Foreslår endringer i naturskadeforsikringsordningen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Naturskadeforsikringsordningen sikrer kriseberedskap ved naturulykker og trygghet for den enkelte. Enkelte deler av ordningen har imidlertid vært kritisert. Derfor legger regjeringen frem forslag til endringer.

Kritikken har særlig gått ut på at naturskadeforsikringspremien over tid har vært satt for høyt, at noen forsikringsselskaper har opparbeidet seg betydelig naturskadekapital, og at dette utgjør en konkurranseulempe for nye forsikringsselskaper i markedet og selskaper i vekst.

For å sikre at forsikringsselskapenes naturskadekapital ikke øker ytterligere i fremtiden, foreslår regjeringen å etablere en ordning der forsikringsselskapene i stedet skal avsette naturskadekapital i et fond. Fondet skal forvaltes av Norsk Naturskadepool.

Endringene vil bidra til at naturskadekapitalen som bygges opp, og avkastningen den genererer, blir brukt til å dekke naturskader. De skal også bidra til en sunnere konkurranse i forsikringsmarkedet.

Regjeringen foreslår at forsikringsselskaper som har naturskadekapital i dag, i en overgangsperiode, skal trekke på denne kapitalen i underskuddsår. Selskaper som ikke har naturskadekapital, kan trekke på naturskadekapitalen i fondet.

Regjeringens forslag er en oppfølging av NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool. De forslagene i NOU'en som ikke direkte knytter seg til etableringen av naturskadekapital i skadepoolen, vil Justis- og beredskapsdepartementet følge opp i forskrift.

Flodbølger og meteorittnedslag

Regjeringen foreslår også enkelte presiseringer i definisjonen av naturskade. Med endringene vil det følge av naturskadeforsikringsloven at skader som direkte skyldes flodbølger og meteorittnedslag omfattes av naturskadeforsikringsordningen. I tillegg tydeliggjøres det at opplistingen av typer naturulykker er uttømmende.

Prop. 62 L (2021–2022) Endringer i naturskadeforsikringsloven mv. (etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool mv.)