Ansvarsområder for Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren, for riksveiferjene. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Samferdselsdepartementet har overordnet ansvar for:

  • Post
  • Luftfart
  • Riksveier
  • Jernbane
  • Riksveiferjer
  • Kystforvaltning (statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for dette området)
  • Havne- og sjøtransportpolitikk (statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for dette området)

Kjerneoppgavene til Samferdselsdepartementet er langtids­planlegging, utredning, analyse, lover, forskrifter, konsesjoner og budsjettarbeid på disse områdene.

Politikkutforming

Forberede saker som skal legges fram for Stortinget, Nasjonal transportplan, det årlige statsbudsjettet og forslag om lover og lovendringer.

Forvaltning

Behandle og offentliggjøre saker innen departementet sitt ansvarsområde, forespørsler og klagesaker fra enkeltpersoner og institusjoner.

Etatsstyring

Følge opp at etatene innenfor tildelte bevilgninger driver i samsvar med fastsatte mål og resultatkrav og andre forutsetninger fra Stortinget og departementet. Etatsstyring av Statens vegvesen, Vegtilsynet, Jernbanedirektoratet, Luftfartstilsynet, Statens havarikommisjon for transport og Statens jernbanetilsyn, inkludert tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg.

Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for etatsstyringen av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø.

Selskapsstyring

Forvalte eierinteressene til staten i de statlige aksjeselskapene Avinor AS, Vygruppen AS, Nye Veier AS og Norske tog AS, og forvalte eierinteressene til staten i statsforetaket Bane NOR SF.