Prop. 62 L (2021–2022)

Endringer i naturskadeforsikringsloven mv. (etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet legger frem et forslag om endringer i naturskadeforsikringsloven, samt i visse andre lover. Forslaget om endringer i naturskadeforsikringsloven er i hovedsak en deloppfølging av NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool. Departementet foreslår regler om etablering av et fond for naturskadekapital i Norsk Naturskadepool og en tilhørende overgangsordning. Videre foreslås det at det presiseres i naturskadeforsikringsloven at skadepoolen er et eget rettssubjekt. Departementet foreslår i tillegg enkelte presiseringer i definisjonen av naturskade. Med disse presiseringene vil det følge av naturskadeforsikringsloven at skader som direkte skyldes flodbølger og meteorittnedslag, omfattes av naturskadeforsikringsordningen. I proposisjonen foreslås det endelig enkelte rettelser i andre lover. 

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget