Høring – endring av forskrift om kirkegårder i Longyearbyen m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for og foreslår endring av forskrift 15. februar 2008 nr. 153 om kirkegårder i Longyearbyen og askespredning på Svalbard. Navnet endres til forskrift om gravplasser i Longyearbyen og askespredning på Svalbard.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.09.2024

Vår ref.: 24/3607

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for og foreslår endring av forskrift 15. februar 2008 nr. 153 om kirkegårder i Longyearbyen og askespredning på Svalbard. Navnet endres til forskrift om gravplasser i Longyearbyen og askespredning på Svalbard. Den viktigste endringen er å regulere hvilket organ som har ansvar for anlegg av gravplass i Longyearbyen. Det foreslås at ansvaret legges til Longyearbyen lokalstyre, og at det gis en hjemmel for lånefinansiering. For øvrig foreslås en oppdatering av forskriften i tråd med endringer i gravplassloven og gravplassforskriften for fastlandet, samt en språklig oppdatering.

Frist for å sende inn høringssvar er 5. september 2024.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

 

Øystein Mortensen
ekspedisjonssjef
                                                                                 Ingegjerd Nordeng
                                                                                 departementsrådgiver

Departementene

 

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet

Hovedorganisasjonen KA

Human-Etisk Forbund

Kirkerådet

Nord-Hålogaland bispedømme

Norsk forening for gravplasskultur

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Virke Gravferd

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard

Kartverket

Kulturdirektoratet

Miljødirektoratet

Norges geologiske undersøkelse

Norges vassdrags- og energidirektorat

Riksantikvaren

Statsbygg

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tolletaten

 

Kings Bay AS

Longyearbyen arbeiderforening

Longyearbyen lokalstyre

Norsk Polarinstitutt

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Svalbard kirke

Svalbard næringsforening

Svalbard skattekontor

Sysselmesteren på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard AS