Dei nasjonale forskingsetiske komiteane

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane skal fremje god og etisk forsvarleg forsking, og at forsking i offentleg og privat regi skjer i samsvar med anerkjende etiske normer. Komiteane skal formidle kunnskap om forskingsetiske spørsmål og vere ein pådrivar for debatt på området.

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane skal fremje god og etisk forsvarleg forsking, og gjennom førebyggjande arbeid og gransking bidra til at forsking i offentleg og privat regi skjer i samsvar med anerkjende etiske normer.

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane er fagleg uavhengige organ for forskingsetiske spørsmål og gransking av reielegheit i forsking innanfor alle fagområde. Dei nasjonale forskingsetiske komiteane består av tre nasjonale forskingsetiske komitear (for medisin og helsefag, for naturvitskap og teknologi og for samfunnsvitskap og humaniora), eit nasjonalt utval (for gransking av reielegheit i forsking (Granskingsutvalet), og eit felles sekretariat. 

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane er eit forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Komiteane sitt arbeid er lovfesta i i lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskingsetikklova). 

Forskningsetikklova (hos Lovdata)

Årsrapport

Nettside: http://www.etikkom.no/

Til toppen