. Vital og C. Urbano, IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2016/17, SICAD, 2018.

Barrett (2018): Barret, D., Drug Policy and Human Rights in Europe: Managing tensions, maximising complementarities, Background paper for the Pompidou Group of the Council of Europe, 2018.

Bartels (2019): Bartels, L., «HOPE-ful bottles: Examining the potential for Hawaii’s opportunity probation with enforcement (HOPE) to help mainstream therapeutic jurisprudence», International Journal of Law and Psychiatry, vol. 63 (2019), s. 26–34.

Bastesen (2016): Bastesen, A. E. N., Narkotikapolitikk i praksis – Politi i møte med narkotikaovertredelser på gateplan (masteravhandling), 2016.

Benfer mfl. (2018): Benfer, I. mfl., «The impact of drug policy liberalisation on willingness to seek help for problem drug use: A comparison of 20 countries», International Journal of Drug Policy, vol. 56 (2018), s. 162–175.

Bergengen og Larsen (2008): Bergengen, B. og Y. Larsen, Innvandrerungdoms bruk av rusmidler. En kunnskapsoversikt, Rusmiddeletaten, Oslo kommune, 2008.

Biong (2015): Biong, S., «’En overdose er ikke en overdose’ Sykepleieres erfaringer med overdosedødsfall i Norge», Sykepleien Forskning, nr. 2 (2015), s. 124–130.

Bjerke, Keiserud og Sæther (2011a): Bjerke, H. K., E. Keiserud og K. E. Sæther, Straffeprosessloven kommentarutgave, bind I, 4. utgave, 2011.

Bjerke, Keiserud og Sæther (2011b): Bjerke, H. K., E. Keiserud og K. E. Sæther, Straffeprosessloven kommentarutgave, bind II, 4. utgave, 2011.

Bless, Korf og Freeman (1995): Bless, R., D. J. Korf og M. Freeman, «Open Drug Scenes: A Cross-National Comparison of Concepts and Urban Strategies», European Addiction Research, vol. 1 nr. 3 (1995), s. 128–138.

Blindheim (2003): Blindheim, M., «Metadonassistert Rehabilitering – betraktninger fra noen utsider», Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift, vol. 20 utgave 1 (2003), s. 63–70.

Blystad mfl. (2019): Blystad, H. mfl., Årsrapport 2018: Overvåkning av seksuelt overførbare sykdommer og blodbårne hepatitter, Folkehelseinstituttet, 2019.

Boister (2001): Boister, N., Penal Aspects of the UN Drug Conventions, 2001.

Boister (2016): Boister, N., «Waltzing on the Vienna Consensus on Drug Control? Tensions in the International System for the Control of Drugs», Leiden Journal of International Law, vol. 29 issue 2 (2016), s. 389–409.

Borgestadklinikken (2012): Holm, H. E., Barn i familier med rusmiddelproblemer, Borgestadklinikken, 2012.

Bourgois (2003): Bourgois, P., In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio, 2003.

Bourgois og Schonberg (2009): Bourgois, P. og J. Schonberg, Righteous Dopefiend, 2009.

Bramness (2019): Bramness, J. G., Hva er avhengighet, 2019.

Bramness og Rossow (2019): Bramness, J. G. og I. Rossow, «Skader etter cannabisbruk», i Cannabisboka, A. L. Bretteville-Jensen og J. Bramness (red.), 2019, s. 97–107.

Bresil (2012): Bresil, J. E., Ruskontrakt. Enhetlig praksis i norsk politi? (masteravhandling), 2012.

Bretteville-Jensen (2019a): Bretteville-Jensen, A. L., «Store endringer i cannabismarkedet», i Cannabisboka, A. L. Bretteville-Jensen og J. G. Bramness (red.), 2019, s. 159–172.

Bretteville-Jensen (2019b): Bretteville-Jensen, A. L., «Hva kan endringer i kontrollpolitikken føre til?», i Cannabisboka, A. L. Bretteville-Jensen og J. G. Bramness (red.), 2019, s. 217–232.

Bretteville-Jensen mfl. (2017): Bretteville-Jensen, A. L. mfl., Utelivsstudien 2017: Rusmiddelbruk blant folk «på byen» i Oslo og seks andre byer på Østlandet, Folkehelseinstituttet, 2019.

Bretteville-Jensen og Skretting (2019): Bretteville-Jensen, A. L. og A. Skretting, «Cannabisbruk», i Cannabisboka, Bretteville-Jensen, A.L. og J. G. Bramness (red.), 2019, s. 189–216.

British Medical Association (2013): Drugs of Dependence: The Role of Medical Professionals, British Medical Association, 2013.

Brottsförebyggande rådet (2014): Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet, Brottsförebyggande rådet, 2014.

Bukten mfl. (2016): Bukten, A., Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Resultater fra The Norwegian offender mental health and addiction study (NorMA), Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), rapport nr. 2, 2016.

Bukten (2012): Bukten, A., Criminal convictions among patients in opioid maintenance treatment in Norway: A national cohort study (doktoravhandling), 2012.

Bukten mfl. (2017): Bukten, A. mfl., «High risk of overdose death following release from prison: variations in mortality during a 15-year observation period», Addiction, vol. 112 nr. 8 (2017), s. 1432–1439.

Bye (2018): Bye, E. K., «Alkoholbruk i den voksne befolkningen», Alkohol i Norge, E. Kvaavik (red.), Folkehelseinstituttet, 2018, s. 17–27.

Bødal (1972): Bødal, K., «Unge tilbakefallsforbryteres bruk av alkohol og rusmidler», Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, nr. 4 (del 1), 1972.

Bødal (1982): Bødal, K., 350 narkotikaselgere, 1982.

Bødal og Fridhov (1989): Bødal, K. og I. M. Fridhov, Straff som fortjent? 440 narkoselgere dømt etter § 162 til mer enn 3 års fengsel i perioden 1980–1988: delrapport 1, 1989.

C

Červený mfl. (2017): Červený, J. mfl., «Cannabis decriminalization and the age of onset of cannabis use», International Journal of Drug Policy, vol. 43 (2017), s. 122–129.

Christie (1968): Christie, N., «Langhåret livsstil», Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, vol. 55 nr. 1, 1968.

Christie (1970): Christie, N., «Modeller for fengselsorganisasjonen», i I stedet for fengsel, R. Østensen (red), s 70–79, 1970.

Christie og Bruun (1985): Christie, N. og K. Bruun, Den gode fiende, 1985.

Coelho (2015): Coelho, M. P., «Drugs: The portuguese fallacy and the absurd medicalization of Europe», Motricidade, vol. 11 nr. 2 (2015), s. 3–15.

Condry og Smith (2018): Condry, R. og P. S. Smith (red.), Prisons, Punishment and the Family: Towards a New Sociology of Punishment?, 2018.

Cohen (1985): Cohen, S., Visions of Social Control – Crime, Punishment and Classification, 1985.

Collins, Lonczak og Clifasefi (2017): Collins, S. E., H. S. Lonczak og S. L. Clifasefi, «Seattle’s Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD): Program effects on recidivism outcomes», Evaluation and Program Planning, vol. 64 (2017), s. 49–56.

Colorado Department of Public Safety (2018): Impacts of Marijuana Legalization in Colorado. A Report Pursuant to Senate Bill 13-283, Colorado Department of Public Safety, 2018.

Colorado Office of the Governor (2014): Marijuana Data Discovery and Gap Analysis – Summary Report, Colorado Office of the Governor, 2014.

Conroy mfl. (2009): Conroy, E. mfl., «Child maltreatment as a risk factor for opioid dependence: comparison of family characteristics and type and severity of child maltreatment with a matched control group», Child abuse & neglect, vol. 33 issue 6 (2009), s. 343–352.

Csete mfl. (2016): Csete, J. mfl., «Public health and international drug policy», The Lancet, vol. 387 issue 10026 (2016), s. 1427–1480.

D

Dahlgren (2018): Dahlgren, S., «Er «avkriminalisering» av besittelse og bruk av narkotika et brudd på loven og menneskerettighetene?», Mot Rusgift, vol. 112. nr. 1, 2018.

Dahlgren og Stere (2012): Dahlgren, S. og R. Stere, The Protection of Children from Illicit Drugs – A Minimum Human Rights Standard. A Child-Centered vs. a User-Centered Drug Policy, 2012

Davis mfl. (2016): Davis, D. R. mfl., «A review of the literature on contingency management in the treatment of substance use disorders (2009–2014)», Preventive Medicine, vol. 92 (2016) s. 267–276.

Decorte (2019): Decorte, T., Cannabis Regulation in Europe: Country Report Belgium, Transnational Institute, 2019.

Deloitte og Høgskolen i Sørøst-Norge (2016): Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid: Sluttrapport, Deloitte og Høgskolen i Sørøst-Norge, 2016.

Deloitte og KS (2014): Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak, funker de? En undersøkelse av erfaringene i et utvalg kommuner og helseforetak, KS FoU-prosjekt nr.: 134017 Deloitte og KS, 2014.

Departementene (2014): Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020), Departementene, 2014.

Difi (2010): Brukerretting og brukermedvirkning – Kartlegging i sentralforvaltningen 2010. Difi rapport 2010:12, Direktoratet for forvaltning og ikt, 2010.

Domosławski (2011): Domosławski, A., «Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use», Global Drug Policy Program, 2011.

Donnelly, Hall og Christie (1995): Donnelly, N., W. Hall og P. Christie, «The effects of partial decriminalisation on cannabis use in South Australia, 1985 to 1993», Australian Journal of Public Health, vol. 19 issue 3, s. 281–287.

Drug Policy Futures (2019a): People’s voice: The Roar of the Silent Majority, Drug Policy Futures, 2019.

E

Eastwood, Fox og Rosmarin (2016): Eastwood, N., E. Fox og A. Rosmarin, A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across the Globe, 2. utgave, 2016.

Egge mfl. (2008): Egge, M. mfl., Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene, Samarbeidsrapport NIBR/Politihøgskolen, 2008.

Eide (2006): Eide, A., «Retten til helse som menneskerettighet», Nordic Journal of Human Rights, nr. 4, 2006.

Eide mfl. (2019): Eide, D. mfl., Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling - En gjennomgang av kunnskapsbasen for heroinassistert behandling og anbefalinger for et prøveprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet, Senter for rus-og avhengighetsforskning (SERAF), 2019.

Elden (2018): Elden, J. C., «Pønal», i Store norske leksikon, 2018.

Erdal (2006): Erdal, B. (red), Ute – Inne, 2006.

EMCDDA (1997): Estimating the prevalence of problem drug use in Europe, Pompidou Group, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 1997.

EMCDDA (2005a): Differences in patterns of drug use between women and men, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2005.

EMCDDA (2005b): EMCDDA Thematic Papers – Illicit drug use in the EU: legislative approaches, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2005.

EMCDDA (2011a): Drug policy profiles — Portugal, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2011.

EMCDDA (2011b): Narkotikasituasjonen i Europa, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2011.

EMCDDA (2017): Evaluating drug policy – A seven-step guide to support the commissioning and managing of evaluations, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2017.

EMCDDA (2018a): Cannabis legislation in Europe: an overview, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018 (corrected edition).

EMCDDA (2018b): Czechia, Country Drug Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018.

EMCDDA (2018c): Drug consumption rooms: an overview of provision and evidence, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018.

EMCDDA (2018d): Germany, Country Drug Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018.

EMCDDA (2018e): Italy, Country Drug Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018.

EMCDDA (2018f): Netherlands, Country Drug Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018.

EMCDDA (2018g): Spain, Country Drug Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018.

EMCDDA (2018h): Drug-related deaths and mortality in Europe - Update from the EMCDDA expert network July 2019, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2019.

EMCDDA (2019a): Europeisk narkotikarapport 2019: Trender og utviklinger, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2019.

EMCDDA (2019b): Fokus på narkotika: Rekreasjonsbruk av narkotika - en hovedutfordring for EU, Briefing 6, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2019.

EMCDDA (2019c): Portugal, Country Drug Report 2019, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2019.

EMCDDA (2019d): Statistical Bulletin 2019, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2019.

EMCDDA (2019e): Technical Report: An analysis of post-mortem toxicology practices in drug-related death cases in Europe, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2019.

EMCDDA (udatert): Portugal, Country Drug Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

ESPAD (2016): ESPAD Report 2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, European School Survey Project on alcohol and Other Dugs (ESPAD), 2016.

Evang (1973): Evang, K., Narkotika, generasjonene og samfunnet, 2. utgave, 1973.

F

Falck (2014): Falck, S., Narkotikaprogram med domstolskontroll - en oppfølgingsstudie av 115 av de første klientene, SIRUS-rapport 4/2014, 2014.

Fekjær (2016): Fekjær, H. O., Rus. Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk, 4. utgave, 2016.

Félix og Portugal (2017): Félix, S. og P. Portugal, «Drug Decriminalization and the Price of Illicit Drugs», International Journal of Drug Policy, vol. 39 (2017), s. 121–129.

Finstad (2005–2007): Finstad, F. B., «Straffelovkommisjonen», i Store norske leksikon, 2005–2007.

Fjær (2005): Fjær, S., «Ubehaget i enigheten», Arr - idéhistorisk tidsskrift, 1–2/2005.

FHI (2018) /Folkehelseinstituttet (2018a): Narkotikautløste dødsfall 2017, Folkehelseinstituttet, 2018.

Friestad og Hansen (2004): Friestad, C. og I. L. S. Hansen, Levekår blant innsatte. Fafo-rapport 429, 2004.

Frostad (2008): Frostad, M., «Militær politimyndighet», Tidsskrift for Strafferett, vol. 8 nr. 3 (2008), s. 258–289.

Frøberg (2010): Frøberg, T., «Prinsippstyring av strafferettspolitikken», Kritisk Juss nr. 1 (2010), s. 38–63.

G

Gesundheit Österreich GmbH (2018): Legal framework workbook 2018 Austria, Gesundheit Österreich GmbH.

Giertsen (1995): Giertsen, H., «Fengselsvesenets skjulte verdimønstre», Lov og Rett, 1995, s. 414–427

Giertsen og Rua (2014): Giertsen, H. og M. Rua, «Møtested for Straff og Velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, vol. 101 nr. 2 (2014), s. 158–182.

Giertsen (2012): Giertsen, H., «Policy on drugs in Norwegian prisons: Increased control, answers to poverties and looking for a life after release», Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, vol. 29 nr. 6 (2012) s. 589–604.

Gjersing (2017): Gjersing, L., Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer 2017, Statens institutt for rusmiddelforskning, 2017.

Gjersing og Sandøy (2014): Gjersing, L og T. A. Sandøy, Narkotikabruk på gateplan i 7 norske byer, SIRUS rapport nr. 1/2014, Statens institutt for rusmiddelforskning, 2014.

Global Commission on Drug Policy (2011): War on Drugs, Global Commission on Drug Policy, 2011.

Global Commission on Drug Policy (2014): Taking Control: Pathway to Drug Policy that Works, Global Commission on Drug Policy, 2014.

Global Commission on Drug Policy (2016): Advancing Drug Policy Reform: A new Approach to Decriminalization, Global Commission on Drug Policy 2016.

Goffman (1963): Goffman, E., Stigma: notes on the management of spoiled identity, 1963.

Gonçalves, Lourenço og da Silva (2015): Gonçalves, R., A. Lourenço og S. N. da Silva, «A social cost perspective in the wake of the Portuguese strategy for the fight against drugs», International Journal of Drug Policy, vol. 26 nr. 2 (2015), s. 199–209.

Grucza mfl. (2018): Grucza, R. A. mfl., «Cannabis decriminalization: A study of recent policy change in five U.S. states», International Journal of Drug Policy, vol. 59 (2018), s. 67–75.

Grundetjern (2015): Grundetjern, H., Women's gender performances and cultural heterogeneity in the illegal drug economy, 2015.

Gundersen (2019): Gundersen, D., «Stigma», i Store norske leksikon, 2019.

Gundhus mfl. (2008): Gundhus, H. I. mfl., Modell for forebygging av kriminalitet, Evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT), PHS Forskning 2008:4, s. 175–188.

H

Hagelund mfl. (2016): Hagelund, A. mfl., «Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?», Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 19, 01/2016, s. 24–43.

Hall (2017): Hall, W., «The future of the international drug control system and national drug prohibitions», Addiction, vol. 113 (2017), s. 1210–1223.

Halpern mfl. (2018): Halpern, S. mfl., «Child Maltreatment and Illicit Substance Abuse: A systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Studies», Child Abuse Review, vol. 27 (2018), s. 344–360.

Halvorsen (2016): Halvorsen, M., «Lovregler omsamtykke til helsehjelp», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt: Festskrift til Aslak Syse (2016), s. 155–176.

Hansen mfl. (2018a): Hansen, I. L. S. mfl., Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet – Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016. Fafo-rapport 2018:08, 2018.

Hansen mfl. (2018b): Hansen, I. L. S. mfl., Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet – Andre statusrapport. Fafo-rapport 2018:44, 2018.

Hansen og Grødem (2012): Hansen, I. L. S. og A. S. Grødem, Samlokaliserte boliger og store bofellesskap - Perspektiver og erfaringer i kommunene. Fafo-rapport 2012:48, 2012.

Hauge (1989a): Hauge, R., «Totalkonsummodellen – en alkoholpolitisk naturlov?», Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 6 nr. 1 (1989), s. 24–27.

Hauge (1989b): Hauge, R., Fra opiumskrig til legemiddelkontroll: internasjonal regulering av psykoaktive stoffer, 1989.

Hauge (1992): Hauge, R., «Norsk narkotikapolitikk: en beskrivelse og vurdering», i Narkotikaforebygging mot år 2000, H. Waal og A.-L. Middelthon (red.), 1992, s. 151–160.

Hauge (1996): Hauge, R., Straffens begrunnelser, 1996.

Hauge (2000): Hauge, R., «Har narkotikapolitikken spilt fallit», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, vol. 87 nr. 3 (2000), s. 241–245.

Hauge (2001): Hauge, R., Kriminalitetens årsaker, 2001.

Hauge (2004): Hauge, R., «Kriminalitetsutviklingen i Norge siden 1980», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, årg. 91 nr. 2/3 (2004), s. 124 – 131.

Haukland og Oppegaard (2018): Haukland, V. og S. M. N Oppegaard, «Normaliseringsarbeid i narkotikaprogram med domstolskontroll», i Fengslende sosiologi. Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler, I. R. Lundeberg og J. F. Rye (red), 2018.

Hawkes (2011): Hawkes, N., «Highs and lows of drug decriminalization», BMJ, 2011.

Helgesen (2015): Helgesen, J. H. I., «Rusmestringsenheter i norske fengsler – humane og eksepsjonelle?», Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol 32 nr. 5 (2015), s. 509–526.

Helgesen (2017): Helgesen, J. H. I., «Ny fangebehandling i norske fengsler? Om innsatte rusbrukeres opplevelser av selvbestemmelse og medvirkning», Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 20 nr. 2 (2017), s. 100–116.

Helgesen (2019): Helgesen, J. H. I., Straff og velferd i fangebehandling av Rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter (avhandling levert til bedømmelse for phd), 2019.

Helse- og omsorgsdepartementet (udatert): Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak, Nasjonal veileder, Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet (2010): Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet, Rapport 08/2010, Helsedirektoratet, 2010.

Helsedirektoratet (2012a): Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter, Helsedirektoratet, 2012.

Helsedirektoratet (2012b): Opptrappingsplanen for rusfeltet – resultat og virkemidler, Rapport IS-1999, Helsedirektoratet, 2012.

Helsedirektoratet (2014a): Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter, Helsedirektoratet, 2014.

Helsedirektoratet (2014b): Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB, Rapport IS-2160, Helsedirektoratet, 2014.

Helsedirektoratet (2014c): Nasjonal overdosestrategi 2014–2017: «Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve», Helsedirektoratet, 2014.

Helsedirektoratet (2016a): Veileder om tvangstiltak overfor mennesker med rusmiddelproblemer - etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, Veileder IS-2355, Helsedirektoratet, 2016.

Helsedirektoratet (2017a): «Endre brukerkulturen (SWITCH-kampanjen/heroinrøyking og tryggere bruk generelt)», Overdose – lokalt forebyggende arbeid, Nasjonale faglige råd, Helsedirektoratet, 2017.

Helsedirektoratet (2017b): Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Helsedirektoratet, 2017.

Helsedirektoratet (2018a): Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Helsedirektoratet, 2018.

Helsedirektoratet (2019a): Status for øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene 2018, SAMDATA kommune IS-2836, Helsedirektoratet, 2019.

Helsedirektoratet (2019b): Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Helsedirektoratet, 2019.

Helsedirektoratet (2019c): Nasjonal overdosestrategi 2019–2022, Helsedirektoratet, 2019.

Helsedirektoratet (2019d): Årsrapport 2018 – Omsorg 2020, Rapport IS-2830, Helsedirektoratet, 2019.

Helsedirektoratet (udatert a): Nedgang i døgnplasser i TSB – Samdata spesialisthelsetjenesten 2018, Helsedirektoratet.

Helsetilsynet (2019a): Det heng dårleg saman – Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport, Rapport 6/2019, Helsetilsynet, 2019.

Helsetilsynet (2019b): Et stykke igjen til likeverdige tjenester – Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse, Rapport 5/2019, Helsetilsynet, 2019.

Helsetilsynet (2019c): «Barnas hjem. Voksnes ansvar» - Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2018, Rapport 3/2019, Helsetilsynet, 2019.

Henningsen, Gotaas og Feiring (2008): Henningsen, E., N. Gotaas og M. Feiring, Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje, NIBR rapport 2008:2, 2008.

Hibell mfl. (1997): Hibell, B. mfl., The 1995 ESPAD Report – Alcohol and Other Drug Use Among Students in 26 European Countries, The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), 1997.

Hibell mfl. (2000): Hibell, B. mfl., The 1999 ESPAD Report – Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries, The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), 2000.

Hibell mfl. (2004): Hibell, B. mfl., The ESPAD Report 2003 –Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries, The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), 2004.

Hibell mfl. (2009): Hibell, B. mfl., The 2007 ESPAD – Report Substance Use Among Students in 35 European Countries, The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), 2009.

Hibell mfl. (2012): Hibell, B. mfl., The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries, The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), 2012.

Holmboe (2014): Holmboe, M., «Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging: En oversikt og noen kritiske merknader», Tidsskrift for Strafferett, vol. 14 nr. 4 (2014), s. 397–414.

Holmboe (2016): Holmboe, M., «Ytring: Bøtesoning – fører den til ny kriminalitet?», Tidsskrift for strafferett, vol. 16 nr. 2 (2016), s. 127–130.

Holmboe (2017): Holmboe, M., «Noe om reaksjonsvalg i norsk strafferett», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, vol. 103 nr. 1 (2017), s. 4–35.

Home Office (2014): Drugs: International Comparators, oktober 2014.

Horvath mfl. (2018): Horvath, I., Bericht zur Drogensituation 2018, Gesundheit Österreich GmbH, 2018.

Houborg og Pedersen (2013): Houborg, E. og M. M. Pedersen, Håndhævelse af narkotikalovgivningen vedr. besiddelse af illegale stoffer til eget forbrug efter 2004, 2013.

Houborg (2011): Houborg E., «Kriminalisering av narkotika – den politiske og samfunnsmessige bakgrunn for kriminaliseringsprosesser i perioden 1950–2004», i Kriminalitet og illegale rusmidler, V. A. Frank og H. V. Dahl (red.), 2011, s. 119–144.

Houborg, Frank og Bjerge (2014): Houborg, E., V. A. Frank og B. Bjerge, «From zero-tolerance to non-enforcement: Creating a new space for drug policing in Copenhagen, Denmark», Contemporary Drug Problems, vol. 41 nr. 2 (2014), s. 261–291.

Hughes (2006): Hughes, C. E., Overcoming obstacles to reform?: Making and shaping drug policy in contemporary Portugal and Australia (doktoravhandling), 2006.

Hughes mfl. (2016): Hughes, C. E. mfl., «Decriminalisation of drug use and possession in Australia – A briefing note», National Drug & Alcohol Research Centre, 2016.

Hughes mfl. (2018): Hughes, C. E. mfl., Review of approaches taken in Ireland and in other jurisdictions to simple possession drug offences, A report for the Irish Department of Justice and Equality and the Department of Health, 2018.

Hughes og Stevens (2007): Hughes, C. E. og A. Stevens, «The Effects of Decriminalization of Drug Use in Portugal», The Beckley Foundation Drug Policy Programme, Briefing Paper 14, 2007.

Hughes og Stevens (2010): Hughes, C. E. og A. Stevens, «What Can We Learn From The Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?», The British Journal of Criminology, vol. 50 nr. 6 (2010), s. 999–1022.

Hughes og Stevens (2012): Hughes, C. E. og A. Stevens, «A resounding success or a disastrous failure: re-examining the interpretation of evidence on the Portuguese decriminalisation of illicit drugs», Drug and Alcohol review, vol. 31 nr. 1 (2012), s. 101–113.

Hughes, Matias og Griffiths (2018): Hughes, B., J. Matias og P. Griffiths, «Inconsistencies in the assumptions linking punitive sanctions and use of cannabis and new psychoactive substances in Europe», Addiction vol. 113 nr. 12 (2018), s. 2155–2157.

Hustvedt mfl. (2018): Hustvedt, I. B. mfl., Tjenestemottakere med rus- og psykiske helseproblemer i kommunene. Brukerplan – Årsrapport 2017, Helse Stavanger, 2018.

Hustvedt mfl. (2019): Hustvedt, I. B, mfl., Brukerplan – Årsrapport 2018, Helse Stavanger, 2019.

Hustvedt og Nesvåg (2018): Hustvedt I. B. og Sverre Nesvåg, Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk – Kommuneundersøkelse 2017, KORFOR-rapport nr. 1, 2018.

Håkonsen, Kallager og Lunder (2017): Håkonsen, L., P. K. R. Kallager og T. E. Lunder, Statlige føringer på kommunenes frie inntekter. Hvilken betydning har de for kommunene?, Telemarksforsking, TF-rapport nr. 392, 2017.

I

Ingebrigtsen mfl. (2018): Ingebrigtsen, R. mfl., Opplevd utrygghet i Oslo – Erfaringer og resultater fra en kartbasert spørreundersøkelse, Transportøkonomisk Institutt, 2018.

International Drug Policy Consortium (2019a): International Drug Policy Consortium, IDPC asks for the 2019 Ministerial Segment, 2019.

ILO (1996): International Labour Office, Management of alcohol- and drug-related issues in the workplace. An ILO code of practice, 1996.

Island mfl. (2013): Island, M. mfl., Oppsøkende arbeid på skoler. Erfaringer fra det oppsøkende feltet. Kompetansesenter rus – Oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune.

J

Jacobsen (2004): Jacobsen, J. R. T., «Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad», Tidsskrift for strafferett, 2004, utgave 4, s. 294–438.

Johansen (2015): Johansen, N. B., Det nyliberale janusansiktet – Straff i frihetens tid, 2015.

Johansen mfl. (2018): Johansen, K. A. mfl., «Governance of substance use as a by-product of policing in Norway: A historical account», Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 35 issue 4 (2018), s. 240–256.

Johansen, Adriaenssen Johannessen og Johansen (2018): Johansen, K., D. Adriaenssen Johannessen og A. B. Johansen, Portugal på norsk, Et kunnskapssammendrag for varslet narkotikapolitisk reform for bruk og besittelse av illegale rusmidler, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og OsloMet - storbyuniversitetet, 2018.

Julsrud mfl. (2019): Julsrud, O. mfl., «Portugals historie», i Store norske leksikon, 2019.

Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Justis- og beredskapsdepartementet, Handlingsplanen for forebygging av kriminalitet (2013–2016), 2013.

Justis- og politidepartementet (2011): Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd: Intervensjonsprogram og motivasjonssamtale, Arbeidsgrupperapport skrevet etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, departementenes servicesenter 06/2011, 2011.

K

Kandel (1975): Kandel, D., «Stages in adolescent involvement in drug use», Science, 1975, 190, s. 912–914.

KDI (2018): Kriminalomsorgsdirektoratet, Årsrapport 2018, Kriminalomsorgen, 2018.

Kelly og Rasul (2014): Kelly, E. og I. Rasul, «Policing cannabis and drug related hospital admissions: Evidence from administrative records», Journal of Public Economics, vol. 112 (2014), s. 89–114.

Kirby mfl. (2013): Kirby, K. C. mfl., «Randomized clinical trial examining duration of voucher-based reinforcement therapy for cocaine abstinence», Drug Alcohol Depend, vol. 132 nr. 3 (2013) s. 639–645.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (2000): Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse Innstilling fra faggruppe oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, juni 2000.

Knutsson og Søvik (2005): Knutsson, J. og K. E. Søvik, Problemorientert politiarbeid i teori og praksis, PHS Forskning 2005:1.

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (2017): Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, Årsrapporten 2017, 2017.

Kotlaja og Carson (2019): Kotlaja, M. M. og J. V. Carson, «Cannabis Prevalence and National Drug Policy in 27 Countries: An Analysis of Adolescent Substance Use», International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 63 nr. 7 (2019), s. 1082–1099.

Kotsadam og Jakobsson (2011): Kotsadam, A. og N. Jakobsson, «Do laws affect attitudes? An assessment of the Norwegian prostitution law using longitudinal data», International Review of Law and Economics, vol. 31 (2011), s. 103–115.

Krajewski (1999): Krajewski, K., «How flexible are the United Nations Drug Conventions?», International Journal of Drug Policy nr. 10 (1999), s. 329–338.

KRUS (2016): Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, Personundersøkelse. Håndbok for ansatte i kriminalomsorgen, KRUS håndbok nr. 1, 2016.

Kripos (udatert): Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (KRIPOS), Narkotika- og dopingstatistikk 2018.

Kristensen, Opsal og Clausen (2018): Kristensen, Ø., A. Opsal og T. Clausen, «Tvangsinnleggelse for rusbehandling?», Tidsskrift Den Norske Legeforeningen, utgave 8, 2018.

Kristoffersen (upublisert): Kristoffersen, R., Upubliserte data fra et pågående forskningsprosjekt med tittel «En registerbasert tilbakefallsstudie om betydningen av kriminalomsorgens påvirkning i forhold til sosioøkonomisk situasjon hos domfelte», Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, mottatt av utvalget 26. november 2019.

Kuvoame (2015): Kuovame, M. D., In Search of Care. How marginalised street-involved Black and minority ethnic youths tackle the psychoaffective injuries of multiple and prolonged marginality in a White workfare state (doktoravhandling), 2015.

L

Laenen mfl. (2018): Laenen, F. V. mfl., Feasibility study on drug consumption rooms in Belgium, 2018.

Landheim mfl. (2014): Landheim, A. mfl., Utprøving av ACT-team i Norge. Hva viser resultatene?, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet HF, 2014.

Landheim mfl. (2017): Landheim, A. mfl., Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Høgskolen i Innlandet og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Rapport nr. 3, 2017.

Laqueur (2015): Laqueur, H., «Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal», Law & Social Inquiry, vol. 40 issue 3 (2015), s. 746–781.

Larsen, Aasheim og Nordal (2006): Larsen, E., F. Aasheim og A. Nordal, Plan for brukermedvirkning. Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse, Sosial- og helsedirektoratet, 2006.

Larsson (2015): Larsson, P., «Politistrategier mot narkotika», i Drugs: what is the problem and how do we perceive it? Policies on Drugs in the Nordic countries, H. Giersten og H. Gunnlaugsson (red.), 2015.

Lauritzen mfl. (2010): Lauritzen, H. mfl., Russamtalen, Kriminalsomsorgens utdanningssenter, KRUS Håndbok 4/2009, 2010.

Laursen, Mjåland og Crewe (2019): Laursen, J., K. Mjåland og B. Crewe, «‘It’s like a Sentence Before the Sentence’ – Exploring the Pains and Possibilities of Waiting for Imprisonment”, British Journal of Criminology, 2019.

Legislative Council Western Australia (2019): Help, not handcuffs: evidence-based approaches to reducing harm from illicit drug use. Final Report of the Select Committee into Alternate Approaches to Reducing Illicit Drug Use and its Effects on the Community, Legislative Council Western Australia, 2019.

Legrand mfl. (2014): Legrand, S.-A. mfl., «Prevalence of alcohol, illicit drugs and psychoactive medicines in killed drivers in four European countries», International Journal of Injury Control and Safety Promotion, vol. 21 issue 1 (2014), s. 17–28.

Lid (2016): Lid, S., «Ungdom og straff på 2000-tallet – nye praksiser, kjente dilemmaer», Sosiologi i dag, årgang 46 nr. 3–4/2016, s. 38–63.

Lid og Stene (2011): Lid S. og R. J. Stene, «Kriminalitetsbilder i endring», Samfunnsspeilet, 2011/5–6, 2011.

Lie (2011): Lie, E. M., I forkant: Kriminalitetsforebyggende politiarbeid, 2011.

Lie (2015): Lie, E. M., I forkant: Kriminalitetsforebyggende politiarbeid, 2. utgave, 2015.

Lie (2017): Lie, T., Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelse, Forekomst og analyse av tjenestemottakere med ROP-lidelser i kommunene, Temahefte brukerplan, Helse Stavanger, 2017.

Lie, Nesvåg og Allred (2006): Lie, T. og S. Nesvåg og K. Allred, Evaluering av den statlige rusreformen – Oppsummering og foreløpige konklusjoner på grunnlag av delrapport. Rapport IRIS – 2006/035, 2006.

Lien og Larsen (2015): Lien, M. I. og Y. Larsen, Flinkiser og «dropouts». Erfaringer med ungdom på frivillig ruskontrakt, KoRus Oslo og KoRus Øst, 2015.

Lind (1974): Lind, B. B., Narkotikakonflikten: stoffbruk og myndighetskontroll (doktoravhandling), 1974.

Lines (2014): Lines, R. M., The ‘fifth stage’ of drug control: international law, dynamic interpretation and human rights (doktoravhandling), 2014.

Loo, van Beusekom og Kahan (2002): Loo, M. h., I. van Beusekom og J. P. Kahan, «Decriminalization of Drug Use in Portugal: The Development of a Policy», The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 582 nr. 1, 2002.

Lund mfl. (2010): Lund, I. mfl., Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang, Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS-Rapport nr. 4/2010, 2010.

Lundeberg (2017): Lundeberg, I. R, «Exceptional procedures? Offenders` Experiences of Procedural Justicy in Re-Entry Work», i Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice, T. Ugelvik og P. S. Smith (red.) 2017, s. 249–269.

Lundeberg og Mjåland (2012): Lundeberg, I. R. og K. Mjåland, «I fangens makt – Frihet, motstand og endring i norsk fengselsetnografi», Retfærd, Årgang 35 nr. 2/137, 2012.

Lundeberg og Mjåland (2014): Lundeberg, I. R. og K. Mjåland, «Erfaringer med tvang», i Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis, og erfaringer med tvang, Lundeberg, I. R., K. Mjåland og K. H. Søvig (red), 2014, s. 187–231.

Lundeberg og Mjåland (2017): Lundeberg, I. R. og K. Mjåland, «Åpne russcener i Bergen etter stengningen av Nygårdsparken: En studie av strategi, tiltak og brukererfaringer», Bergen studies in sociology series, nr. 1/2017.

Lundeberg og Mjåland (2019): Lundeberg, I. R. og K. Mjåland, «Rus, roller og skjønn», i Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge, K. Westrheim og H. M. Kjærgård Eide (red.), 2019, s. 278–309.

Lundeberg, Mjåland og Nilssen (2010): Lundeberg, I., K. Mjåland og E. Nilssen, Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3, Uni Rokkansenteret, 2010. Rapport 2 – 2010.

Lundeberg, Mjåland og Søvig (2014): Lundeberg, I. R., K. Mjåland og K. H. Søvig, Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang, 2014.

Lussier mfl. (2006): Lussier, J. P. mfl., «A meta-analysis of voucher-based reinforcement therapy for substance use disorders», Addiction, vol. 101 issue 2 (2006), s. 192–203.

Lyngstad (2000): Lyngstad, G. D, «Stigma og stigmatisering i psykiatrien – et område som krever innsats?», Tidsskrift for den norske Legeforening vol. 120 nr. 18 (2000), s. 2178–2181.

M

MacCoun (2011): MacCoun, R. J., «What can we learn from the Dutch cannabis coffeeshop system?», Addiction, vol. 106 issue 11 (2011), s. 1899–1910.

MacCoun og Reuter (2001): MacCoun, R. og P. Reuter, «Evaluating alternative cannabis regimes», The British Journal of Psychiatry, vol. 178 (2001), s. 123–128.

Malt (2018): Malt, U., «Komorbiditet», i Store norske leksikon, 2018.

Maresca (2015): Maresca, E., Outline of Drug Law Enforcement in Italy, 2015.

Marks (2019): Marks, A., «Defining ‘personal consumption’ in drug legislation and Spanish cannabis clubs», International & Comparative Law Quarterly, vol. 68 issue 1 (2019), s. 193–223.

Mathiesen (1965): Mathiesen, T., The defences of the weak (doktoravhandling), 1965.

Matningsdal (2019): Matningsdal, M., Straffeloven 2005 – kommentarutgave, 2019.

McPhee mfl. (2019): McPhee, I. mfl., «Dr. Jekyll and Mr. Hyde: the strange case of the two selves of clandestine drug users in Scotland», Drugs and Alcohol Today, vol. 19 nr. 2 (2019), s. 133–146.

Melberg, Jones og Bretteville-Jensen (2010): Melberg, H. O., A. M. Jones og A. L. Bretteville-Jensen, «Is cannabis a gateway to hard drugs?», Empirical Economics, vol. 38 nr. 3 (2010), s. 583–603.

Melchior mfl. (2019): Melchior, M. mfl., «Does liberalisation of cannabis policy influence levels of use in adolescents and young adults? A systematic review and meta-analysis», BMJ Open, nr. 9 2018.

Miech mfl. (2015): Miech, R. A. mfl., «Trends in use of marijuana and attitudes toward marijuana among youth before and after decriminalization: The case of California 2007–2013», The International Journal of Drug Policy, vol. 26 nr. 4 (2015), s. 336–344.

Mjåland (2008): Mjåland, K., Logikker, aktører og myndighetsstrukturer. En institusjonell analyse av rusfeltet etter rusreformen (masteravhandling), 2008.

Mjåland (2014): Mjåland, K., «‘A culture of sharing’: Drug exchange in a Norwegian prison», Punishment & Society, vol. 16 nr. 3 (2014), s. 336–352.

Mjåland (2015): Mjåland, K., Makt, legitimitet og motstand: En etnografisk analyse av rus og rehabilitering i et norsk fengsel (doktoravhandling), 2015.

Mjåland og Lundeberg (2014): Mjåland, K. og I. R. Lundeberg, «Penal hybridization: staff-prisoner relationships in a Norwegian drug rehabilitation unit», i Juridification and Social Citizenship in the welfare state, H. S. Aasen mfl. (red.) 2014, s. 183–199.

Moan, Storvoll og Lund (2017): Moan, I. S., E. Storvoll og I. O. Lund, «Worries about others' substance use – Differences between alcohol, cigarettes and illegal drugs?», International Journal of Drug Policy, vol. 48 (2017), s. 108–114.

Moshuus, Rossow og Vestel (2002): Moshuus, G., I. Rossow og V. Vestel, Partydop og ungdomskultur, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), NOVA Rapport 10/02, 2002.

Mostyn og Gibbon (2018): Mostyn, B. og H. Gibbon, «Transnational social movement theory and the waning war on drugs: Case studies from UNGASS 2016», International Journal of Drug Policy, vol. 51 (2018) s. 148–155.

Mravčík (2015): Mravčík, V., «(De)criminalisation of possession of drugs for personal use - A view from the Czech Republic», International Journal of Drug Policy, vol. 26 nr. 7 (2015), s. 705–707.

Myhrer (2001): Myhrer, T.-G., «Fra riksadvokaten», Tidsskrift for Strafferett, nr. 2 (2001), s. 102–136.

Myhrer (2011): Myhrer, T.-G., «Mulige forebyggende virkninger av straffen – generelt og overfor terrorhandlinger spesielt», i Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet, T. Bjørgo (red.), 2011.

N

Nafstad (2012): Nafstad, I., Et anstendig menneske. Møter mellom rusbrukere og det offentlige i rom i Oslo (doktoravhandling), 2012.

NKTSB (udatert): Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge – en kunnskapsoversikt. Oversatt etter tillatelse fra National Institute of Drug Abuse, Nasjonal kompetansetjeneste TSB (udatert).

NAPHA (2017a): Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud – en nasjonal kartlegging, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Rapport nr. 1, 2017.

NIBR (1995): By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Evaluering av SLT i sju kommuner, 1995.

NIDA (2014): «Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations – A Research-Based Guide», National Institute on Drug Abuse, 2014.

NIM (2016): Norges institusjon for menneskerettigheter, Grunnloven § 102: Hva må ikke finne sted, unntatt i hvilke tilfeller?, Temarapport, 2016.

Næss, Erlandsen og Sjåfjell (2019): Næss, P., M. A. Erlandsen og T. Sjåfjell, Akutte tjenester for rusmiddelavhengige. Erfaringer fra et nasjonalt prosjekt, Nasj. Skriftserie nr. 3, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 2019.

Nøkleby, Blaasvær og Berg (2017): Nøkleby, H., N. Blaasvær og R.C. Berg, Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov: en systematisk oversikt, Folkehelseinstituttet, 2017.

O

Olsen (2017): Olsen, H., «Open drug scenes and police strategies in Oslo, Norway», Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime prevention, vol. 18 nr. 2 (2017), s. 1411–56.

Olsen (under utgivelse): Olsen, H., Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemma i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom, under utgivelse.

Olsen og Skretting (2006): Olsen, H. og A. Skretting, Ingen enkle løsninger – Evaluering av tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum, SIRUS rapport nr. 2/2006.

Olsen og Skretting (2007): Olsen, H. og A. Skretting, Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom, SIRUS rapport nr. 7/2007.

Ose mfl. (2018): Ose, S. O. mfl., Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene, SINTEF, 2018.

Oslo kommune (2016): Under brua. En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland, Oslo kommune, Velferdsetaten, 2016.

Oslo kommune (2018): TRiO Årsrapport 2016 – Samvirke for en tryggere by, Oslo kommune, Beredskapsetaten, 2016.

Oslo politidistrikt (2012): Oslo politidistrikt, Rett på gata: Narkotikahund på skoler, 2012.

Oslo politidistrikt (2017): Oslo politidistrikt, Handlingsprogram 2017–2020 kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo, SalTo-rapport, 2017.

Oslo politidistrikt (2019): Oslo politidistrikt, Straffesaksbehandlingen ved Oslo politidistrikt (bøtedirektivet), versjon 1.1, 2. mai 2019, s. 14.

Oslo Universitetssykehus (2015): Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) - Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser, Oslo Universitetssykehus, 2015.

Osloskolen (2019): Osloskolen, Veileder rusforebyggende arbeid, 2019.

Ostling mfl. (2014): Ostling, G. L. mfl., Rusbrukslidelser i Norge, Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge, Folkehelseinstituttet, 2014.

P

Pacula, Chriqui og King (2003): Pacula, R. L., J. F. Chriqui og J. King, «Marijuana Decriminalization: What does it mean in the United States?», NBER Working Paper No. 9690, 2003.

Pape, Rossow og Storvoll (2009): Pape, H., I. Rossow og E. Storvoll, «Under double influence. Assessment of simultaneous alcohol and cannabis use in general youth population», Drug and Alcohol Dependence, vol. 101 issues 1–2 (2009), s. 69–73.

Parkin (2013): Parkin, S., Habitus and Drug Using Environments: Health, Place and Lived-Experience, 2013.

Pasareanu mfl. (2016): Pasareanu, A mfl., «Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients», BMC Health Services Research, 2016.

Pasareanu mfl. (2017): Pasareanu, A. R. mfl., «Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions», BMC Health Services Research, 2017.

Pedersen (2017): Pedersen, W., «Ungdommens rusdelte Oslo», i Oslo – ulikhetenes by, J. Ljunggren (red.), 2017, s. 293 – 306.

Pedersen (2010): Pedersen, W., «Krigen mot narkotika går mot slutten», Nytt Norsk Tidsskrift, vol. 27 01–02/2010.

Pedersen og von Soest (under publisering): Pedersen, W., og T. von Soest, «Cannabis use and low social class predict drug-related charges in Norway: A 27-year population-based longitudinal study», under publisering.

Petry (2006): Petry, «Contingency management treatments», British Journal of Psychiatry, vol. 189 (2006) nr. 2 s. 97–98.

Pihl og Vikøren (2018): Pihl, R. og B. M Vikøren, «Gap-analyse – markedsføring, strategisk ledelse», i Store norske leksikon, 2018.

Ploeg (2006): Ploeg, G., «Straff i institusjon. En evaluering av § 12 etter innføring av straffegjennomføringsloven og rusreformen», KRUS-rapport 3/2006.

POD (2018): Politidirektoratet, Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi (2018–2020), 2018.

POD (2019a): Politidirektoratet, STRASAK-rapporten 2018 – Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling, 2018.

POD (2019b): Politidirektoratet, Utredningsoppdrag – Politiets rolle og straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika. Utredning gjort på oppdrag fra Rusreformutvalget, 20. februar 2019.

Portuguese Government (1999): Portuguese Government, Portuguese Drug Strategy, 1999.

R

Revold (2015): Revold, K. M., «Innsattes levekår 2014. Før, under og etter soning», SSB-Rapport 2015/47, Statistisk sentralbyrå, 2015.

Rhodes og Hedrich (2010): Rhodes, T. og D. Hedrich, «Harm reduction and the mainstream», i Harm Reduction: evidence, impacts and challenges, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (red.), vol. 10 (2010), s. 19–33.

Robinson og Darley (2004): Robinson, P. og J. Darley, «Does Criminal Law Deter? A Behavioural Science Investigation», Oxford Journal of Legal Studies, vol. 24 nr. 2 (2004), s. 173–205.

Rossow og Pape (2019): Rossow, I. og H. Pape, «Forebygging under forbud», i Cannabisboka, A. L. Bretteville-Jensen og J. Bramnes (red.), 2019, s. 126–138.

Runhovde og Skjevrak (2018): Runhovde, S. R. og P.E. Skjevrak, Kriminalitetsforebygging på norsk – En kunnskapsoversikt, Politihøgskolen 2018.

Rössler (2016) Rössler, W., «The stigma of mental disorders. A millennia-long history of social exclusion and prejudices», EMBO Reports, vol. 17 nr. 9 (2016), s.1250–1253.

S

Samferdselsdepartementet (2015): Samferdselsdepartementet, Revidering av forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. Vurdering av eksisterende faste grenser og forslag til faste grenser for flere stoffer, 2015.

Sandberg og Pedersen (2006): Sandberg, S. og W. Pedersen, Gatekapital, 2006.

Sandberg og Pedersen (2010): Sandberg, S. og W. Pedersen, Cannabiskultur, 2010.

Sander (2011): Sander, T. F., Rusfridom må vere målet. Konstruksjonen av narkotikaproblemet i Stortinget 1966–2001, 2011.

Sandøy (2018): Sandøy, T. A., «Beyond personal reform. Adolescent drug-law offenders and the desistance process», Punishment & Society, vol. 21 issue 5 (2018), 578–595.

Sandøy og Hauge (2019): Sandøy, T. A. og R. Hauge, «Cannabis i lovgivning, rettspraksis og straff», I Cannabisboka, A. L. Bretteville-Jensen og J. Bramnes (red.), s. 33–49.

Schiøtz (2017): Schiøtz, A., «Rus i Norge – politiske og medisinske tilnærminger i historisk lys», Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 20 nr. 1 (2017), s. 4–26.

Schäfer og Paoli (2006): Schäfer, C., og L. Paoli, «Drogen und Strafverfolgung: Die Anwendung des § 31a BtMGund anderer Opportunitätsvorschriften auf Drogenkonsumentendelikte», Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, vol. 34, 2006.

Shammas (2017): Shammas, V. L., Prisons of Welfare. Incarceration, Social Democracy and the Sociology of Punishment (doktoravhandling), 2017.

Shammas, Sandberg og Pedersen (2014): Shammas, V. L., S. Sandberg og W. Pedersen, «Trajectories to Mid- and Higher-level Drug Crimes Penal Misrepresentations of Drug Dealers in Norway», British Journal of Criminology, vol. 54 nr. 4 (2014), s. 592–612.

Shi, Lenzi og An (2015): Shi, Y., M. Lenzi og R. An, «Cannabis Liberalization and Adolescent Cannabis Use: A Cross-National Study in 38 Countries», PloSOne, vol. 10 nr. 11 (2015).

SICAD (2013): Guidelines for the intervention in Dissuasion, SICAD, 2013.

SICAD (2014): 2014 National report to the EMCDDA, “Portugal” New developments, Trends, SICAD, 2014.

SICAD (2017a): Effects of Dissuasion Intervention, based on CDTs activity, SICAD, 2017.

SICAD (2017b): Executive Summary: Effects of Dissuasion Intervention, based on the Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction Activity, SICAD, 2017.

SICAD (2019a): Relatório de Atividades 2018, SICAD, 2019.

SICAD (2019b): Statistical Bulletin 2017 – Illicit Substances, SICAD, 2019.

Silvestri (2014): Silvestri, A., «Gateways from crime to health: The Portuguese drug commissions», Winston Churchill Memorial Trust, 2014.

Simons-Morton mfl. (2010): Simons-Morton, B. mfl., «Cross-national comparison of adolescent drinking and cannabis use in the United States, Canada, and the Netherlands», International Journal of Drug Policy, vol. 21 nr. 1 (2010), s. 64–69.

Single, Christie og Ali (2000): Single, E. W., P. Christie og R. L. Ali, «The impact of cannabis decriminalisation in Australia and the United States», Journal of Public Health Policy, vol. 21 nr. 2 (2000).

Skardhamar og Skirbekk (2013): Skardhamar, T. og V. Skirbekk, «Relative Mortality among Criminals in Norway and the Relation to Drug and Alcohol Related Offenses», PLOS ONE, 2013.

Skogan (2006): Skogan, W. G., «Asymmetry in the Impact of Encounters with Police, Policing and Society», An International Journal of Research and Policy, vol. 16 issue 2 (2006), s. 99–126.

Skogen (2013): Skogen, J. C., «Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom», forebygging.no, 2013.

Skretting (1996): Skretting, A., «Tiltak for stoffmisbrukere i Oslo—behandling og skadereduksjon», Nordisk Alkoholtisdkrift (Nordic Alcohol Studies), vol. 13 nr. 1 (1996), s. 35–39.

Skretting (1997): Skretting, A., «Etablering, inntak av pasienter og forholdet til øvrige behandlingstiltak», i Evaluering av metadonprosjektet i Oslo, del 1, Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, SIFA-rapport 4/97, 1997.

Skretting (2001): Skretting, A, Sprøyte-/helserom-et hjelpetilbud til heroinmisbrukere?, Nordisk alkohol och narkotikatidskrift, 18(5/6), s. 427–443.

Skretting (2013): Skretting, A., «Konseptualisering av narkotika i sentrale offentlige dokumenter», forebygging.no, 2013.

Skretting og Amundsen (2018): Skretting, A. og E. J. Amundsen, Historisk oversikt over narkotika i Norge 1912–2018, Folkehelseinstituttet, 2018.

Skretting (2014): Skretting, A., «Governmental Conceptions of the Drug Problem: A Review of Norwegian Governmental Papers 1965–2012», Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 31 nr. 5–6 (2014), s. 569–584.

Skretting, Ervik og Øie (1994): Skretting, A., R. Ervik og K. E. Øie, «Aids-informasjonsbussen i Oslo. En intervju-undersøkelse av brukere», Nordisk Alkoholtidsskrift, vol. 11 nr. 1 (1994), s. 18–29.

Slagstad (2019): Slagstad, K., «Chemsex på norsk», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2019.

Sleiman (2005): Sleiman, S., Belgian National Report on Drugs 2005, IPH/EPI Reports Nr. 2005-012, 2015.

Small mfl. (2006): Small, W. mfl, «Impacts of intensified police activity on injection drug users: Evidence from an ethnographic investigation», International Journal of Drug Policy, vol. 17 nr. 2 (2006), s. 85–95.

Smith (1999): Smith, C., «Fra konvensjon til lov», Mennesker og Rettigheter, nr 3 (1999), s. 266–274.

Smith og Ugelvik (2017): Smith, P. S. (red) og T. Ugelvik (red), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice, 2017.

Smith, Alves og Knapstad (2016): Smith, O. R.F., D. E. Alves og M. Knapstad, Rask psykisk helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge, Folkehelseinstituttet, 2016.

Smith-Solbakken og Tungland (1997): Smith-Solbakken, M. og E. Tungland, Narkomiljøet. Økonomi, kultur og avhengighet, 1997.

Soares (2016): Soares, E., Decriminalization of Narcotics: Portugal, 2016.

Solhjell mfl. (2018): Solhjell, R. mfl., «We are seen as a sat: Police stops of young ethnic minorities in the Nordic countries», Critical Criminology, vol. 27 nr. 2 (2018), s. 347–361.

Sosial- og helsedepartementet (1996): Handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien 1996–2000, Sosial- og helsedepartementet, 1996.

Sosialdepartementet (udatert): Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003–2005, sosialdepartementet.

Soussan og Kjellgren (2019): Soussan, C. og A. Kjellgren, «Alarming attitudinal barriers to help-seeking in drug-related emergency situations: Results from a Swedish online survey», Nordic Studies on Alcohol and Drugs (2019), s. 1–10.

Spicker (1984): Spicker, P., Stigma and social welfare, 1984.

Spurkland (2014): Spurkland, K., ««Vi kjører han inn for en sjekk» – Når skal politiets maktbruk i ordenstjeneste hjemles i straffeprosessloven og når skal den hjemles i politiloven?», Tidsskrift for strafferett nr. 1 (2014), s. 60–83.

St. Olavs hospital (2018a): Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester for personer med rusmiddelproblem, Delrapport 1: kvantitativ rapport nasjonale resultater, St. Olavs hospital, 2018.

St. Olavs hospital (2018b): Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester for personer med rusmiddelproblem, Delrapport 2: kvalitativ rapport, St. Olavs hospital, 2018.

St. Olavs hospital (2018c): Rus i somatikken - Kartlegging av alkoholbruk hos pasienter inneliggende på somatisk sengepost ved St. Olavs hospital HF, St. Olavs hospital HF, 2018.

Statens helsetilsyn (2000): De psykiatriske ungdomsteamene - Utredning av nåværende og framtidig funksjon og organisering, Statens helsetilsyn, Utredningsserie 11:2000.

Statistics Canada (2019): National Cannabis Survey 1st quarter, 2019, Statistics Canada, 2019.

Stavseng mfl. (2011): Stavseng, G. mfl., Følgeevaluering av forsøk med bruk av tillitspersoner for koordinering av psykososialt arbeid for personer med rusrelaterte problemer – Tillitspersonforsøket, 2009–2011: Sluttrapport, 2011.

Steffensen (2016): Steffensen, K., «Norge bedre enn EU-snittet på fem av åtte utdanningsmål», Samfunnsspeilet 2/2016 s. 19–26, Statistisk Sentralbyrå.

Stevens (2013): Stevens, A., «Applying harm reduction principles to the policing of retail drug markets», International Drug Policy Consortium, Modernising Drug Law Enforcement Report 3, 2013.

Stevens (2019): Stevens, A., «Is policy ‘liberalization’ associated with higher odds of adolescent cannabis use? A re-analysis of data from 38 countries», International Journal of Drug Policy, vol. 66 (2019), s. 94–99.

Stoltenbergutvalget (2010): Rapport om narkotika, Stoltenbergutvalget, 2010.

Storvik (2015): Storvik, B. L., «Bøtetjeneste som alternativ til subsidiær fengselsstraff når boten ikke betales. Pilotprosjekt i Troms fylke», KRUS, 2015.

Strang mfl. (2012): Strang, John mfl., «Drug policy and the public good: evidence for effective interventions», The Lancet, vol. 379 issue 9810 (2012), s. 71–83.

Stub (2009): Stub, M., «Om forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102», Tidsskrift for rettsvitenskap, Årg. 122 nr. 3 (2009), s. 388–444.

Sumnall, Bates og Jones (2017): Sumnall, H. R., G. Bates og L. Jones, Evidence review summary: drug demand reduction, treatment and harm reduction, Background paper commissioned by the EMCDDA for Health and social responses to drug problems: a European guide, 2017.

Sunde (2013): Sunde, I. M., «Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis», i Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland, 2013, s. 266–283.

Sykehuset Innlandet HF (2017): Håndbok - Tidlig intervensjon – unge og rus i Ringsaker, Kompetansesenter rus – region øst, Sykehuset Innlandet HF, 2015.

Sykes (1958): Sykes, G., The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison, 1958

Sæbø (2012): Sæbø, G. (red.), «Vi blir en sånn utstøtt gruppe til slutt…» Røykeres syn på egen røyking og denormaliseringsstrategier i tobakkspolitikken, 2012.

Sætre, Hofseth og Kjenn (2018): Sætre, M., C. Hofseth og B. L. Kjenn, Trender i kriminalitet 2018–2021. Digitale og lokale utfordringer, Oslo politidistrikt, 2018.

T

Thaler og Sunstein (2009): Thaler, R. H. og C. R. Sunstein, Nudge – Improving Decisions About Health, Wealth, and Happines, 2009.

The Lancet (2016): «Editorial: Reforming international drug policy», The Lancet, vol. 387 issue 1002, 2016.

Thomassen (2017): Thomassen, G., «Når politiet møter publikum. En analyse av kontakterfaringer og tillit i politiet», Nordisk politiforskning vol. 4 nr. 1 (2017), s. 29–44.

Thorsen, Lid og Stene (2009): Thorsen, L. R., S. Lid og R. J. Stene, Kriminalitet og rettsvesen 2009, Statistisk sentralbyrå, 2009.

Tjeldvoll (2014): Tjeldvoll, A., «Sosialpedagogikk», i Store norske leksikon, 2014.

Tjora (2005–2007): Tjora, A. «Sanksjon», i Store norske leksikon, 2005–2007.

Todd-Kvam (2019): Todd-Kvam, J., «An unpaid debt to society: How «punishment debt» affects reintegration and desistance fromcrime in Norway», British Journal of Criminology, vol. 59 nr. 6 (2019), s. 1478–1479.

Torvik og Rognmo (2011): Torvik, F. A. og K. Rognmo, Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvenser, Rapport 2011:4, Folkehelseinstituttet, 2011.

Tyler (1990): Tyler, T., Why people obey the law, 1990.

Tyler (2002): Tyler, T., Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts, 2002.

Tyrilistiftelsen Forskning og Utvikling (2019): Årsmelding for Tyrilistiftelsen 2018, Tyrilistiftelsen Forskning og Utvikling, 2019.

U

Ugelvik (2011): Ugelvik, T., Fangenes friheter. Makt og mostand i et norsk fengsel, 2011.

Uni Research Helse og Uni Research Rokkansenteret (2016): Effektevaluering av individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport, Uni Research Helse og Uni Research Rokkansenteret, 2016.

UNDP (2015): Perspectives on the development dimensions of drug control policy, United Nations Development Programme (UNDP), 2015.

UNODC (2009): A Century of International Drug Control, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2009.

UNODC (2010): From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment – Discussion paper based on a scientific workshop, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2010.

UNODC (2018): World Drug Report 2018. 4: Drugs and Age, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2018.

UNODC og WHO (2008): Principles of Drug Dependence Treatment, United Nations Office on Drugs and Crime og World Health Organization, 2008.

UNODC og WHO (2017): International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders, United Nations Office on Drugs and Crime og World Health Organization, 2017 (draft for field testing).

UNODC og WHO (2018a): Treatment and care for people with drug use disorders in contact with the criminal justice system Alternatives to Conviction or Punishment (Advance copy), United Nations Office on Drugs and Crime og World Health Organization, 2018.

UNODC og WHO (2018b): International Standards on Drug Use Prevention, second updated version, United Nations Office on Drugs and Crime og World Health Organization, 2018.

V

van Ooyen-Houben (2017): van Ooyen-Houben, M. M. J., «The Dutch Coffee Shop System, Tensions and Benefits», Michigan State International Law Review, vol. 5 issue 3, 2017.

Vevelstad og Drange (2017): Vevelstad, M. og E. Drange, «En versting blant opioider», Tidsskriftet for den norske legeforening, nr. 20, 2017.

Vuolo (2013): Vuolo, M., «National-level drug policy and young people's illicit drug use: A multilevel analysis of the European Union», Drug and Alcohol Dependence, vol. 131 (2013), s. 149–156.

W

Waal (2014): Waal, H., «Behandlingsideologiske linjer ved SKN i et sosialpolitisk perspektiv», Hov 50 år med rusbehandling, Jubileumsskrift, J. Skarli (red.), 2014, s. 9–44.

Waal mfl. (2018): Waal, H., mfl., Statusrapport 2017 – LAR 20 år – Status, vurderinger og perspektiver, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 2018.

Waal mfl. (2019): Waal, H. mfl. Statusrapport 2018. LAR i rusreformenes tid. SERAF rapport 1/2019, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 2019.

Waal, Ohldieck og Clausen (2017): Waal, H., C. Ohldieck og T. Clausen, Heroinassistert behandling – Et svar på dagens utfordringer i Norge?, SERAF RAPPORT 1/2017 NK-TSB rapport 1/2017, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 2017.

Waal, Gjersing og Clausen (2011): Waal, H., L. Gjersing og T. Clausen, Open drug scenes and overdose mortality – What to do? Report from five European cities, SERAF rapport nr. 1/2011.

Wahlbeck mfl. (2011): Wahlbeck, K. mfl., «Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders», The British Journal of Psychiatry, 2011.

Wallander (2017): Wallander, B., «Rusavhengighet på sykehjem», Tidsskriftet aldring og helse, vol. 21 nr. 3, 2017.

Wansink (2006): Wansink, B., Mindless Eating: Why We Eat More Than We Think, 2006.

Weaver mfl. (2014): Weaver mfl., «Use of contingency management incentives to improve completion of hepatitis B vaccination in people undergoing treatment for heroin dependence: A cluster randomised trial», The Lancet, vol. 384 (2014) s. 153–163.

Westin mfl. (2011): Westin, A. A. mfl., «Hva er egentlig narkotika?», Tidsskrift for Den norske legeforening, 131 (2011), s. 1574–1575.

Wexler (2013): Wexler, D. B., «Therapeutic Jurisprudence and the Culture of Critique», Journal of Contemporary Legal issues, vol. 10 (2013), s. 263–277.

Williams og Bretteville-Jensen (2014): Williams, J. og A. L. Bretteville- Jensen, «Does liberalizing cannabis laws increase cannabis use?», Journal of Health Economics, vol. 36 (2014), s. 20–32.

WHO (2009): Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence, World Health Organization, 2009.

WHO (2014): Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations, World Health Organization, 2014.

Ø

Ødegård (2008): Ødegård, E., «Narkotika-og alkoholproblemer blant innsatte I norske fengsler», Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift, vol. 25 nr. 3 (2008), s. 169–185.

Ødegård (2011): Ødegård, E., En historikk over norsk narkotikapolitikk og politikkens meningsforankring, Statens institutt for rusmiddelforskning, 2011.

Ødegård mfl. (2010): Ødegård, E. mfl., «The contribution of imprisonment and release to fatal overdose among a cohort of Norwegian drug abusers», Addiction Research & Theory, vol. 18 nr. 1 (2010), s. 51–58.

Ødegård, Bretteville-Jensen og Skretting (2002): Ødegård, E., A. L. Bretteville-Jensen og A. Skretting, «Utviklingen av narkotikamisbruket i Norge på 1990-tallet», Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 19 issue 2 (2002), s. 106–122.

Øiseth, Kjeldsen og Sundvoll (2014): Øiseth, O. V., T. Kjeldsen og A. Sundvoll, Tegn og symptomer av narkotika eller andre rusmidler, 2014.

Å

Årving, Middelkoop og Hjelmeland (2019): Årving, A. B., G. Middelkoop og K. Hjelmeland, Rusmiddelstatistikk – Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring 2018, Oslo universitetssykehus, 2019.

Folkerettslige og internasjonale kilder

International Opium Convention, Haag 23. januar 1912, LNTS vol. 8, s. 187

International Opium Convention, Gèneve 19. februar 1925, LNTS vol. 81, s. 319

Single Convention on Narcotic Drugs, New York 30. mars 1961, UNTS vol. 520, s. 151

Wien-konvensjonen om traktatretten, Wien 23. mai 1969, UNTS vol. 1155, s. 331

Convention on Psychotropic Substances, Wien 21. februar 1971, UNTS vol. 1019, s. 175

Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, Gèneve 25. mars 1972, UNTS, vol. 976, s. 3

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (De forente nasjoners konvensjon om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer), Wien 20. desember 1988, UNTS, vol. 1582, s. 95

United Nations Convention on the Rights of the Child (FNs konvensjon om barnets rettigheter), New York 20. november 1989, UNTS, vol. 1577, s. 3

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med anvendelsen av biologi og medisin, 4. april 1997 (Oviedo-konvensjonen, ETS nr.164)

Agreement between the European Community and the Kingdom of Norway on the participation of Norway in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition (Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap (EU) om justering av Norges økonomiske bidrag fastsatt i Avtalen mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)), Brussel, 19. oktober 2000, Official Journal of the European Union L-257-11.10.2000, s. 24–26

CESCR (2000): Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), E/C.12/2000/4, 2000

CEB (2019): Chief Executives Board for Coordination, Summary of deliberations, CEB/2018/2, 18. januar 2019

CRC (2004): Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, CRC/C/15/Add.225, 26. februar 2004.

CRC (2011): Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, CRC/C/UKR/CO/3-4, 21. april 2011.

CRC (2013): Committee on the Rights of the Child, General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24), CRC/C/GC/15, 2013

CRC (2016): Committee on the Rights of the Child, General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence, CRC/C/GC/20, 2016

HRC (2016): Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/HRC/32/32, 4. april 2016

INCB (1999): International Narcotics Control Board, Report of the International Narcotics Control Board for 1999, FN-dokument E/INCB/1999/1.

INCB (2004): International Narcotics Control Board, Report of the International Narcotics Control Board for 2004, FN-dokument E/INCB/2004/1.

INCB (2009): International Narcotics Control Board, Report of the International Narcotics Control Board for 2009, FN-dokument E/INCB/2009/1.

INCB (2012): International Narcotics Control Board, Report of the International Narcotics Control Board for 2012, FN-dokument E/INCB/2012/1.

INCB (2015): International Narcotics Control Board, Report of the International Narcotics Control Board for 2015, FN-dokument E/INCB/2015/1.

INCB (2018a): International Narcotics Control Board, Report of the International Narcotics Control Board for 2018, FN-dokument E/INCB/2018/1.

INCB (2018b): International Narcotics Control Board, Supervised drug consumption rooms, E/INCB/2018/Alert.1.

UN (1973): United Nations, Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, 1973

UN (1976a): United Nations, Commentary on the Convention on Psychotropic Substances, FN-dokument E/CN.7/589, 1976

UN (1976b): United Nations, Commentary on the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, FN-dokument E/CN.7/588, 1961

UN (1988): United Nations, Commentary on the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, FN-dokument E/CN.7/590, 1988

UN General Assembly: General Assembly Resolution 69/201. International cooperation against the world drug problem, A/RES/69/201, 12. februar 2015

UN Secretary-General (2015): Ki-moon, B., Secretary-General's message on International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, 26. juni 2015

UN Working Group on Arbitrary Detention mfl. (2016): Joint Open Letter by the UN Working Group on Arbitrary Detention; the Special Rapporteurs on extrajudicial, summary or arbitrary executions; torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; the right of everyone to the highest attainable standard of mental and physical health; and the Committee on the Rights of the Child, on the occasion of the United Nation General Assembly Special Session on Drugs, New York 15. april 2016

UNAIDS (2019): Health, Rights and Drugs. Harm Reduction, Decriminalization and Zero Discrimination for People Who Use Drugs, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), 2019.

UNAIDS mfl. (2017): Joint United Nations Programme on HIV/AIDS mfl., Joint United Nations Statement on Ending Discrimination in Health Care Settings, 2017

UNHCHR (2015): Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights – Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/30/65, 2015.

Sipp (2015): Sipp, W., Statement of the President of the International Narcotics Control Board (INCB), Mr. Werner Sipp, «The Poruguese Approach and the International Drug Control Conventions», 9. desember 2015 (CNDs 58. sesjon, gjenopptatt)

Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (2010): Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health – Note by the Secretary General, A/65/255, 2010

Rådet for den Europeiske Union, Rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor, CELEX nr. 32004F0757, 25. oktober 2004

Rådet for den Europeiske Union, EU Drugs Strategy (2013–20), 2012/C 402/01, CELEX nr. 52012XG1229(01), 29 desember 2012

Europaparlamentet og Rådet for den europeiske unions direktiv 2017/2103, CELEX nr. 32017L2103 15. november 2017

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/369, CELEX-nr. 32004F0757-20190327, 13. desember 2018

Andre lands rettskilder

Sverige

Sverige, Narkotikastrafflagen (1968:64)

Riksåklagarens retningslinjer 2007:2

Åklagarmyndighetens rättspromemorior 2012:7

Danmark

Retsplejeloven, LBK nr. 938 af 10. september 2019

Lov om euforiserende stoffer, LBK nr. 715 af 13. juni 2016

Brev fra Rigsadvokaten til Gadejuristen 13. mars 2019

Rigsadvokatmeddelelsen, Narkotika, 23. februar 2017

Bekendtgørelse om stofindtagelsesrum, bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2016

Finland

Strafflag, 19 desember 1889 nr. 39

Riksåklagarens anvisning (2/2018): Påföljder för straffbart bruk av narkotika, RÅ:2018:2

Polisstyrelsen, 11. desember 2018, POL-2018-49612

Portugal

Lei n. 30/2000, Diário da República n.º 276/2000, Série I-A de 2000-11-291

Decreto-Lei n.º 15/93 - Diário da República n.º 18/1993, Série I-A de 1993-01-22

Decreto-Lei n.º 1/2003 - Diário da República n.º 4/2003, Série I-A de 2003-01-06

Decreto-Lei n.º 130-A/2001 - Diário da República n.º 95/2001, 1º Suplemento, Série I-A de 2001-04-23

Decreto-Lei n.º 114/2011 - Diário da República n.º 230/2011, Série I de 2011-11-30

Decreto-Lei n.º 183/2001 - Diário da República n.º 142/2001, Série I-A de 2001-06-21

Decreto-Lei n.º 54/2013 - Diário da República n.º 75/2013, Série I de 2013-04-17

Decreto-Lei n.º 31/99 - Diário da República n.º 30/1999, Série I-A de 1999-02-05

Portaria n.º 94/96 - Diário da República n.º 73/1996, Série I-B de 1996-03-26

Portugals ministerråds resolusjon nr. 46/99, 22. april 1999

Portugals ministerråds resolusjon nr. 39/2001, 9. april 2001

Tyskland

Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (BtMG), 28. juli 1981

Richtlinie zur Umsetzung des § 31 a des Betäubungsmittelgesetzes, II 302/4061 - 75 c SH, 25. juli 2006

Gemeinsame Allgemeine Verfügung zur Umsetzung des §31a BtMG, JustV III CS 3 (26. mars 2015, revidert 16. oktober 2017)

Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über die Grenzmengen der Suchtgifte (Suchtgift-Grenzmengenverordnung – SGV), StF: BGBl

Australia

Controlled Substances Act 1984

Controlled Substances (Controlled Drugs, Precursors and Plants) Regulations 2014

Drugs of Dependence Act 1989

Misuse of Drugs Act 2017, Northern Territory of Australia

Misuse of Drugs Act 1981, Western Australia

USA

Controlled Substances Act, Public Law 91-513, 27. oktober 1970

New York State Senate Bill S6579A, 16. juni 2019

The Washington State Legislature, Washington Initiative 502 (vedtak om legalisering av begrensede mengder cannabis), vedtatt 6. november 2012

Colorado Legislative Council, Colorado Amendment 64 (vedtak om legalisering av begrensede mengder cannabis), vedtatt 6. november 2012

Division of Criminal Justice, Colorado (2013): Colorado Senate Bill 13-283, Implement Amendment 64 Consensus Recommendations, 2013

Andre land

Misuse of Drugs Act 1971 c. 38, Storbritannia

Protection of Freedoms Act, 2012 c.9, Storbritannia

Service Public Federal Justice, Directive commune de la Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la constatation, l’enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention de cannabis, C-2005/09061, Belgia

Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS812.122, Sveits

Suchtmittelgesetz (SMG), BGBl I 1997/112, Østerrike

Misuse of Drugs Act 1975 No 116, New Zealand

Misuse of Drugs Amendment Bill, Government Bill, 119—3, New Zealand

Cannabis Act, 2018, S.C. 2018, c. 16, Canada

Nettsider

Acharki (2018): Acharki, F., Flere unge blir tatt for cannabis på østkanten – selv om det røykes mer i vest, NRK, publisert 9. juli 2018. https://www.nrk.no/ostlandssendingen/flere-unge-blir-tatt-for-cannabis-pa-ostkanten-_-selv-om-det-roykes-mer-i-vest-1.14112100 [sist sjekket 03.11.2019].

Akan kompetansesenter (udatert): Policy for rusmiddelbruk og spill, Akan kompetansesenter. https://akan.no/rusmiddelpolicykjoreregler/ [sist sjekket 13.11.2019]

Arendal kommune (2018): Ruskonsulent, Arendal kommune, 2018. https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/rustiltak/tilbud-til-rusavhengige/ruskonsulent/ [sist sjekket 01.08.2019].

Bufdir (2015): Barn og unge som får hjelp av barnevernet, Barne, ungdoms og familiedirektoratet, publisert 15. april 2015. https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barn_og_unge_med_tiltak_fra_barnevernet/#heading13546 [sist sjekket 15.11.2019].

Bufetat (udatert): Barnevernsinstitusjoner – oversikt. https://bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/ [sist sjekket 15.11.2019).

Bergen kommune mfl. (2017): Prosjekt tidlig ute – Et alternativ til straff, Bergen kommune mfl., 2017. http://www.tjenestekatalog.no/vis/33439263/Prosjekt%20Tidlig%20Ute.pdf [sist sjekket 17.11.2019].

Bergo (2019): Bergo, G., Den nye rusomsorgen i Oslo – Hvorfor synes vi det er greit at én gruppe mennesker skal «bo» på institusjon, Dagsavisen, publisert 6. november 2019. https://www.dagsavisen.no/debatt/den-nye-rusomsorgen-i-oslo-1.1612731 [sist sjekket 14.11.2019].

Berman mfl. (2002): Berman, A. H. mfl., Drug Use Disorder Identification Test, 2002. https://rop.no/snakkomrus/rammeverk/index.html?formname=DUDIT&formname=DUDIT [sist sjekket 13.11.2019]

Borgestadklinikken (2019): Om rus og avhengighet. Blogg fra Blå Kors Borgestadklinikken og KoRus-Sør, 2019. https://www.blogg-borgestadklinikken.com/ [sist sjekket 13.11.2019].

Braathen (2018): Braathen, F., Ett korn av stoffet er nok til at du kan dø. Nå har politiet begynt å gå med motgift, Aftenposten, publisert 9. juni 2018 https://www.aftenposten.no/norge/i/J14dL7/ett-korn-av-stoffet-er-nok-til-at-du-kan-doe-naa-har-politiet-begynt-aa-gaa-med-motgift [sist sjekket 17.11.2019].

Bramness (2010): Bramness, J., 10 ting forskningen har lært oss om rus og avhengighet, Universitetet i Oslo, 2010. https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2010/10-ting-forskningen-har-laert-oss-om-rus-og-avhengighet.html [sist sjekket 21.11.2019]

Brennpunkt (1996): Lovens strengeste straff?, Brennpunkt - I beste mening, NRK, sendt 27. august 1996. https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=&mediaId=13557 [sist sjekket 19.11.2019].

Colorado Department of Public Safety (2018): Colorado Division of Criminal Justice Publishes Report on Impacts of Marijuana Legalization in Colorado, Colorado Department of Public Safety, 2018. https://www.colorado.gov/pacific/publicsafety/news/colorado-division-criminal-justice-publishes-report-impacts-marijuana-legalization-colorado [sist sjekket 17.11.2019].

Dahlin (2016): Dahlin, U., Pind lover at stramme op over for politiet, Information (dansk avis), publisert 26. februar 2016. https://www.information.dk/indland/2016/02/pind-lover-stramme-politiet [sist sjekket 18.11.2019].

Den norske legeforening (2018): Stor uttelling for enkel oppfølging av rusforgiftning, Den norske legeforening, publisert 9. mai 2018. https://beta.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/stor-uttelling-for-enkel-oppfolging-av-rusforgiftning/ [sist sjekket 21.11.2019].

Deutch (2019): Deutch, J., Pass the Duchy: Luxembourg’s grand plan to legalize cannabis, Politico Europe Edition, 30. juli 2019. https://www.politico.eu/article/luxembourg-legalize-cannabis/ [sist sjekket 19. november].

Direktoratet for e-helse (2019): ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, Direktoratet for e-helse, 2019. https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/icd-10-den-internasjonale-statistiske-klassifikasjonen-av-sykdommer-og-beslektede-helseproblemer [sist sjekket 13.11.2019].

Drug Policy Futures (2019b): Drug Policy Futures. https://drugpolicyfutures.org/about-us/ [sist sjekket 21.11.2019].

Drug Policy Alliance (udatert): Drug Policy Alliance. http://www.drugpolicy.org/ [sist sjekket 21.11.2019].

Encyclopædia Britannica (2016): Branding. Property marking, Encyclopædia Britannica, publisert 22. september 2016. https://www.britannica.com/topic/branding-identification [sist sjekket 27. november 2019].

Endal (2003): Endal, D., Skadebegrensning, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, 2003. http://www.forebygging.no/Kronikker/TIDLIGERE-KRONIKKER/Skadebegrensning---humant-eller-hjerteratt/ [sist sjekket 20.11.2019].

EMCDDA (2015): Threshold quantities for drug offences – oversikt over terskelverdier fra European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2015. http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/threshold-quantities-for-drug-offences/html_en#panel15-table1 [sist sjekket 17.11.2019].

EMCDDA (2019f): Australian Capital Territory legalises personal cannabis growing and consumption», 30. oktober 2019. http://www.emcdda.europa.eu/news/2019/australian-capital-territory-legalises-personal-cannabis-growing-and-consumption_en [sist sjekket 10. desember 2019]

EMCDDA (udatert a): Law topics page, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). http://www.emcdda.europa.eu/topics/law_de [sist sjekket 15.11.2019].

EMCDDA (udatert b): FreD goes net — Early intervention for young drug users, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). http://www.emcdda.europa.eu/modules/wbs/dsp_print_project_description.cfm?project_id=01DE11 (sist sjekket 8. mai 2019).

EMCDDA (udatert c): Best practice portal, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). http://www.emcdda.europa.eu/best-practice_en (sist sjekket 9. august 2019).

FHI (2001): EMCDDA 2048 – prosjektbeskrivelse, Folkehelseinstituttet, 2001. https://www.fhi.no/cristin-prosjekter/aktiv/emcdda-2048/ [sist sjekket 21.11.2019].

FHI (udatert): Narkotika i Norge, Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/ [sist sjekket 13.11.2019].

FHI (2014): Risiko og beskyttelsesfaktorer, Folkehelseinstituttet, 2014. https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/ruslidelser/ [sist sjekket 17.11.2017].

FHI (2015): Modell for kvalitetsforbedring, Folkehelseinstituttet, 2015. https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring [sist sjekket 17.11.2019].

FHI (2018c): Anmeldte narkotikalovbrudd 1993–2017, Folkehelseinstituttet, 2018. https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikalovbrudd/ [sist sjekket 19.11.2019].

FHI (2018b): Narkotika i Norge – Narkotikamarkedet, Folkehelseinstituttet, 2018. https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/bruk-av-narkotika/narkotikamarkedet/ [sist sjekket 17.11.2019].

Forbundet Mot Rusgift (2018): «Avkriminalisering» av narkotika, Forbundet Mot Rusgift, publisert 18.09.2018. https://www.fmr.no/avkriminalisering-av-narkotika.6148682-8712.html [sist sjekket 20.11.2019].

Foss og Strøm-Gundersen (2010): Foss, A. B. og T. T. Strøm-Gundersen, Vil avkriminalisere narkotika, Aftenposten, publisert 14. februar 2010. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/564qE/vil-avkriminalisere-narkotika [sist sjekket 19.11.2019].

Frelsesarmeen (2019): Gatehospitalet, Rusomsorg, Frelsesarmeen, 2019. http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/rusomsorgen/hoyre_kolonne/vare_tilbud/rusomsorgen_region_sor/hoyre_kolonne/vare_tilbud/gatehospitalet_oslo/ [sist sjekket 15.11.2019].

Fremskrittspartiets Ungdom (2016): Simonsen, A.,10 grunner til å legalisere cannabis, Fremskrittspartiets Ungdom, publisert 5. januar 2016. https://fpu.no/2016/01/05/10-grunner-til-a-legalisere-cannabis-16/ [sist sjekket 20.11.2019].

Furunes og Rostad (2018): Furunes, E. og I. L. Rostad, Selger narkotika på Snapchat – frykter barn er målgruppen, NRK, publisert 18. juni 2018 https://www.nrk.no/finnmark/selger-narkotika-pa-snapchat-_-frykter-barn-er-malgruppen-1.14085743 [sist sjekket 13.11.2019]

Fylkesmannen (2019): Omtale av ulike roller i barnevernet, Fylkesmannen, 2019. https://www.fylkesmannen.no/nb/Barn-og-foreldre/Barnevern/ [sist sjekket 14.11.2019].

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (udatert): Saksgang, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. https://www.fylkesnemndene.no/no/saksgang/ [sist sjekket 15.11.2019].

Gesundheit Österreich GmbH (udatert) / Gesundheit Ôsterreich GmbH (udatert): Startside Gesundheit Österreich GmbH. https://goeg.at/ [sist sjekket 21.11.2019].

Government of the Netherlands (udatert): Controlled Cannabis Supply Chain Experiment Act, Government of the Netherlands. https://www.government.nl/topics/drugs/documents/parliamentary-documents/2018/07/06/controlled-cannabis-supply-chain-experiment-act [sist sjekket 18.11.2019].

Hamar kommune (2018): Har fått eget brukerråd, Hamar kommune, 2018. https://www.hamar.kommune.no/article45387-776.html [sist sjekket 15.11.2019].

Hasjavvenning (udatert): Nettside om hasjavvenning fra Kristiansand kommune. http://www.hasjavvenning.no [sist sjekket 14.11.2019].

Haugsbø (2018): Haugsbø, F., Jente (15) anmeldte overgrep - fikk bot for hasjrøyking, VG, publisert 13. februar 2018. https://www.vg.no/nyheter/i/Rxryzr/jente-15-anmeldte-overgrep-fikk-bot-for-hasjroeyking [sist sjekket 17.11.2019].

Helfo (2019): Hva slags helsehjelp har en utenlandsk statsborger krav på under midlertidig opphold i Norge?, Helfo, 2019. https://www.helfo.no/regelverk/hva-slags-helsehjelp-har-en-utenlandsk-statsborger-krav-pa-under-midlertidig-opphold-i-norge [sist sjekket 13.11.2019].

Helse Bergen (2016): Jobb Først, Helse Bergen, 2016. https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/afr-poliklinikk/jobb-forst [sist sjekket 09.08.19].

Helse- og omsorgsdepartementet (2013): Rusforebygging, Helse- og omsorgsdepartementet, 2013 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/forebygging/id439358/ [sist sjekket 17.11.2017].

Helse Stavanger (2016): Brukerplan, Helse Stavanger, 2016. https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/fag-og-tjenesteutvikling/brukerplan [sist sjekket 14.11.2019].

Helse Stavanger (2019): KvaRus, nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, Helse Stavanger, 2019. https://helse-stavanger.no/kvarus [sist sjekket 15.11.2019].

Helsedirektoratet (2014f): Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak – Finn krav til samarbeidsavtaler og oversikt over inngåtte avtaler, Helsedirektoratet, 2014. https://www.helsedirektoratet.no/tema/helse-og-omsorgstjenesteloven/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-helseforetak [sist sjekket 15.11.2019].

Helsedirektoratet (2015a): ACT- og FACT-team, Helsedirektoratet, 2015 https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team [sist sjekket 13.11.2019]

Helsedirektoratet (2015b): Henvisningsveileder, Nasjonal veileder, Helsedirektoratet, 2015. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/henvisningsveileder [sist sjekket 15.11.2019].

Helsedirektoratet (2015c): Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, Helsedirektoratet, 2015. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator [sist sjekket 19.11.2019].

Helsedirektoratet (2016b): Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, kapittel 9 Kjønnsspesifikk tilnærming med videre, Helsedirektoratet 2016. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet/kjonnsspesifikk-tilnaerming-minoriteter-og-seksuell-orientering-i-rusbehandling [sist sjekket 11.12.2019]

Helsedirektoratet (2017c): Motiverende intervju, Helsedirektoratet, 2017. https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi [sist sjekket 13.11.2019]

Helsedirektoratet (2017d): Program for folkehelsearbeid i kommunene, Helsedirektoratet, 2017. https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene [sist sjekket 17.11.2017].

Helsedirektoratet (2017e): Pårørendeveileder, Helsedirektoratet, 2017. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder [sist sjekket 13.11.2019].

Helsedirektoratet (2017f): Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Helsedirektoratet, 2017. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten [sist sjekket 13.11.2019].

Helsedirektoratet (2018e): Henvisning og start – rusbehandling (TSB) pakkeforløp, Helsedirektoratet, 2018. https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/henvisning-og-start-rusbehandling-tsb-pakkeforlop#kartlegging-og-henvisning [sist sjekket 13.11.2019]

Helsedirektoratet (2018f): Kontrollkommisjonen, Helsedirektoratet, 2018. https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/psykisk-helsevern/kontrollkommisjonen [sist sjekket 13.11.2019]

Helsedirektoratet (2018g): Rusbehandling TSB – Pakkeforløpet, Helsedirektoratet, 2018. https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb [sist sjekket 15.11.2019].

Helsedirektoratet (2019e) /Helsedirektoratet (2019): Barnevern – kartlegging av psykisk helse og rus (høringsutkast), 2019. https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/barnevern-kartlegging-av-psykisk-helse-og-rus-horingsutkast [sist sjekket 04.12.2019].

Helsedirektoratet (2019f): Helsedirektoratets brukerråd, Helsedirektoratet, 2019. https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/helsedirektoratets-brukerrad#medlemmer-i-raadet [sist sjekket 15.11.2019].

Helsedirektoratet (2019g): Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, høring, Helsedirektoratet, 2019. https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge#horingsinnspill [sist sjekket 13.11.2019].

Helsedirektoratet (2019h): Om Helsedirektoratets normerende produkter, Helsedirektoratet, 2019. https://www.helsedirektoratet.no/produkter/om-helsedirektoratets-normerende-produkter [sist sjekket 14.11.2019].

Helsedirektoratet (udatert b) / Helsedirektoratet (udatert a nett): Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene [sist sjekket 14.11.2019].

Helsedirektoratet (udatert c): Rask psykisk helsehjelp – kunngjøring av tilskuddsordning, Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-rask-psykisk-helsehjelp [sist sjekket 15.11.2019].

Helsedirektoratet (udatert d): Treff på «retningslinjer rus» i Helsedirektoratets database, Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=retningslinjer%20rus [sist sjekket 14.11.2019].

Hjetland mfl. (2018): Hjetland, G. B. mfl., Meiner politiet braut lova under narkoaksjon mot skule, NRK, publisert 7. november 2018. https://www.nrk.no/sognogfjordane/meiner-politiet-braut-lova-under-narkoaksjon-mot-skule-1.14283376 [sist sjekket 15.11.2019].

Holm (2012): Holm, H. E., Barn i familier med rusmiddelproblemer, Borgestadklinikken, 2012. http://www.forebygging.no/artikler/2014-2012/barn-i-familier-med-rusmiddelproblemer/ [sist sjekket 13.11.2019].

Human Rights Watch (udatert): Drugs and Human Rights, Human Rights Watch. https://www.hrw.org/tag/drugs-and-human-rights [sist sjekket 15.11.2019].

Husbanken (udatert): Veiviser Bolig for velferd, Husbanken. https://www.veiviseren.no [sist sjekket 14.11.2019].

Høie (2016): Høie, B., Hjelp, ikke straff, narkotikabrukere, Dagbladet, publisert 5. oktober 2016.

International Drug Policy Consortium (2019b): Nettsiden til International Drug Policy Consortium, 2019. https://idpc.net/about/about [sist sjekket 21.11.2019].

International Network of Drug Consumption Rooms (2015): Nettsiden til International Network of Drug Consumption Rooms, 2015. http://www.drugconsumptionroom-international.org/index.php [sist sjekket 18.11.2019].

Justis- og beredskapsdepartementet (2012): Høring – alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd, Justis- og beredskapsdepartementet, 2012. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---alternative-reaksjoner-for-mind/id668950/ [sist sjekket 29.11.2019].

Kjellstad (2019): Kjellstad, K.M, Politiet trenger å ha tvangsmidler, Politiforum, publisert 3. juni 2019. https://www.politiforum.no/artikler/politiet-trenger-a-ha-tvangsmidler/466777

Knutsen mfl. (2016): Knutsen, A. mfl., Carl I. Hagen, Trine Skei Grande og andre underskriver rus-opprop fra brukerorganisasjoner: Intet om oss uten oss!, VG, publisert 12. februar 2016. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/o0mX7/carl-i-hagen-trine-skei-grande-og-andre-underskriver-rus-opprop-fra-brukerorganisasjoner-intet-o m-oss-uten-oss [sist sjekket 15.11.2019].

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (2019): SLT-håndboka – ny redigert utgave 2019, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, 2019. http://kriminalitetsforebygging.no/slt/en-praktisk-handbok-om-slt/ [sist sjekket 17.11.2017].

Konfliktrådet (2016): Ungdomsoppfølging, Konfliktrådet, 2016. https://www.konfliktraadet.no/ungdomsoppfoelging.372348.no.html [sist sjekket 17.11.2019].

KoRus Oslo (2018): Oppsøkende sosialt arbeid, KoRus Oslo, 2018. https://www.korusoslo.no/rusmiddelforebygging-folkehelsearbeid/oppsokende-sosialt-arbeid/ [sist sjekket 17.11.2019].

KDI (2019): Bøtetjeneste blir landsdekkende, Kriminalomsorgen, 2019. https://www.kriminalomsorgen.no/boetetjeneste-blir-landsdekkende.6250711-237613.html [sist sjekket 13.11.2019].

KDI (udatert a): Rusmestringsenheter, Kriminalomsorgen. http://www.kriminalomsorgen.no/rusmestringsenheter.253069.no.html [sist sjekket 15.11.2019].

KDI (udatert b): Narkotikaprogram med domstolskontroll, Kriminalomsorgen. https://www.kriminalomsorgen.no/narkotikaprogram-med-domstolkontroll.237893.no.html [sist sjekket 17.11.2019].

KRUS (2009): Russamtalen, Kriminalomsorgens utdanningssenter, 2009. http://russamtalen.no/om-russamtalen/ [sist sjekket 13.11.2019]

Kvilesjø og Hofoss (2012): Kvilesjø, S. O. og E. Hofoss, Politiet har bortvist rusmisbrukere 13.046 ganger på 1,5 år, Aftensposten, publisert 23. november 2012. https://www.aftenposten.no/osloby/i/70B64/politiet-har-bortvist-rusmisbrukere-13046-ganger-paa-15-aar [sist sjekket 17.11.2019].

Larsen (2016): Larsen, K. N., Narkomane bøtelagt for 48 millioner kroner, NRK, publisert 8. april 2016. https://www.nrk.no/norge/narkomane-botelagt-for-naer-50-millioner-kroner-1.12887103 [sist sjekket 17.11.2019].

Legal Services Commission of South Australia (2012): Cannabis, LSC Duty Solicitor Handbook, Drug Offences, Legal Services Commission of South Australia, 2012. https://lsc.sa.gov.au/dsh/ch12s06.php [sist sjekket 18.11.2019].

Lillehammer kommune (2019): eDialog - sikker innsending av dokumenter til kommunen, Lillehammer kommune, 2019. https://www.lillehammer.kommune.no/edialog-sikker-innsending-av-dokumenter-til-kommunen.6203767-488798.html [sist sjekket 13.11.2019]

Mordt og Didriksen (2019): Mordt, H. og N. Didriksen, Hasjsalg på Snap: -Enklere å få tak i narkotika enn alkohol, NRK, publisert 5. november 2019. https://www.nrk.no/ostlandssendingen/politiet-stanset-narkosalg-pa-snapchat-1.14770016 [sist sjekket 13.11.2019].

NA (2019): Narcotics Anonymous, 2019. https://www.na.org/?ID=aboutus [sist sjekket 20.11.2019].

Selvhjelp Norge (2019): Selvhjelp Norge, Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp, 2019. https://selvhjelp.no/ [sist sjekket 20.11.2019].

NAKU (2019): Supported Employment, NAKUs Kunnskapsbank, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, 2019. https://naku.no/kunnskapsbanken/supported-employment [sist sjekket 15.11.2019].

NAPHA (2016): Strand, G. E., Bedre terapi med Klient- og resultatstyrt praksis (KOR), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, endret 19. september 2016. https://www.napha.no/content/14557/Bedre-terapi-med-Klient--og-resultatstyrt-praksis-KOR [sist sjekket 15.11.2019].

NAPHA (2019a): Rask psykisk helsehjelp, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, publisert 1. november 2019. https://www.napha.no/content/13931/Rask-psykisk-helsehjelp [sist sjekket 15.11.2019].

NAPHA (2019b): Individuell jobbstøtte (IPS), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, 2019. https://www.napha.no/content/20131/Individuell-jobbstotte-IPS [sist sjekket 15.11.2019].

NAPHA (2017b): Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (2017): Bjaarstad, S., Likemann er også jobbkonsulent, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, endret 25. september 2017. https://www.napha.no/content/15022/Likemann-er-ogsa-jobbkonsulent [sist sjekket 15.11.2019].

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (udatert): Erfaringskompetanse, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. https://www.erfaringskompetanse.no/ [sist sjekket 15.11.2019].

National Conference of State Legislatures (2019): Marijuana Overview, National Conference of State Legislature, 2019. http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/marijuana-overview.aspx [sist sjekket 08.05.2019].

NAV (2013a): Jobbmestrende oppfølging, NAV, 2013. https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+informasjon/jobbmestrende-oppf%C3%B8lging [sist sjekket 15.11.2019].

NAV (2013b): Kva er NAV?, NAV, 2013. https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Fakta+om+NAV/kva-er-nav [sist sjekker 15.11.2019].

Norges idrettsforbund (udatert): Norges idrettsforbund, «Politiattest». https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ [sist sjekket 25.11.2019].

Norsk pasientregister (2018): Norsk pasientregister (NPR), Helsedirektoratet, 2018. https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr.

Orsi (2018): Orsi, P., Mexico court sets precedent on legal, recreational pot use, AP News (amerikansks avis), publisert 1. november 2018. https://www.apnews.com/5b3636e028ee41f09b7f34bc3b28d4cb [sist sjekket 15.11.2019].

Oslo kommune (udatert b): Ungdom og rus, Oslo kommune. https://www.regjeringen.no/contentassets/405ff92c06e34a9e93e92149ad616806/20190320_nasjonal_overdosestrategi_2019-2022.pdf [sist sjekket 14.11.2019].

Oslo kommune (udatert a): Feltpleien – Prindsen mottakssenter, Oslo kommune. https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/rusomsorg/rusinstitusjoner/prindsen-mottakssenter/feltpleien-prindsen-mottakssenter/ [sist sjekket 15.11.2019].

Stavanger kommune (udatert): Stokka sykehjem. https://veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/langtidsplasser-for-personer-med-rusavhengighet-pa-stokka-sykehjem [sist sjekket 04.09.2019].

Pedersen (2019): Pedersen, W., Vi må snakke mer om cannabis, Aftenposten, publisert 12. juni 2019. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/RR4grO/vi-maa-snakke-mer-om-cannabis-willy-pedersen [sist sjekket 13.11.2019].

Pollestad (2019): Pollestad, G., Narkotika skal være ulovlig, Frøya Nyheter, publisert 2. november 2019. https://www.froya.no/nyheter/narkotika-skal-v%C3%A6re-ulovlig [sist sjekket 02.12.2019].

Pordata (2019a): Accidents at work: total and fatal, Pordata, 2019. https://www.pordata.pt/en/Portugal/Accidents+at+work+total+and+fatal-72 [sist sjekket 18.11.2019].

Pordata (2019b): Road traffic accidents with victims per thousand inhabitants - Mainland Portugal, Pordata, 2019. https://www.pordata.pt/en/Portugal/Road+traffic+accidents+with+victims+per+thousand+inhabitants+++Mainland+Portugal-1990 [sist sjekket 18.11.2019].

KORFOR (2019) Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Helse Stavanger, 2019. https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ [sist sjekket 15.11.2019].

Regjeringen (2010): Høring – Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika, Regjeringen, 2010. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--stoltenbergutvalget-rapport-om-n/id620301/?expand=horingssvar&lastvisited=Fagr%C3%A5det_innen_Rusfeltet_i_Norge [sist sjekket 02.12.2019].

Regjeringen (2018): Politisk plattform fra 2018 – «Jeløya-plattformen», Regjeringen, 2018. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2585544/ [sist sjekket 13.11.2019].

Regjeringen (2019a): Forsøksprosjekt med heroinassistert behandling, Regjeringen, 2019. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsoksprosjekt-med-heroinassistert-behandlingy-side/id2660842/ [sist sjekket 20.11.2019].

Regjeringen (2019b): Høring – forslag til ny barnevernlov, høringssvar, Regjeringen, 2019. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/ [sist sjekket 13.11.2019].

Regjeringen (2019c) /Regjeringen (2019f): Høring om endringer i forskrift om betaling få pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta, Regjeringen, 2019. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-forskrift-om-betaling-fra-pasientar-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetensta/id2674465/ [sist sjekket 13.11.2019].

Regjeringen (2019d): Politisk plattform fra 2019 – «Granavolden-plattformen», Regjeringen, 2019. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/#helse. [sist sjekket 13.11.2019].

Regjeringen (2019e): Styringsdokumenter, Oppdragsdokument, Regjeringen, 2019. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/ [sist sjekket 15.11.2019].

Regjeringen (udatert): Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner, Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2353961/ [sist sjekket 06.08.2019].

Renland (2017): Renland, A., Roser norske myndigheters arbeid, Rus og Samfunn, 2017. https://rus.no/roser-norske-myndigheters-arbeid/ [sist sjekket 15.11.2019].

Sagatun Brukerstyrt Senter (udatert): Sagatun, Sagatun Brukerstyrt Senter. http://www.sagatun.no/ [sist sjekket 15.11.2019].

Sarpsborg kommune (2018): Boligkontoret, Sarpsborg kommune, 2018. https://www.sarpsborg.com/helse-og-omsorg/boligkontoret/ [sist sjekket 14.11.2019].

Socialstyrelsen (2019): U18-modellen – en kognitiv behandlingsmodell fra Danmark, Socialstyrelsen, 2019. https://socialstyrelsen.dk/unge/rusmidler/viden-om-rusmidler/metoderne-fra-projekt-misbrugsbehandling-for-udsatte-unge-under-18-ar/u-18 [sist sjekket 13.11.2019].

SSB (2019a): Statistikkbanken: Barnevern, Statistisk Sentralbyrå, 2018. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng [sist sjekket 17.11.2019].

SSB (2019b): Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsverk, etter utdanning og helseregion 2008 – 2018. Statistikkbanken: Spesialisthelsetjenesten, Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/statbank/table/09552/ [sist sjekket 15.11.2019].

Sørlandet sykehus og BarnsBeste (2016): Barn som pårørende – 1. Overordnet prosedyre, Sørlandet sykehus og BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, 2016. https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/barn-som-parorende-1-overordnet-prosedyre [sist sjekket 13.11.2019].

Territory Revenue Office (2019): Penalty units, Territory Revenue Office, 2019. https://nt.gov.au/employ/money-and-taxes/taxes,-royalties-and-grants/territory-revenue-office/penalty-units [sist sjekket 06.05.2019].

The New Zealand Government (2019): New Zealanders to make the decision in cannabis referendum (pressemelding), The New Zealand Government, publisert 7. mai 2019. https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealanders-make-decision-cannabis-referendum [sist sjekket 07.05.2019].

Transnational Institute (2005): Background of UNGASS 1998, Transnational Institute, 2005. https://www.tni.org/en/article/background-of-ungass-1998 [sist sjekket 15.11.2019].

Tromsø kommune (2013): Psykisk helse og rus, Omsorgstjenester, Tromsø kommune, 2013. https://www.tromso.kommune.no/psykisk-helse-og-rus.121203.no.html [sist sjekket 20.11.2019].

Trondheim kommune (2019): Helse- og overdoseteam, Trondheim kommune, 2019. https://www.trondheim.kommune.no/helse-og-overdoseteamet/ [sist sjekket 15.11.2019].

UN (2019): UN system coordination Task Team on the Implementation of the UN System Common Position on drug-related matters. What we have learned over the last ten years: A summary of knowledge acquired and produced by the UN system on drug-related matters, United Nations, 2019. https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/2019/Contributions/UN_Entities/What_we_have_learned_over_the_last_ten_years_-_14_March_2019_-_w_signature.pdf [sist sjekket 18.11.2019].

Universitetssykehuset Nord-Norge (2019): Longyearbyen sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, 2019. https://unn.no/steder/longyearbyen-sykehus [sist sjekket 13.11.2019]

Van Dyck (2019): Van Dyck, R., Recreational cannabis to be intended for Luxembourg residents only, RTL Today, endret 2. september 2019. https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/1397181.html [sist sjekket 19.11.2019].

Vegstein (2010): Vegstein, L. U. S., Frykter heroinhysteri, Klassekampen, publisert 15. juni 2010. https://www.klassekampen.no/57588/article/item/null/frykter-heroinhysteri [sist sjekket 11.12.2019].

Vienna NGO Committee on Drugs (2016): About us, Vienna NGO Committee on Drugs. https://vngoc.org/about-the-vngoc/welcome-to-the-vngoc-e-home/ [sist sjekket 21.11.2019].

Fotnoter

1.

Loven er tilgjengelig i engelsk oversettelse publisert av SICAD som «Decriminalisation, Portuguese legal framework applicable to the consumption of narcotics and psychotropic substances», se SICADs nettside (udatert) http://www.sicad.pt/BK/Dissuasao/Documents/Decriminalisation_Legislation.pdf [sist sjekket 17.11.2019].

Til forsiden