Høring NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Finansdepartementet sender med dette på Høring NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2021

Vår ref.: 21/1465

Høring NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning ​ 

Finansdepartementet sender med dette Verdipapirlovutvalgets syvende utredning, NOU 2021: 1, på høring.

Utredningen inneholder forslag til endringer i verdipapirhandelloven om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning.

Utvalget foreslår at tilsynet med overholdelsen av reglene om løpende informasjonsplikt og utsatt offentliggjøring overføres fra markedsoperatøren til Finanstilsynet, og at Finanstilsynet skal være tilbudsmyndighet. Forslagene innebærer at markedsoperatøren ikke lenger vil uføre myndighetsoppgaver. Som en følge av forslaget, foreslår utvalget at Børsklagenemnden legges ned. Utvalget foreslår videre at forvaltningsloven ikke skal gjelde for beslutninger markedsoperatøren treffer som et ledd i virksomheten. Utvalget foreslår også at markedsoperatøren ikke lenger skal ha adgang til å sanksjonere overtredelse av verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter.  

Utvalget foreslår at det opprettes en klagenemnd som skal behandle klager på Finanstilsynets vedtak på verdipapirmarkedsområdet. Forslaget må ses i lys av at det nye regelverket på verdipapirområdet gir Finanstilsynet hjemmel for økt bruk av administrative sanksjoner, herunder overtredelsesgebyr. Utvalget legger til grunn at økt bruk av administrative sanksjoner vil innebære flere klagesaker. I tillegg vil Finansdepartementet bli klageorgan for saker om overtakelsestilbud og løpende informasjonsplikt ved en overføring av oppgavene.

Utvalget har vist til at flere lover på finansmarkedsområdet fastsetter at Finanstilsynet skal ha kompetanse til å treffe vedtak om administrative sanksjoner, herunder administrative gebyrer. På bakgrunn av at regelverk om administrative sanksjoner utvikles på hele finansområdet, har utvalget reist spørsmål om regler om klagenemndsbehandling bør innarbeides i finanstilsynsloven istedenfor verdipapirhandelloven. En slik løsning legger til rette for at en klagenemnd kan få utvidet mandat, dersom det senere skulle være et slikt behov. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på dette.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. juli 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmeside ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                             Marianne Irgens

                                                                             avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Alle departementene

Aksjonærforeningen i Norge

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Energi Norge

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Nasdaq Oslo ASA

Nordic Trustee ASA

Nordic Association of Electricity Traders

Norges Bank

Norges Handelshøyskole

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Venturekapitalforening

Norske Finansanalytikeres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs ASA

Pensjonskasseforeningen

Regelrådet

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen ASA

ØKOKRIM