Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet. Jernbanedirektoratet er det koordinerende leddet i jernbanesektoren mellom Samferdselsdepartementet og de øvrige jernbanevirksomhetene. Direktoratet er Samferdselsdepartementets faglige rådgiver i jernbanespørsmål, har myndighetsoppgaver og er bestiller av tjenester innen infrastruktur og persontrafikk.

Jernbanedirektoratets samfunnsoppdrag er å nå overordnede mål om en effektiv, sikker og miljøvennlig jernbanesektor. Jernbanedirektoratet skal ivareta den strategiske, helhetlige og overordnede koordineringen og planleggingen av jernbanesektoren og skal legge samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger til grunn for sin virksomhet. Jernbanedirektoratet har således et spesielt ansvar for å sikre et godt og velfungerende samarbeid mellom aktørene i jernbanesektoren. Direktoratet bidrar til at infrastruktur, togtilbud og togmateriell utvikles og benyttes slik at transporttilbudet blir så godt som mulig.

Som avtalepart skal Jernbanedirektoratet inngå avtaler med Bane NOR SF, togselskapene og andre i sektoren som sikrer at helheten og sammenhengene i et velfungerende jernbanesystem blir ivaretatt. Jernbanedirektoratet inngår avtaler med Bane NOR SF innenfor flere områder, og alle statlige bevilgninger til infrastruktur fordeles gjennom direktoratets kjøp av infrastrukturtjenester. Dette omfatter både tilgjengelighet til dagens infrastruktur (drift og vedlikehold) for å sikre den daglige trafikken, samt planlegging, prosjektering og utbygging av ny jernbaneinfrastruktur for å sikre jernbanens transporttilbud i fremtiden.

Jernbanedirektoratet har ikke direkte ansvar for godstrafikk eller persontrafikk som gjennomføres på kommersiell basis, det vil si uten offentlig kjøp (driftstilskudd).

Som fagorgan har Jernbanedirektoratet et nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar for å samordne sektoren og skal, på oppdrag og på eget initiativ, gi faglige råd til Samferdselsdepartementet.

Jernbanedirektoratet har også myndighetsoppgaver og driver blant annet delegert etatsstyring av Norsk jernbanemuseum.

Hver enkelt aktør har et selvstendig sikkerhetsansvar etter jernbanelovgivningen, og er underlagt tilsyn av Statens jernbanetilsyn. Jernbanedirektoratet skal gi faglige råd og bidra til utvikling av arbeidet med samfunnssikkerhet i sektoren.

Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: http://www.jernbanedirektoratet.no/