NOU 2020: 13

Private aktører i velferdsstaten — Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester

Velferdstjenesteutvalget er et ekspertutvalg som ble satt ned 28. september 2018. Velferdstjenesteutvalget leverte sin rapport 1. desember 2020. Rapporten består av to delutredninger. Del 1 er en kartlegging av pengestrømmer og lønnsomhet hos kommersielle og ideelle leverandører av velferdstjenester. Del 2 analyserer funn fra kartleggingen og tilråder tiltak som skal bidra til en mer samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk. Velferdstjenestene som utvalget har sett på er spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager, friskoler, barnevern og arbeidsmarkedstiltak.

Les dokumentet