Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ansvarsområder for Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Samferdselsdepartementet har overordnet ansvar for:

  • Post
  • Luftfart
  • Riksveger
  • Jernbane
  • Riksvegferjer
  • Kystforvaltning
  • Havne- og sjøtransportpolitikk
  • Elektronisk kommunikasjon.
    Merk: Fra 22. januar 2019 overtok digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal og moderniseringsdepartementet sektoransvaret for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester fra samferdselsministeren.

Kjerneoppgavene til Samferdselsdepartementetet er langtids­planlegging, utredning, analyse, lover, forskrifter, konsesjoner og budsjettarbeid på disse områdene.

Politikkutforming

Forberede saker som skal legges fram for Stortinget, Nasjonal transportplan, det årlige statsbudsjettet og forslag om lover og lovendringer.

Forvaltning

Behandle og offentliggjøre saker innen departementet sitt ansvarsområde, forespørsler og klagesaker fra enkeltpersoner og institusjoner.

Etatsstyring

Følge opp at etatene innenfor tildelte bevilgninger driver i samsvar med fastsatte mål og resultatkrav og andre forutsetninger fra Stortinget og departementet. Etatsstyring av Statens vegvesen, Vegtilsynet, Jernbandirektoratet, Luftfartstilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Kystverket, Statens havarikommisjon for transport og Statens jernbanetilsyn, inkludert tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg.

Selskapsstyring

Forvalter eierinteressene til staten i de statlige aksjeselskapene Avinor AS, NSB AS, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Mantena AS og Norske tog AS.

Se filmen om oss og våre etater!

Til toppen