Avdelinger i Samferdselsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Presentasjon av departementets avdelinger og seksjoner.
 • Kommunikasjonsenheten

  Kommunikasjonsenheten (KOM) samordner presse- og informasjonsvirksomhet og leder den informasjonsfaglige delen av arbeidet. KOM skal bistå mediene, medvirke til at offentlighetsloven praktiseres etter sin hensikt, jobbe med interne informasjonsoppgaver, holde politisk ledelse og øvrige fagavdelinger orientert om medienes omtale av saker innen samferdselssektoren. Enheten har redaksjonelt ansvar for nettsidene og sosiale medier. Pressevakt/pressetelefon (mandag-fredag 08-16) : 919 14 777

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen

 • Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen (SØA)

  Avdelingen har ansvar for koordinering av EØS-arbeidet i departementet, og oppfølging av dette i samsvar med Samferdselsdepartementets EØS-strategi. Planseksjonen arbeider med langtidsplanlegging, utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene. Økonomiseksjonen samordner og styrer blant annet arbeidet med statsbudsjettet og statsregnskapet. Administrativ seksjon samordner interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Tore Raasok

 • Kollektivtransport- og baneavdelingen (KBA)

  Baneseksjonen arbeider med rammevilkår, planlegging og budsjettering på området jernbane og annan skinnegående transport, herunder lov- og forskriftsregulering på området. Kollektiv- og yrkestransportseksjonen arbeider med kollektivtransport og virkemiddel som fremmer økt kollektivtransport.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen

 • Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

  Kyst- og miljøavdelingens ansvar inkluderer sjøtransport og havner, forebyggende sjøsikkerhet, beredskap mot akutt forurensing og departementets arbeid med miljøspørsmål og klimatilpasning. Avdelingen har også ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven og deler av forurensningsloven.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Ottar Ostnes

 • Luft-, post- og teleavdelingen (LPT)

  Luftfartsseksjonen har et overordnet ansvar for rammevilkårene for luftfarten og har både juridiske og økonomiske virkemiddel til disposisjon. Post- og teleseksjonen arbeider med å legge til rette for gode, rimelige og framtidsrettede tjenester innen post og elektronisk kommunikasjon.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo

 • Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen (VTA)

  Vegseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksvegene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen. Har ansvar for bompengefinansiering og for riksvegferjene. Trafikksikkerhets-- og beredskapsseksjonen styrer arbeidet med sikkerhet på tvers av de ulike transportformene og har ansvar for arbeidet med sivil beredskap på departementets område. Seksjonen har også ansvaret for deprtementets arbeid med trafikksikkerhet og ansvaret for vegtrafikkloven.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl