NOU 2019: 19

Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge

#UngIDag-utvalget ble oppnevnt 18. mai 2018. Utvalget fikk i oppdrag å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter i familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, på forbrukerområdet, på skjerm og i fritiden. Utvalget skulle se særlig på årsaker til kjønnsdelte utdanningsvalg og på hvilke konsekvenser den digitale hverdagen har for likestilling. Andre diskrimineringsgrunnlag, samt geografi og sosioøkonomisk bakgrunn skulle trekkes inn der det er relevant. Kunnskapsgrunnlaget viser at kjønn har betydning for normer og forventninger gutter og jenter møter på alle disse arenaene. Digitale medier står for det mest massive påtrykket av kjønnsstereotypt innhold, særlig gjennom reklame. Samtidig har det gitt økt tilgang på porno og mulighet til seksualisert kommunikasjon, på godt og vondt. Barnehage og skole har et særlig oppdrag i å fremme likestilling. Dette er et oppdrag utvalget mener ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Derfor foreslår utvalget tiltak slik at hele opplæringssektoren blir i bedre stand til å inkludere likestilling og normkritikk i sitt arbeid og i pedagogisk praksis. Utvalget foreslår tiltak som skal gi større valgfrihet, redusere stress, press og annen risiko og bidra til økt kunnskap om kjønn, kropp og seksualitet blant de unge. Til slutt foreslår utvalget å styrke det sektorovergripende virkemiddelapparatet på likestillingsfeltet.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: