NOU 2021: 3

Barneliv foran, bak og i skjermen — Utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold – med særlig vekt på pornografisk og seksualisert innhold

Medieskadelighetsutvalget kartlegger og sammenstiller kunnskapen om skadevirkningene av eksponering for ulike typer medieinnhold og skisserer alternative muligheter for økt beskyttelse av barn. En hovedkonklusjon er at det er behov for et koordinert samspill av sektorovergripende tiltak for å ivareta barnas beste i den digitale medievirkeligheten. Utvalget vurderer ikke nye lovmessige tiltak som et effektivt virkemiddel, og anbefalingene gjelder hovedsakelig tiltak rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlag, koordinering og kommunikasjon.

Les dokumentet