Avdelinger i Samferdselsdepartementet

Presentasjon av departementets avdelinger og seksjoner.
 • Kommunikasjonsenheten

  Kommunikasjonsenheten (KOM) samordner presse- og informasjonsvirksomhet og leder den informasjonsfaglige delen av arbeidet. KOM skal bistå mediene, medvirke til at offentlighetsloven praktiseres etter sin hensikt, jobbe med interne informasjonsoppgaver, holde politisk ledelse og øvrige fagavdelinger orientert om medienes omtale av saker innen samferdselssektoren. Enheten har redaksjonelt ansvar for nettsidene og sosiale medier. Pressevakt/pressetelefon (mandag-fredag 08-16) : 919 14 777

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen

 • Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen (SØA)

  Avdelingen har ansvar for koordinering av EØS-arbeidet i departementet, og oppfølging av dette i samsvar med Samferdselsdepartementets EØS-strategi. Videe har avdelingen ansvar for koordinering og utvikling av Nasjonal transportplan. Planseksjonen arbeider med utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene. Økonomiseksjonen samordner og styrer blant annet arbeidet med statsbudsjettet og statsregnskapet. Administrativ seksjon samordner interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Tore Raasok

 • Kollektivtransport- og baneavdelingen (KBA)

  Baneseksjonen arbeider med rammevilkår, planlegging og budsjettering på området jernbane og annen skinnegående transport, herunder lov- og forskriftsregulering på området. Kollektiv- og yrkestransportseksjonen arbeider med kollektivtransport og virkemiddel som fremmer økt kollektivtransport.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen

 • Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

  Kyst- og miljøavdelingen har ansvar for kystforvaltning, herunder sjøtransport, havner og farleder, godsoverføring, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Videre koordinerer avdelingen departementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål i forhold til alle transportformer. Avdelingen har ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven samt deler av forurensningsloven. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Ottar Ostnes

 • Luft- og postavdelingen (LPA)

  Seksjon for regulatoriske og internasjonale saker har et overordnet ansvar for lov- og forskriftsarbeid innenfor luftfarts- og postområdene. Seksjon for styring og kjøp har ansvar for etats- og eierstyring for avdelingens underliggende etater og selskap. I tillegg har seksjonen ansvar for kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester. Samfunnssikkerhetsenheten, som også er plassert i avdelingen, har ansvar for koordinering av Samferdselsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering på tvers av departementet og mot sektoren.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo

 • Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen (VBT)

  Vegseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksvegene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen. Har ansvar for bompengefinansiering og for riksvegferjene. Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på veg og forvaltningsansvaret for vegtrafikklovgivningen. Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeidet med bymiljø- og byvekstavtaler, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bompengepakker i by samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Internasjonalt arbeid relatert til areal- og transportplanlegging i by er også blant seksjonens arbeidsoppgaver.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl

Til toppen