NOU 2019: 4

Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool

Naturskadeforsikringsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 6. februar 2019. Utvalget foreslår visse endringer i organiseringen av og oppgavene til Norsk Naturskadepool. Utvalget ble oppnevnt 17. november 2017 og har hatt som mandat å evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen.

Les dokumentet