Høring Markussenutvalget - Lærekraftig utvikling Livslang læring for omstilling og konkurranseevene

Et offentlig utvalg ledet av seniorforsker Simen Markussen leverte sin utredning, NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne, til kunnskaps- og integreringsministeren 4. juni 2019.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.09.2019

Vår ref.: 19/2551

Høring NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Et offentlig utvalg ledet av seniorforsker Simen Markussen leverte sin utredning, NOU 2019: 12  Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne, til kunnskaps- og integreringsministeren 4. juni 2019.

Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Utvalgets innstilling ligger tilgjengelig på www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-12/id2653116/.

Utvalget fremmer en rekke forslag til tiltak. Vi ber om at høringsinstansene gir sin vurdering av de konkrete forslagene og de potensielle effektene av disse. Merknader av mer generell karakter kan skrives i innledningen av høringssvaret.

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å organisere sine høringsuttalelser etter nummereringen av forslag i høringsnotatet (vedlagt), selv om utredningen bør leses i sin helhet som grunnlag for høringssvar.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det kan sende inn høringsuttalelse. Vi anmoder fylkeskommunene om å koordinere eventuelle innspill fra sine skoler og virksomheter i en felles høringsuttalelse.

Høringsfrist er 23. september 2019.

Høringsuttalelser skal sendes digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/id2653095.

Alternativt kan svar sendes Kunnskapsdepartementet på e-post, postmottak@kd.dep.no.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Sture Berg Helgesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                             André Kristiansen
                                                                                             seniorrådgiver

                                                    

 • Aftenskolen Høyres Studieforbund
 • Akademikerne
 • Akademisk Studieforbund
 • Akershus fylkeskommune
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Norge
 • AOF Østfold
 • Arbeid og Inkludering
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bjørknes høyskole
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • avd. Harstad tekniske fagskole Fagskolen Troms
 • avdeling Tromsø Fagskolen Troms
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Forsvarsdepartementet
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Fremskrittspartiets Studieforbund
 • Frivillighet Norge
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hordaland helsefagskole
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Høyskolen Kristiania
 • Idrettens Studieforbund
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • International Stunt Academy as
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Karmsund videregående skole
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • Kristelig Folkepartis Studieforbund
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunst og Design College
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Levanger Fagskole
 • Lofoten maritime fagskole
 • Lofoten reiselivfagskole
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Menighetsbibelskolen
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkens Studieforbund
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Nord universitet
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges Dansehøyskole
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges yrkesakademi
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk fagskoleråd
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk studentorganisasjon
 • NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Pilot Flight Academy AS
 • Rogaland fylkeskommune
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Sámi Oahppolávdegoddi/Samisk Studieutvalg
 • Samisk høgskole
 • Senterpartiets Studieforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinerhøyskolen
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Studieforbundet natur og miljø
 • Studieforbundet næring og samfunn
 • Sørlandets fagskole
 • Telemark fylkeskommune
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Troms fylkeskommune
 • Trondheim fagskole
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Venstres studieforbund
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ytre Namdal fagskole
 • Østfold fylkeskommune
 • Ålesund kunstfagskole