NOU 2021: 1

Endringer i verdipapirhandelloven — Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2015. Utvalget har i henhold til opprinnelig mandat og to tilleggsmandater av 31. mai 2017 og 24. oktober 2019 fremmet forslag til gjennomføring av EUs reviderte verdipapirregelverk i norsk rett. Verdipapirlovutvalget legger med dette frem sin syvende utredning og sluttfører dermed arbeidet med å revidere verdipapirhandelloven. Utvalget fremmer forslag om å overføre oppgaven som tilbudsmyndighet fra Oslo Børs til Finanstilsynet og om at delegasjonen av tilsynet med den løpende informasjonsplikten og utsatt offentliggjøring skal trekkes tilbake. Utvalget foreslår at forvaltningslovens regler ikke lenger skal gjelde for markedsoperatørens egne beslutninger og at markedsoperatøren ikke lenger skal ha lovhjemlet adgang til å ilegge overtredelsesgebyr eller dagmulkt. Forslaget innebærer at markedsoperatøren ikke lenger vil treffe enkeltvedtak eller utøve annen form for offentlig myndighet. Utvalget foreslår at Børsklagenemnden skal legges ned og at det skal opprettes en klagenemnd for Finanstilsynets vedtak på verdipapirmarkedsområdet. Det er to dissenser i utredningen. Begge er knyttet til finansiering av ordningene som foreslås. Ellers er forslagene enstemmige.

Oslo, 20. januar 2021

Filip Truyen

Leder

Marianne Irgens

Kristin Lund

Eirik Solem

Morten Grandal

Kjell Vidjeland

Christina Stray

Halvor E. Sigurdsen

Angela Nygaard

Kristin Lund

Til dokumentets forside