Barneombudet / Barneombodet

Barneombudet skal fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Lov om barneombud ble vedtatt i 1981, og verdens første barneombud ble utnevnt samme år. Barneombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Ombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre.

I 1998 ble barneombudsloven endret slik at Barneombudet også pålegges å følge med på om norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har påtatt seg ved å ratifisere FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.barneombudet.no/