NOU 2019: 26

Rusreform – fra straff til hjelp

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

AIHW

Australian Institute of Health and Welfare

Akan

Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk

AVdir

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bufdir

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

BUP

Psykisk helsevern for barn og unge (barne- og ungdomspsykiatri)

CDT

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (Portugals nemnder for frarådning av narkotikabruk)

CEB

Chief Executives Board for Coordination

CESCR

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter)

CND

The Commission on Narcotic Drugs (FNs kommisjon for narkotiske stoffer)

CRC

Committee on the Rights of the Child

Difi

Direktoratet for forvaltning og ikt

ECOSOC

Economic and Social Council (FNs økonomiske og sosiale råd)

EMCDDA

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk)

EMD

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

EMK

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjon)

ESPAD

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

EU

Den europeiske union

Fafo

Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon

FHI

Folkehelseinstituttet

FN

De forente nasjoner

GHB

gammahydroksybutyrat

HF

helseforetak

ICD

International Classification of Diseases (Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer)

IDT

Instituto da Droga e da Toxicodependência (Portugals institutt for narkotika og rusavhengighet)

ILO

International Labour Organization (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen)

IMoLIN

International Money Laundering Information Network

IP

Individuell plan

KDI

Kriminalomsorgsdirektoratet

KORFOR

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

KoRus

Regionale kompetansesentre – Rus

KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

LAR

legemiddelassistert rehabilitering

LNTS

League of Nations Treaty Series

MDMA

3,4-metylendioksymetamfetamin

MI

motiverende intervju

NA

Narcotics Anonymous

NAKU

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

NAPHA

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene

ND

Narkotikaprogram med domstolskontroll

NIBR

Norsk institutt for by- og regionforskning

NIDA

National Institute on Drug Abuse

NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter

NKROP

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

NKTSB

Nasjonal kompetansetjeneste tverrfaglig spesialisert rusarbeid

POD

Politidirektoratet

RG

Rettens gang

Rt.

Rettstidende

SERAF

Senter for rus- og avhengighetsforskning

SICAD

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (Portugals generaldirektorat for intervensjon mot avhengighetsadferd og avhengighet)

SINTEF

Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning ved Norges Tekniske Høgskole

SIRUS

Statens institutt for rusmiddelforskning

SLT

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SSB

Statistisk sentralbyrå

THC

tetrahydrocannabinol

TSB

tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Udir

Utdanningsdirektoratet

UN

United Nations

UNAIDS

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

UNDP

United Nations Development Programme

UNGASS

United Nations General Assembly Special Session (spesialsesjon i FNs generalforsamling)

UNHCHR

United Nations High Commissioner for Human Rights (FNs høykommissær for menneskerettigheter)

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime (FNs kontor for narkotika og kriminalitet)

UNTS

United Nations Treaty Series

WHO

World Health Organization (Verdens helseorganisasjon)

Til forsiden