Dei nasjonale forskningsetiske komiteane

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane (FEK) er det viktigaste fagorganet for forskings­etikk. Dei skal bidra til at forsking i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

FEK er eit forvaltningsorgan for forskingsetiske spørsmål på alle fagområder, og omfattar dei nasjonale komiteane og utvala som er oppretta med heimel i forskings­etikklova, og administrasjonen som også er sekretariat for komitear og utval.

FEK blei etablert for å styrke forskingsetikkarbeidet gjennom eitt felles fagorgan og godt samarbeid mellom komiteane og mellom komiteane og administrasjonen. Komiteane og utvala er fagleg uavhengige.

Kunnskapsdepartementet oppnemner komiteane og Granskingsutvalet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.forskningsetikk.no/