Enova SF

Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet

Enova SF ble etablert i 2001 og har kontor i Trondheim. Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til  omstillingen til lavutslippssamfunnet

Enovas virksomhet finansieres fra Klima- og energifondet, som bevilges over statsbudsjettet.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for eieroppfølgingen av statsforetaket. Styringen av Enova følger prinsippene for mål- og resultatstyring. Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter.

Det er en klar ansvars- og rollefordeling mellom departementet som oppdragsgiver og Enova som oppdragstaker. Oppdraget med forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet er gitt til Enova gjennom flerårige avtaler og årlige oppdragsbrev.

 

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.enova.no/