Avdelinger i Samferdselsdepartementet

Presentasjon av departementets avdelinger og seksjoner.
 • Kommunikasjonsenheten (KOM)

  Kommunikasjonsenheten (KOM) samordner presse- og informasjonsvirksomhet og leder den informasjonsfaglige delen av arbeidet. KOM skal bistå mediene, medvirke til at offentlighetsloven praktiseres etter sin hensikt, jobbe med interne informasjonsoppgaver, holde politisk ledelse og øvrige fagavdelinger orientert om medienes omtale av saker innen samferdselssektoren. Enheten har redaksjonelt ansvar for nettsidene og sosiale medier. Pressevakt/pressetelefon (mandag-fredag 08-16) : 919 14 777

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen

 • Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet (SAS)

  Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet har overordnet ansvar for virksomhetsstyring og koordinerer departementets arbeid med etatsstyring, budsjett- og økonomistyring og samfunnssikkerhet. Avdelingen har videre ansvar for eierstyring av Samferdselsdepartementets selskaper. Fellesfunksjoner og administrative saker ligger også til avdelingen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo

 • Bane- og planavdelingen (BPA)

  Baneseksjonen har ansvar for strategisk planlegging og budsjettarbeid innen jernbaneområdet og har ansvar for etatsstyringen av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. Videre har seksjonen ansvar for rammevilkår for jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid på jernbaneområdet i tillegg til regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Planseksjonen har ansvar for strategisk planlegging, utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene og har en sentral rolle i departementets arbeid med Nasjonal transportplan. Seksjonen har videre et ansvar for utvikling av plan- og analyseverktøy, lede og koordinere departementets arbeid med ny teknologi, herunder intelligente transportsystemer samt overordnet ansvar for og samordning av departementets arbeid med forskning og utredning. Miljøseksjonen har ansvar for å koordinere departementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål, deriblant virkemiddelbruk overfor miljø- og klimaproblemer i samferdselssektoren. Miljøseksjonen koordinerer departementets arbeid med universell utforming. Seksjonen har videre ansvar for klimatilpasning, avgiftspolitiske saker spesielt knyttet til miljø- og transportavgifter og internasjonale miljøsaker.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Are Forbord

 • Avdeling for luftfart, post og kjøp (LPK)

  Seksjon for regulatoriske og internasjonale saker ivaretar sektoransvaret for luftfart og post, og har et overordnet ansvar for lov- og forskriftsarbeid innenfor luftfarts- og postområdene. Seksjon for styring og kjøp har etatsstyringsansvaret for Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon. I tillegg har seksjonen ansvar for kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester samt kjøp av kystrutetjenester. Avdelingen har videre ansvar for koordinering av EØS-arbeidet i departementet, og oppfølging av dette i samsvar med departementets EØS-strategi. Avdelingen har også ansvar for koordinering av departementets internasjonale arbeid.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen

 • Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen (VBT)

  Veiseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksveiene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet. Seksjonen har ansvaret for veglova. Seksjonen har videre ansvar for riksveiferjene, samt utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på vei, og forvaltning og utvikling av veitrafikklovgivningen og regelverket for yrkestransport. Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeid med bymiljø- og byvekstavtaler, bompengefinansiering og trafikantbetaling, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bypakker og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl