Tilskuddsordning: arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser

Tilskuddsordningen gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser. Ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Det kan gis tilskudd til frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Vilkår for tildeling av tilskudd

Tilskudd kan gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål. Følgende vilkår skal være oppfylt:

  • Søknadssummen må være minimum 200 000 kroner. Søknadssum er begrenset til maksimalt 50 pst. av kostnadsrammen for arrangementet.
  • Arrangementet må være åpent for påmelding.

Ved vurderingen av søknader kan departementet legge vekt på geografisk spredning,

deltakerantall, samarbeid med andre relevante aktører, om arrangementet har aktivitet for barn og unge, om søker tidligere har mottatt midler til arrangementet.

Søknad og krav til dokumentasjon

Søknad om tilskudd skal inneholde beskrivelse av tiltaket, herunder på hvilken måte tiltaket er egnet til å oppfylle formålet om å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet på lik linje med funksjonsfriske.

Søknaden skal være vedlagt en budsjett- og finansieringsplan, hvor både søknadssum og andel av egenfinansiering fremgår, og må være undertegnet av bemyndiget leder for organisasjonen eller virksomheten.

Departementet kan avslå søknader fra søkere som ikke har benyttet tidligere tildelt tilskudd etter forutsetningene.

Rapport og regnskap

Rapport og regnskap skal leveres innen den fristen som er fastsatt ved tildelingen av tilskuddet.

Rapporten skal redegjøre for gjennomføringen av arrangementet og det skal fremgå klart at midlene er benyttet i tråd med søknaden og målet for tilskuddsordningen. Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med den budsjett- og finansieringsplanen som lå til grunn for søknaden.

For tilskudd på under 400 000 kroner kreves det at leder av organisasjonen undertegner regnskap og rapport.

For tilskudd på 400 000 kroner eller mer stilles det krav om forenklet revisorkontroll av regnskapet. Dette kravet kan utgå dersom organisasjonen leverer revisorkontrollert årsregnskap sammen med rapport, der bruken av tilskuddsmidlene er synliggjort i eget prosjektregnskap undertegnet av organisasjonens leder.

Økonomisk ramme

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes av departementet hvert år gjennom den årlige fordelingen av Norsk Tippings overskudd til idrettsformål.

Søknadsprosess

Søknader sendes elektronisk til Kultur- og likestillingsdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes «arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser»

Søknadsbehandling

Søknadene behandles og avgjøres av Kultur- og likestillingsdepartementet.

For å kunne vurdere søknader i forhold til hverandre må det settes en søknadsfrist. Søknadsfristen for tildelinger i 2024 er 15. juni 2024.

Tilskuddsordningen er forskriftsfestet gjennom Forskrift om tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser