Rundskriv V-7B/2010 Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg - revisjon av retningslinjene for fylkeskommunenes og Oslo kommunes forvaltning

 

Til fylkeskommunene

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-7 B/10

200904226- HMO

28.12.2010

 

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg - revisjon av retningslinjene for fylkeskommunenes og Oslo kommunes forvaltning

Vi viser til rundskriv V-16 B/09 med retningslinjene for fylkeskommunenes og Oslo kommunens forvaltning av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.

Vi har revidert punkt 2.1.2 Universell utforming med henvisning til Forskrift om teknisk krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). Forskriften ble iverksatt fra 7. januar 2010.

 

Med hilsen

Stein Sægrov e.f. e.f.
avdelingsdirektør

Hilde Mortvedt
seniorrådgiver

 

 

Vedlegg:

Retningslinjer for forvaltning av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg