NOU 2019: 25

Med rett til å mestre — Struktur og innhold i videregående opplæring

Liedutvalget, ledet av Ragnhild Lied, ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2017. Utvalgets mandat har vært å vurdere styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring, og å komme med forslag til endringer i strukturen, organiseringen og fagsammensetningen i opplæringen. Liedutvalget har med dette overlevert den andre av to utredninger. 17. desember 2019 overleverte utvalget utredningen Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring (NOU 2019: 25) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Utredningen bygger på delutredningen; NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert, som utvalget leverte 10. desember 2018. Utvalget foreslår at retten skal utvides fra en rett til tre års opplæring til en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse. Mange elever starter i videregående opplæring med et svakt faglig grunnlag, og de står i fare for å ikke gjennomføre opplæringen. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. Blant annet foreslår utvalget innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk for elever med behov for det. Opplæringen skal tilrettelegges slik at elevene ikke lenger må gå i takt. Utvalget foreslår at omfang og innretting av fellesfagene endres. Dette vil få konsekvenser for påbygging til generell studiekompetanse. Utvalget foreslår at de studieforberedende utdanningsprogrammene endres. Opplæringen i yrkesfagene må innrettes med utgangspunkt i yrkesfagenes egenart, og elevene og lærlingene må få mer støtte, slik at flest mulig kan få en yrkesfaglig kompetanse. Utvalget foreslår at det tas flere grep for å tilrettelegge for voksnes deltakelse i videregående opplæring som svar på arbeidslivets økende behov for kompetanse.

Les dokumentet