NOU 2020: 8

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne mv. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2019 til 2020. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Les dokumentet