NOU 2021: 1

Endringer i verdipapirhandelloven — Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Utredningen inneholder forslag til enkelte endringer i verdipapirhandelloven og innebærer endringer i reglene om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordninger. Utredningen inneholder forslag om at oppgaven som tilbudsmyndighet overføres fra Oslo Børs til Finanstilsynet og at delegasjonen av tilsynet med den løpende informasjonsplikten og utsatt offentliggjøring opphører. Utvalget foreslår at Børsklagenemnden legges ned og at det opprettes en klagenemnd under Finansdepartementet for saker på verdipapirmarkedsområdet.

Les dokumentet