Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet er det koordinerende ledd i jernbanesektoren. Direktoratet er Samferdselsdepartementets faglige rådgiver i jernbanespørsmål og er bestiller av tjenester innen infrastruktur og persontrafikk. Jernbanedirektoratet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet.

Jernbanedirektoratet utreder det fremtidige togtilbudet som grunnlag for politiske beslutninger. En av direktoratets viktigste oppgaver er å utarbeide forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) sammen med de øvrige transportetatene og Avinor. Etter Stortingets behandling av NTP utarbeider Jernbanedirektoratet det konkrete handlingsprogrammet for jernbanesektoren for den kommende planperioden, både for togtilbud og infrastruktur.

Dette handlingsprogrammet er grunnlaget for avtalene som inngås med Bane NOR SF omkjøp av infrastrukturtjenester og med persontrafikkoperatørene om togtilbudet.

Jernbanedirektoratet har et spesielt ansvar for å sikre et hensiktsmessig samspill mellom aktørene i jernbanesektoren. Direktoratet bidrar til at infrastruktur, togtilbud og togmateriell utvikles og benyttes slik at transporttilbudet blir så godt som mulig. Hver enkelt aktør har et selvstendig sikkerhetsansvar etter jernbanelovgivningen, direktoratet har en overordnet rolle knyttet til samarbeid og informasjonsutveksling i sektoren.

Jernbanedirektoratet har det operative ansvaret for kjøp av persontransport med tog. Trafikken på den første konkurranseutsatte avtalen startes opp i desember 2018. Inntil da og i en overgangsperiode vil togene i flere av trafikkpakkene bli kjørt av NSB AS etter en direktekjøpsavtale med direktoratet. Jernbanedirektoratet har ikke direkte ansvar for godstrafikk eller persontrafikk som gjennomføres på kommersiell basis, det vil si uten offentlig kjøp (driftstilskudd).

Jernbanedirektoratet inngår avtaler med Bane NOR SF innenfor flere områder, og alle statlige bevilgninger til infrastrukturen fordeles gjennom direktoratets kjøp av infrastrukturtjenester. Dette omfatter både tilgjengelighet til dagens infrastruktur (drift og vedlikehold) for å sikre den daglige trafikken, samt planlegging, prosjektering og utbygging av ny jernbaneinfrastruktur for å sikre jernbanens transporttilbud i fremtiden.

Jernbanedirektoratet er Samferdselsdepartementets faglige rådgiver i jernbanesaker. Direktoratet har ansvaret for driften av Norsk jernbaneskole som et kompetansesenter for jernbanesektoren i Norge. Norsk Jernbanemuseum er underlagt Jernbanedirektoratet. 

Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: http://www.jernbanedirektoratet.no/