Tilskudd til nasjonale kulturbygg

Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak som har en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

Byggeprosjektene skal dekke behovet for forsvarlig areal, økt funksjonalitet eller økt sikkerhet gjennom planlegging, ombygging eller nybygg. Bygningene skal ha høy arkitektonisk kvalitet.

I behandlingen av søknader om tilskudd blir det krevd redegjørelse for hvordan tiltaket ivaretar formålene, det kulturfaglige grunnlaget for byggeprosjektet, samarbeidet med andre institusjoner som ivaretar formålet, og eventuelle aktiviteter ut over hovedformålet.

Hovedregelen er at den maksimale statlige tilskuddsandelen er 1/3 av den delen av prosjektet som er i samsvar med målene for kap. 322, post 70 Nasjonale kulturbygg. Det vil være en fordel at øvrig finansiering er bekreftet i form av bindende tilsagn fra andre tilskuddsytere.

Søknader om tilskudd skal redegjøre for eieransvar og driftsfinansiering. Nye institusjoner skal i tillegg redegjøre for styring og organisering. Gjennomførings- og fullfinansieringsansvaret skal være dokumentert. Organiseringen av byggherrefunksjonen vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema - lastes ned her:

Skjemaet lagres på egen pc og fylles ut elektronisk. Merk at feltene for utfylling ekspanderes etter hvert som de fylles med tekst.

Send det utfylte skjemaet som vedlegg i e-post til Kultur- og likestillingsdepartementet: postmottak@kud.dep.no.

Evt. vedlegg av typen prosjektbeskrivelse, arkitekttegninger etc. kan ettersendes i separate eposter til samme adresse. Merk at departementet har en teknisk sperre på hvor store epost-vedlegg kan være, på maksimalt 15 Mb.

Du vil motta en automatisk generert epost som kvittering på hver epost som blir mottatt og registrert av departementet.

Frist for søknad

Frist for søknad om investeringstilskudd over statsbudsjettet for 2025 er 1. januar 2024.

Eksempler på ferdigstilte prosjekter