Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene. Søkere må ta kontakt med fylkeskommunen i sitt fylke for å få retningslinjer og veiledning om investeringstilskudd til kulturhus. Departementet har i rundskriv av 1. januar 2010 fastsatt premisser for fylkeskommunens forvaltning av ordningen.

Skjema for rapportering om samlete inn- og utbetalinger, renter m.v.:

Last ned filene for å få nedtrekksmenyen for fylkesnavn til å fungere.

Skjema for rapportering av statistikk over bruken av spillemidlene – enkeltprosjekter hvor det er utbetalt tilskudd i rapporteringsåret:

Oversikten over enkeltprosjekter kan leveres gjennom regnearkskjemaet under eller ved bruk av rapporten ”Årsrapport tilskudd kulturbygg” i idrettsanlegg.no for de av fylkeskommunene som behandler kulturbyggsøknader i idrettsanlegg.no.

Fristen for å levere årsrapport er 1. april.