Høring - NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Ved kongelig resolusjon 4. mai 2018 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter på flere, viktige arenaer. Utvalget leverte sin utredning 14. november 2019.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2020

Vår ref.: 19/5404

Høring - NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Høringsbrevet i pdf-format

Ved kongelig resolusjon 4. mai 2018 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter på flere, viktige arenaer. Utvalget leverte sin utredning 14. november 2019. Den er tilgjengelig på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-19/id2677658/

Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 2. mars 2020. Høringssvar sendes inn digitalt på www.regjeringen.no/2679668

Klikk på "Send inn høringssvar". Svar kan mellomlagres og det er mulig å laste opp vedlegg.

Høringssvarene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Hege Nygård (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                            Marit Lorentzen

                                                                            seniorrådgiver

 

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet  

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet  

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken i Norge

 

Fylkesmennene

 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Medietilsynet

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norsk kulturråd

Norsk kulturskoleråd

Politidirektoratet  

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sametinget

Skolehelsetjenesten

Språkrådet

Statens helsetilsyn

Utdanningsdirektoratet

 

Forskningsstiftelsen FAFO

Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Institutt for samfunnsforskning

KILDEN

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Nord universitet - Bodø

Nord universitet - Steinkjer

Nordisk samisk institutt

Norges arktiske universitet

Norges forskningsråd

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet storbyuniversitetet

Senter for samiske studier

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Unio

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Akks

Aksept  

Antirasistisk senter

Balansekunst

Care Norge

Caritas Norge

Delta Kappa Gamma Society International, avd. Norge

Den norske Helsingforskomité

Elevorganisasjonen

FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forandringsfabrikken

Forbundet for transpersoner i Norge

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning

Foreningen for østsamene

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Garmeres – queer sami organization

Harry Benjamin Ressurssenter

Human Rights service (HRS)

Hun Spanderer

Ingeborg-nettverket

Jenter i bil og elektro

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvenlandsforbundet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinner i teknikk og håndverk

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Mannsforum

Mental helse ungdom

MOT

Noereh – samisk ungdomsorganisasjon

Norges Handikapforbund

Norges Idrettsforbund (NIF)

Norges kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norges studentorganisasjon

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk sykepleierforbund

Norske kveners forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Plan Norge

Redd Barna

REFORM ressurssenter for menn

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

Rettspolitisk forening

Romsk Råd i Norge

Røde Kors

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samenes Folkeforbund

Sámi Nisson Forum/Samisk Kvinneforum 

Senter for likestilling

Sex og politikk

SHE

Skeiv ungdom

Skeiv verden

Stensveen Ressurssenter for Transpersoner

Stopp Diskrimineringen

Taternes landsforening

Unge funksjonshemmede

UNICEF-komiteen i Norge