NOU 2019: 7

Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe overleverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 28. mars 2019. Rapporten inneholder en beskrivelse og vurdering av utvikling i sysselsetting og bruk av ytelser, og en rekke forslag for å øke sysselsettingen og redusere langvarige eller passive stønadsforløp. Ekspertgruppen er første del av et sysselsettingsutvalg i to faser. I fase to skal partene i arbeidslivet og fagekspertene fortsette drøftingen med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle ytterligere forslag som fremmes i fase to.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: