NOU 2019: 12

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning overleverte sin utredning til kunnskapsminister Jan Tore Sanner 4. juni 2019. Utvalget har vurdert hvordan endringer i arbeids- og samfunnslivet vil påvirke behovet for å lære hele livet. Utvalget har videre vurdert om utdanningssystemet er i stand til å imøtekomme disse behovene, om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode og om virkemidlene samlet sett er tilpasset fremtidens behov. Utredningen inneholder utvalgets forslag til hva som bør kjennetegne et system for å lære hele livet, og hvordan et system kan etableres gjennom for å endre på eksisterende og supplere med nye virkemidler.

Les dokumentet

Digitale vedlegg – Notater utarbeidet av utvalget – kunnskapsgrunnlag:

Digitale vedlegg – Rapporter bestilt fra eksterne aktører:

Digitale vedlegg – Innspill til utvalget: