Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er et statlig forvaltningsorgan som behandler klagesaker fra helse- og omsorgssektoren.

Helseklage er sekretariat for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagonostikknemnda, Apotekklagenemnda og Statens helsepersonellnemnd. I tillegg er Helseklage klageorgan for klagesaker knyttet til autorisasjonsordningen for helsepersonell, klagesaker etter førerkortforskriften § 14-1, klager etter forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer § 3b og etter forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land. Klageorganet er også delegert myndighet som klageinstans for vedtak fattet av helseforetak, jf. helseforetaksloven §5.  

Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda behandler klagesaker om erstatningskrav fra pasienter som mener at de er blitt påført skade innen helsetjenesten. Ordningen gjelder også private helsetjenester.

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd behandler klager fra helsepersonell over avslag på søknad om autorisasjon eller lisens, og avslag på søknad om spesialistgodkjenning. Videre behandler nemnda klager over vedtak fra Statens helsetilsyn om suspensjon, tilbakekalling eller begrensninger i autorisasjon. Nemnda er også Apotekklagenemnd for enkelt avgjørelser truffet av Statens Legemiddelverk. Nemndas virksomhet skal bidra til kvalitet og sikkerhet for pasienter og til å skape tillitt til helsepersonell og helsetjenesten.

Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda for behandling i utlandet behandler klager etter pasient- og brukerrettighetsloven. Klagene gjelder avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.

Nettside: http://www.helseklage.no/