Tilknyttede virksomheter

Arbeidsretten

Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd. Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans.

Arbeidsretten er opprettet med hjemmel i lov om arbeidstvister, § 7, og er tillagt oppgaver etter lov om offentlige tjenestetvister. Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd.  Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans.

Arbeidsrettens dommer er å finne på Lovdata.

Sidegjøremål

Fra 1. mars 2012 skal de tre fagdommernes sidegjøremål registreres. Hensikten med registeret er å sikre åpenhet og at ingen skal behøve å være i tvil om dommernes uavhengighet. Reglene om sidegjøremål fremgår av lov 27. januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister § 36 tredje ledd. Det er departementet som fører registeret.

Om register over Arbeidsrettens fagdommeres sidegjøremål.

Oversikt over de enkelte fagdommernes sidegjøremål:

Arbeidsrettens leder, Tron Løkken Sundet

Arbeidsrettens nestleder, Hanne Inger Bjurstrøm 

Dommer i Arbeidsretten, Eli Mette Jarbo

For ytterligere informasjon og oversikt over Arbeidsrettens medlemmer, se Arbeidsrettens nettside

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside

Nettside: http://www.arbeidsretten.no/